[deep-devel] Re: инсталляция через ftp

  • From: Виктор Ананьевский <ananas@xxxxxxxxxxxx>
  • To: deep-devel@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 25 Apr 2005 13:48:32 +0300

÷ Mon, 25 Apr 2005 13:19:50 +0300
deep <deep@xxxxxxxxxxxx> ÐÉÓÁÌ(Á):
> ÷ÉËÔÏÒ áÎÁÎØÅ×ÓËÉÊ ÐÉÛÅÔ:
> 
> >http://fuse.sourceforge.net/
> >http://lufs.sourceforge.net/lufs/
> >
> >ÜÔÏ ÔÏ, Ï ÞÅÍ ÍÙ ÇÏ×ÏÒÉÌÉ (×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÍÏÎÔÉÒÏ×ÁÎÉÑ ÆÓ ÐÏ ÜËÚÏÔÉÞÅÓËÉÍ
> >ÐÒÏÔÏËÏÌÁÍ)
> >
> >Ú.Ù. ÌÑÄÓËÉÊ ÇÕÇÌ...
> >
> >  
> >
> ÷Ï, ÇÕÔ...
> óÅÎËÓ, ÓÍÏÔÒÀ.....
> îÁÐÏÍÉÎÁÀ ÐÒÏ dialogrc


ÄÅÒÖÉ

ÔÕÔ dialogrc É ÐÁÔÞ ÄÌÑ ÐÏÄÄÅÒÖËÉ default colors

-- 

wbr

Victor Ananjevsky (aka Ananas)


-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: application/octet-stream
-- File: dialogrc


-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: application/octet-stream
-- File: dialog-1.0-20050206-def_color.patchOther related posts: