RE: Admin Tool

  • From: Jeffrey Adzima <jeff@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "[ExchangeList]" <exchangelist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 04 Oct 2002 11:14:13 -0700

Huh???? I don't do 0's and 1's

At 10/4/2002, you wrote:
?Ûiÿü0ÀÄ?ÅÈZ?¨®ÒY[?OÏÃB?B?KKKKKSÜ?YÚ[?[Y\ÜØYÙKKKKKHB?Q??ÛN??Y???^HY?[XHÛXZ[Î??Y??\Ü?[?Ë?ÛÛWHB?TÙ[????HLÍÌ??LN?SHB?UÎ?Ñ^Ú[?ÙS\ÝHB?PØÎ?B?TÝX??XÝ?Ù^Ú[?Ù[\ÝHYZ[?ÛÛB?CB?CB?B?Z?ËÝÝÝË?TÑ^Ú[?ÙK?Ü?ËÃB?CB?RIÛHÛÚÚ[?È?Ü?[?YZ[?ÛÛ]Ú[?Ý?YHYHÚ]HY\?\?ÚXØ[?YCB?Y\Ü^HÙ?[H\Ù\?È[?^HXÝ]?H\?XÝÜ?H[?Z\?ÛÜ??\ÜÛ?[?ÃB?\\?Z\ÜÚ[Û?Ë?IÛHÜXÚY?XØ[HÛÚÚ[?È?Ü?[\Ù\?ÉÈXZ[?Þ?YÚÈÃB?]Z\?ÝÛ?XZ[?Þ[?ÈÝ\?ÈXZ[?Þ\Ë?Ø[?ÛÛY[Û?HÚ[?YH[?CB?\?YÚ\?XÝ[Û??[?ÜÃB?CB?R?Y??B?CB?CB?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCB?S\Ý\?Ú]?\Î??ËÝÝÝË?ÙX?[\ÝË?ÛÛKØÙÚKÛ\?\Ë?Ù[?\?Y^Ú[?Ù[\ÝB?Q^Ú[?ÙH?]ÜÛ]\?Î??ËÝÝÝË?\Ù^Ú[?ÙK?Ü?ËÜYÙ\ËÛ?]ÜÛ]\??\ÜB?Q^Ú[?ÙH?TN??ËÝÝÝË?\Ù^Ú[?ÙK?Ü?ËÜYÙ\ËÛ\?XÛK?\ÜÝ\OQ?TCB?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCB?RTÐHÙ\??\??\ÛÝ\?ÙHÚ]N??ËÝÝÝË?\Ø\Ù\??\??Ü?ÃB?UÚ[?ÝÜÈÙXÝ\?]H?\ÛÝ\?ÙHÚ]N??ËÝÝÝË?Ú[?ÝÜÙXÝ\?]K?ÛÛKÃB?UÚ[?ÝÜÈ?Ó??^ÛÛ][Û?Î??ËÝÝÝË???^?\K?ÛÛCB?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKCB?V[ÝH\?HÝ\??[?HÝX?ØÜ?X?YÈ\ÈTÑ^Ú[?ÙK?Ü?È\ØÝ\ÜÚ[Û?\Ý\Î?ZZÙPÛÛÝ\?Ë?Û??ØCB?UÈ[?ÝX?ØÜ?X?HÙ[?H?[?È[XZ[ÈX]?KY^Ú[ ?Ù[\ÝNMÍ?MQÐÙX?[\ÝË?ÛÛCB?CB?B??Ë@­Èb½ë!¶Úÿ0ÁæÞ­+-±Ê&ýÈ"þ\«?Êez{^­ì\?©àzX¬´L\?©àx×°²W­µêì?Ûiÿü0ÂkÅÈZ?¨®éj¬þw°²W­µêÚ²?1r§?á@Bm§ÿðà ¬{!jx¢¸?¥¨³ùZ®Ø??欦ܩxP! z»Þ­¬¢êÜy(­zm§ÿðìjÇ«½ê订?Ú0±'?º¸­É¬¢êÜy(­zm§ÿðÃ"?Ú0±ç.®+rr?¿Z)Ý£6ÓM?51ZÅ*%ºØ¨?Èm¶?ÿÃ'µö±}ª?¢f(¹ªÞrêëz{eÊË?±Êâmçm¢Øb°Ä?ÅÈZ?¨®â±Ë¬²*'.+-jÈÞ}ùZ²¹b?G(?:.?Ë?±Êâmë?Ö??©äzf¢­Ú%y«Þ{!jx­+-×]8×®NÁæÞ­+-±Ê&


Jeffrey Adzima President Laser Link, Inc. 13057 Poway Road Poway, CA 92064 858-486-8130 x24 <http://www.lasrlink.com> <http://www.zrom.com> Affiliate Web Hosting Company A California Certified DVBE

Other related posts: