RE: Admin Tool

 • From: "Mike Borduas" <mike@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: "[ExchangeList]" <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>, "[ExchangeList]" <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 4 Oct 2002 14:55:20 -0400

Certainly doesn't look like what I typed in earlier...

    -----Original Message----- 
    From: Jeffrey Adzima [mailto:jeff@xxxxxxxxxxxx] 
    Sent: Fri 10/4/2002 2:14 PM 
    To: [ExchangeList] 
    Cc: 
    Subject: [exchangelist] RE: Admin Tool
    
    
    http://www.MSExchange.org/
    Huh???? I don't do 0's and 1's
    
    At 10/4/2002, you wrote:
    

        
âÃiÃÃ0ÃÃâÃÃZÅÂÂÃY[ËOÃÃBÆBâKKKKKSÃÅYÃ[Ë[Y\ÃÃYÃKKKKKHBâQÅâÃNËâYâÅâ^HYÅ[XHÃXZ[ÃÅâYâÂ\Ãâ[ÅÃËÃÃWHBâTÃ[ÂËÅÅHLÃÃÅËLNÂSHBâUÃËÃ^Ã[âÃS\ÃHBâPÃÃËBâTÃXÅâXÃËÃ^Ã[âÃ[\ÃHYZ[ËÃÃBâCBâCBÆBâZâÃÃÃÃÃâTÃ^Ã[âÃKâÃâÃÃBâCBâRIÃHÃÃÃ[âÃâÃË[ËYZ[ËÃÃ]Ã[âÃÅYHYHÃ]HY\Ë\ËÃXÃ[âYCBâY\Ã^HÃË[H\Ã\ÅÃ[Ë^HXÃ]âH\âXÃÃÅH[âZ\ËÃÃÅâ\ÃÃâ[âÃBâ\\âZ\ÃÃ[ÃÅÃËIÃHÃXÃYÅXÃ[HÃÃÃ[âÃâÃË[\Ã\ÅÃÃXZ[âÃÅYÃÃÃBâ]Z\ËÃÃËXZ[âÃ[âÃÃ\ÅÃXZ[âÃ\ÃËÃ[ËÃÃY[ÃâHÃ[ÂYH[ËCBâ\ÅYÃ\âXÃ[ÃâË[ÅÃÃBâCBâRâYâÆBâCBâCBâKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBâS\Ã\ËÃ]â\ÃËâÃÃÃÃÃÂÃXâ[\ÃÃËÃÃKÃÃÃKÃ\Å\ÃÅÃ[Â\ÂY^Ã[âÃ[\ÃBâQ^Ã[âÃHâ]ÃÃ]\ÅÃËâÃÃÃÃÃâ\Ã^Ã[âÃKâÃâÃÃYÃ\ÃÃâ]ÃÃ]\âË\ÃBâQ^Ã[âÃHÂTNËâÃÃÃÃÃâ\Ã^Ã[âÃKâÃâÃÃYÃ\ÃÃ\ÂXÃKË\ÃÃ\OQÂTCBâKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBâRTÃHÃ\Ââ\Ëâ\ÃÃ\ËÃHÃ]NËâÃÃÃÃÃÅ\Ã\Ã\Ââ\ââÃâÃBâUÃ[âÃÃÃÃXÃ\Å]Hâ\ÃÃ\ËÃHÃ]NËâÃÃÃÃÃÂÃ[âÃÃÃXÃ\Å]KËÃÃKÃBâUÃ[âÃÃÃÅÃâË^ÃÃ][ÃÅÃËâÃÃÃÃÃâÂË^Ë\KËÃÃCBâKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCBâV[ÃH\âHÃ\Åâ[ÂHÃXÅÃÃÅXâYÃ\ÃTÃ^Ã[âÃKâÃâÃ\ÃÃ\ÃÃ[ÃË\Ã\ÃËZZÃPÃÃÃ\ÅÃâÃâËÃCBâUÃ[ÅÃXÅÃÃÅXâHÃ[âHâ[ÅÃ[XZ[ÃX]âKY^Ã[âÃ[\ÃNMÃÅMQÃÃXâ[\ÃÃËÃÃCBâCBÆBâÅÃ@ÂÃbÂÃ!ÂÃÃ0ÃÃÃÂ+-ÂÃ&ÃÃ"Ã\ÂÅÃez{^ÂÃ\âÂÃzXÂÂL\âÂÃxÃÂÂWÂÂÃÃâÃiÃÃ0ÃkÃÃZÅÂÂÃjÂÃwÂÂWÂÂÃÃÂâ1rÂÂÃ@BmÂÃÃÃ
  Â{!jxÂÂ?ÂÂÂÃZÂÃÅâÃÂÂÃÂxP! 
zÂÃÂÂÂÃÃy(ÂzmÂÃÃÃÂjÃÂÂÃÃÂÂÂÃ0Â'ÅÂÂÂÃÂÂÃÃy(ÂzmÂÃÃÃ"ÂÃ0ÂÃ.Â+rrâÂZ)ÃÂ6ÃM?51ZÃ*%ÂÃÂÅÃmÂÅÃÃ'ÂÃÂ}ÂÅÂf(ÂÂÃrÃÃz{eÃÃâÂÃÃmÃmÂÃbÂÃâÃÃZÅÂÂÃÂÃÂÂ*'.+-jÃÃ}ÃZÂÂbÅG(â:.ÅÃâÂÃÃmÃÂÃââÂÃzfÂÂÃ%yÂÃ{!jxÂ+-Ã]8ÃÂNÃÃÃÂ+-ÂÃ&
 

    Jeffrey Adzima
    President
    Laser Link, Inc.
    13057 Poway Road
    Poway, CA 92064
    858-486-8130 x24
    <http://www.lasrlink.com <http://www.lasrlink.com/> >
    <http://www.zrom.com <http://www.zrom.com/> > Affiliate Web Hosting 
Company
    A California Certified DVBE 
------------------------------------------------------
    List Archives: http://www.webelists.com/cgi/lyris.pl?enter=exchangelist
    Exchange Newsletters: http://www.msexchange.org/pages/newsletter.asp
    Exchange FAQ: http://www.msexchange.org/pages/larticle.asp?type=FAQ
    ------------------------------------------------------
    ISA Server Resource Site: http://www.isaserver.org
    Windows Security Resource Site: http://www.windowsecurity.com/
    Windows 2000/NT Fax Solutions: http://www.ntfaxfaq.com
    ------------------------------------------------------
    You are currently subscribed to this MSExchange.org Discussion List as: 
mike@xxxxxxxxxxxxxxx
    To unsubscribe send a blank email to 
leave-exchangelist-976895G@xxxxxxxxxxxxx 

Other related posts: