[cryptome] Jon Callas: NSA Exploit Isn't Crypto, It's SMTP

  • From: John Young <jya@xxxxxxxxxxxx>
  • To: cryptome@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 30 Aug 2013 19:59:27 -0400

Jon Callas: NSA Exploit Isn't Crypto, It's SMTP:

http://cryptome.org/2013/08/callas-nsa-smtp.htmOther related posts:

  • » [cryptome] Jon Callas: NSA Exploit Isn't Crypto, It's SMTP - John Young