Migrated exchange problem..

  • From: "Marcel Stangenberger" <marcel.stangenberger@xxxxx>
  • To: <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 31 Aug 2005 19:08:54 +0200

Hi all,

We currently migrated our 2 exchange servers to one new server. The old
exchange servers where both in seperate domains and the new server is in
a totally new domain. All three domains have a trust relation with each
other.

The first exchange server (ex1) is still running but does not have the
migrated accounts anymore. The second server (ex2) is no more.

When a user on the new server (ex3) tries to reply to an e-mail that was
migrated from one of the old servers outlook does not fill in the e-mail
adres of that user but an LDAP entry that points to one of the old
domains. This results in e-mail not beeing recieved by users.

Is there anyone that has seen this before and/or someone that knows how
to resolve this?

Thanks in advance,

MarcelDe informatie verzonden met het e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend 
bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming 
hebben het bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is 
verboden. De informatie in het e-mailbericht (en de bijlagen) kan vertrouwelijk 
van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht.
XB is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van 
elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen -maar niet beperkt 
tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van 
elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische 
berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor 
elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige 
programmatuur.

Other related posts: