[cryptome] Pope Trump & the Borgias

  • From: "douglas rankine" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> (Redacted sender "douglasrankine" for DMARC)
  • To: Cryptome Mailing List <cryptome@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 10 Jul 2017 22:25:41 +0100

see url: https://twitter.com/_cryptome_/status/884464655422431233

Now that...is very funny...:-)

Enjoy,

Dougie.


Other related posts:

  • » [cryptome] Pope Trump & the Borgias - douglas rankine