RE: Not all mail coming in.

 • From: "Mark Fugatt" <mark@xxxxxxxxx>
 • To: "'[ExchangeList]'" <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 23 Jan 2003 12:54:44 -0500

You might want to send that one again William.

Mark Fugatt
MCSE, MCT, Microsoft Exchange MVP
Pentech Office Solutions Inc
www.4mcts.com
Tel: 585 586 3890
Fax: 585 249 0316
Cell: 585 576 4750
Visit www.msexchange.org for valuable information about Microsoft Exchange

-----Original Message-----
From: Peterson, William (Contractor) [mailto:WPeterson@xxxxxxxxxxxxx] 
Sent: Thursday, January 23, 2003 12:44 PM
To: [ExchangeList]
Subject: [exchangelist] RE: Not all mail coming in.


i 0 Ä Z Q THSPÕPÈK S Ñ[][ [ SBSPQBQUH 
QTURUH [ U\H SH^ [ \Ú]UUÙNBUOY\ YO UOBBQUH 
[HTS KÒL LL OQSÑTUÔ PQÒBH\Ñ[BUSÔ\ N N LM ÏMLË 
LÌ ÏÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOLÚ\ Ó S UÑBUSÔ\ N N LM 
ÏMLË LÌ ÏÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOL ÑÓ S UÑBUSÔ\ N N LM 
ÏMLË LÌ ÏÓXOP\ÙX[ ÜH Ì^ÚOLH\ BXY[[ \[XZ[[\ \Ý[\ 
 [H\ÝÜYYH[ BY\[Y\ Ó S UÑBUSÔ\ N N LM ÏMLË LÌ 
ÏÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOL ÑÓ S UÑBUSÔ\ N N LM ÏMLË LÌ 
ÏÓXOP\ÙX[ ÜH Ì^ÚOLBÓXOP\ÙX[^ÚOL\[X[HÚ]\ 
ÑÓÓXOP\ÙX[B^ÚOLSYZ[\Ý]ÜT X 
ÑÓÓXOP\ÙX[B^ÚOLY] ][\ ÙXO 
ÓÓXOP\ÙX[^ÚOLLB[ØH][YKZ[[ MÈ 
ÑÓÓXOP\ÙX[^ÚOL[X[\ \ËHBN O ÓÓXOP\ÙX[^ÚOL [N M 
N M Í ÑÓBÓXOP\ÙX[^ÚOLÓ MLM Í ÑÓB Ô ÑÓ S 
UÑBUSÔ\ N N LM ÏMLË LÌ ÏÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOL ÑÓ S 
UÑB US H\[[OHÝPTSÒTQÒ BU\ S ] Y\ Y 
RXY\\[[YÛ[YÓXOUZ XHB^ÚOLKKKKSÜY[Ú[Y\ YKKKKKOÙNÛ 
ÐÚ\X [HBXZ[ X [PX][Ù Û\ WO[Ù ÐY\^KÙ[X\H KB 
NÈMOÈÎ Ð^ [S\ OXÝXÝ ÐNB^ [[\ HN[XZ[ 
Z[Û[È ÑÓ UÑBU[ UÑBU]HØ[H\X X[HÛ^HY^X 
^[ÚH \\X \BÈY\[Y\ [\ÝX\YX[ Ú K^ UÑB US 
H\[[OHÝPTSÒTQÒ BUÓ^ÚOLKKKKSÜY[Ú[Y\ 
YKKKKKHÙNÛ Ð^[[ËB^[[XZ[ ^[[\XÙÜH×[Ù ÐYH 
KÌKÌ È HHBÎ Ð^ [S\ H ÐXÝXÝ ÐB^ [[\ 
HN[XZ[ Z[Û[È ÑÓ UÑBUSÔ\ NNL LL ÏLL L 
ÏÓXOP\ÙX[ ÜH Ì^ÚOLHB[][ HYY [HHÙY\[H 
[\ÝÈHVÝX BÈ L X]\ HH \È\[ [HY\ 
[\Ý\Ù\H HÙ^HB \\Ë ÑÓ S UÑBUSÔ\ NNL LL ÏLL L 
ÏÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOL ÑÓ S UÑBUSÔ\ NNL LL 
ÏLL L ÏÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOL ÑÓ S UÑBUSÔ\ NNL 
LL ÏLL L ÏÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOL\YZ[[XZ[YÈ\ 
HBYHXZ[ÎX [PX][Ù Û\ HX [PX][Ù Û\ O OÐ ÑÓ S 
UÑBU UÑBUSÔ\ NNL LL ÏLL L ÏÓXOP\ÙX[ ÜH 
ÌB^ÚOL[Ý HXZ[^[ÚH \\ÈÜHXZ[ÛBX][Ù Û\ N 
XZ[ XZ[ X][Ù Û\ I BY\[NÙ ÑÓ S UÑBU 
UÑBUSÔ\ NNL LL ÏLL L ÏÓXOP\ÙX[ ÜH 
ÌB^ÚOLY[Ú[È\YX][ ][\ OV \ÝX][Ù Û\ HB\[ÚÉ 
 XZ[ X][Ù Û\ O X[Ý XZ[\Ù\BXZ[ X][Ù Û\ H]T MÌ 
LÌB TSÐSPRS L KX][Ù Û\ HZXÜ ÙTUPRS \XKÙ\[ B K 
NMKLÌHXYH] YK H[ MÈ L L SBÈ ]ÚL TSÐSPRS L 
KX][Ù Û\ H[BÈLÌMËLOHHBYHXZ[ÎX [PX][Ù Û\ HX 
[PX][Ù Û\ O OÐLB KH[ØÝH\\Ù][Z HY\ YHÙÜ 
HBÏYHXZ[ÎX [PX][Ù Û\ HX [PX][Ù Û\ O OÐ ÑÓ S 
UÑBU UÑBUSÔ\ NNL LL ÏLL L ÏÓXOP\ÙX[ ÜH 
ÌB^ÚOL \\ YÙ[XZ[Y\ HBYHXZ[ÎX [PX][Ù Û\ 
HX [PX][Ù Û\ O OÐB\YYYO ÑÓ S UÑBU 
UÑBUSÔ\ NNL LL ÏLL L ÏÓXOP\ÙX[ ÜH 
ÌB^ÚOLNÝ[Y HX^H]HX YYY X[HXZ[\Ù\ ]\HBX \ 
]È[[ÚH [X[Z[Ë ÑÓ S UÑBU UÑBUSÔ\ NNL LL 
ÏLL L ÏÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOLPRSNÓHBÏYHXZ[ÎX 
[PX][Ù Û\ HX [PX][Ù Û\ O OÐ LB KHBYHXZ[ÎX 
[PX][Ù Û\ K[Ù\X [PX][Ù Û\ K[Ù\ OÐB 
HBÏYHXZ[ÎX [PX][Ù Û\ HX [PX][Ù Û\ O OÐ LB 
KHHBYHXZ[ÎX [PX][Ù Û\ HX [PX][Ù Û\ O OÐB ÑÓ 
S UÑBU UÑBUSÔ\ NNL LL ÏLL L ÏÓXOP\ÙX[ ÜH 
ÌB^ÚOL \\ YÙ[XZ[Y\ HBYHXZ[ÎX [PX][Ù Û\ 
HX [PX][Ù Û\ O OÐB\YYYO ÑÓ S UÑBU 
UÑBUSÔ\ NNL LL ÏLL L ÏÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOLURUH 
 TSÐSPRS L KX][Ù Û\ H\ÙXH [BÈ[Z\ [ [Ú[ ÑÓ S 
UÑBUSÔ\ NNL LL ÏLL L ÏÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOL ÑÓ 
S UÑBUSÔ\ NNL LL ÏLL L ÏÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOL 
UÑ ÑÓ SB US H\[[OHÝPTSÒTQÒ BU 
UÑBU\ S ] Y\ Y 
RXY\[Y[Ï]\\È[[YÛ[YÓBXOUZ XH^ÚOLKKKKSÜY[Ú[Y\ 
YKKKKKOÙNÛ ÐÚ\BÈXÓ[HXZ[ X [PX][Ù Û\ WH[Ù 
ÐY\^KBÙ[X\H K È HOÎ Ð^ [S\ OXÝXÝ ÐBN^ 
[[\ HN[XZ[ Z[Û[È ÑÓ UÑBUHVX \ 
[Y[ÙXX]Y\ÈY\È\ K UÑB US H\[[OHÝPTSÒTQÒ 
BUÓ^ÚOLKKKKSÜY[Ú[Y\ YKKKKKHÙNÛ 
Ð^[[BË^[[XZ[ ^[[\XÙÜH×[Ù ÐYH KÌKÌ 
BÈ LNSHÎ Ð^ [S\ H ÐBXÝXÝ Ð^ [[\ 
HN[XZ[ Z[ÛBÈ[ ÑÓ UÑBUSÔ\ L LNKLL L 
ÏÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOL[ÚY[H [HHVÙX Ó S 
UÑBUSÔ\ L LNKLL L ÏÓXOP\ÙX[ ÜH ÌB^ÚOL 
ÑÓ S UÑBUSÔ\ L LNKLL L ÏÓXOP\ÙX[ ÜH 
ÌB^ÚOL^[[ ÑÓ S UÑB US H\[[OHÝPTSÒTQÒ 
BU UÑBU\ S ] Y\ Y 
RXY\[Y[Ï]\\È[[YÛ[YÓBXOUZ 
XH^ÚOLKKKKSÜY[Ú[Y\ YKKKKKOÙNÛ ÐÚ\BÈXÓ[HXZ[ X 
[PX][Ù Û\ WH[Ù ÐBY\^KÙ[X\H K NÈMOÎ 
ÐB^ [S\ OXÝXÝ Ð[XZ[ Z[ÛBÈ[ ÑÓ 
UÑBUÓ^ÚOLH[ ÑÓ UÑBUÓ^ÚOL[ \ 
[Ø[K YH\\Ù\ÈH ][BÈ YHXZ[H XZ[Ë ÑÓ 
UÑBUÓ^ÚOLÜ^[\H\\ÙHZYÚXY]ÚH YH\[XZ[ 
BH XZ[][ Ý\\ÙXZ]Ù\[\ [XZ[ÈH 
XZ[B ÜXZ Ü]]HXZ[Û]ËO ÑÓ 
UÑBUÓ^ÚOL[] [ÚXZ[\ X \ Ù[ ÑÓ 
UÑBUÓ^ÚOL VX \ÈH[K \H\ÚHBÈ Ë 
ÑÓ UÑ Ð US O Ð US O Ð US O Ð US O Ð US O ÐOÑ SÒBËÈ 
+æ \z{ÊrrÂ{jÃÂjÅÃzzjrN rìzÇujyå^j Zíí | nwm b

Other related posts: