[etni] [FWD: Re: the Netvision - Etni liaison - please reply asap]

  • From: ask@xxxxxxxx
  • To: etni@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 26 Jul 2004 05:29:24 -0700

**** ETNI on the web http://www.etni.org.il   http://www.etni.org   ****


 Subject: Re: [etni] Re: the Netvision - Etni liaison - please reply
 From: "Reuben Moses" <mreuben@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 
 I have a netvision account and have been having no problems
 Reuben


#####  To send a message to the ETNI list email: etni@xxxxxxxxxxxxx   #####
#####  Send queries and questions to: ask@xxxxxxxx    #####

Other related posts: