Re: hi

  • From: Manase Zote <bmlzote@xxxxxxxxx>
  • To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 23 Feb 2014 15:05:57 +0200

LOL, nice guide.

On Sat, Feb 22, 2014 at 7:50 PM, lindsey kiviets <lindseyak@xxxxxxxxxxx> wrote:
> http://www.youtube.com/watch?v=KLaaJ41PCbU
>
> hwa must learn to drink responsibly from now on.
>
> ________________________________
> Date: Sat, 22 Feb 2014 11:11:34 +0200
> Subject: Re: hi
> From: nicmuir@xxxxxxxxx
> To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>
>
> Reckon 12/12:30 as always?
>
> @Manase
> Bring the PS2 pain!
> (and by that, I mean your stick)
>
>
>
> On Sat, Feb 22, 2014 at 11:10 AM, Grei Botes <sigma.g19@xxxxxxxxx> wrote:
>
> What time is the session?
>
>
>
> On Sat, Feb 22, 2014 at 7:56 AM, Nicholas Robertson-Muir <nicmuir@xxxxxxxxx>
> wrote:
>
> mkay, whatever.
>
> On 22 Feb 2014 00:50, "Jack Steel" <orichih@xxxxxxxxx> wrote:
>
> Honestly my finance is low that's y last week i did not make it i hv
> litrit wts app and will soon join u nxt week paid week prbly looking
> frwd b patients im ggpo boss just smasmashd sa briyani without
> macros.arcade style.
>
> On 2/21/14, Nicholas Robertson-Muir <nicmuir@xxxxxxxxx> wrote:
>> Git yo ass to session tomorrow (today) so that I can own you in kof.
>> On 21 Feb 2014 23:57, "Jack Steel" <orichih@xxxxxxxxx> wrote:
>>
>>> Hi i will make a come back in ki will soon get copy Jago. i hope
>>> gamewiners can help me study gameplay
>>>
>>> On 2/21/14, Manase Zote <bmlzote@xxxxxxxxx> wrote:
>>> > Yo, dat Charlie is the truth...
>>> >
>>> > On Fri, Feb 21, 2014 at 9:09 PM, Grei Botes <sigma.g19@xxxxxxxxx>
>>> > wrote:
>>> >>
>>>
>>> http://www.youtube.com/watch?v=_9t1E6dADvQ&list=LLmSXm8C4D_jq0nKMCzTTyLg&feature=c4-overview
>>> >>
>>> >>
>>> >> On Fri, Feb 21, 2014 at 9:04 PM, Wynand-Ben <paashaasggx@xxxxxxxxxxx>
>>> >> wrote:
>>> >>>
>>> >>> Busy playing Lightning returns atm
>>> >>>
>>> >>> Game is decent imo
>>> >>>
>>> >>> Would have preferred a more traditional Final Fantasy but this is far
>>> >>> from
>>> >>> a bad game.  Quite enjoying it.
>>> >>>
>>> >>> > Date: Fri, 21 Feb 2014 20:57:04 +0200
>>> >>> > Subject: Re: hi
>>> >>> > From: bmlzote@xxxxxxxxx
>>> >>> > To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>>> >>> >
>>> >>> > �Reviewers are harsh on Lighting Returns: Final Fantasy XIII it
>>> seems.
>>> >>>
>>> >>> >
>>> >>> >
>>> >>> >
>>>
>>> http://www.ign.com/articles/2014/02/11/lightning-returns-final-fantasy-xiii-review
>>> >>> >
>>> >>> > http://www.gamespot.com/lightning-returns-final-fantasy-xiii/
>>> >>> >
>>> >>> > They should have stopped after the first one...
>>> >>> >
>>> >>> > R.I.P. Final Fantasy XIII
>>> >>> >
>>> >>> > On Fri, Feb 21, 2014 at 8:49 PM, Manase Zote <bmlzote@xxxxxxxxx>
>>> >>> > wrote:
>>> >>> > > I'm also loving the GG Xrd action guys...
>>> >>> > >
>>> >>> > > On Fri, Feb 21, 2014 at 7:55 PM, Wynand-Ben
>>> >>> > > <paashaasggx@xxxxxxxxxxx>
>>> >>> > > wrote:
>>> >>> > >> The whole looks amazing
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> I need this now...
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> Just add some more characters :P
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> ________________________________
>>> >>> > >> Date: Fri, 21 Feb 2014 19:43:16 +0200
>>> >>> > >> Subject: Re: hi
>>> >>> > >> From: gieroadsteve@xxxxxxxxx
>>> >>> > >> To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> I'm sure they will un dumb/slow some stuff in the first
>>> >>> > >> revision.
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> Damn this looks pretty though.
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> On 21 February 2014 18:29, lindsey kiviets
>>> >>> > >> <lindseyak@xxxxxxxxxxx
>>> >
>>> >>> > >> wrote:
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> so slow....
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> the RC is so long, you can go make coffee and come back and
>>> >>> > >> still
>>> >>> > >> have
>>> >>> > >> enough time to position yourself for a combo, ridiculous.
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> ________________________________
>>> >>> > >> Date: Fri, 21 Feb 2014 17:46:18 +0200
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> Subject: Re: hi
>>> >>> > >> From: ilitirit@xxxxxxxxx
>>> >>> > >> To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> http://www.youtube.com/watch?v=HuFWeppx1AE
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> On Fri, Feb 21, 2014 at 5:34 PM, lindsey kiviets
>>> >>> > >> <lindseyak@xxxxxxxxxxx>
>>> >>> > >> wrote:
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> http://www.youtube.com/watch?v=8zvjii0AdR4
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> 19:17 epic final round
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> ________________________________
>>> >>> > >> Date: Fri, 21 Feb 2014 17:15:34 +0200
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> Subject: Re: hi
>>> >>> > >> From: ilitirit@xxxxxxxxx
>>> >>> > >> To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> Accidental nerf. They're going to revert that change. Basically
>>> >>> > >> they
>>> >>> > >> tried
>>> >>> > >> to fix something else which in turn nerfed the enrage strat and
>>> >>> > >> affected
>>> >>> > >> some things in Turn 5 as well.
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> On Fri, Feb 21, 2014 at 5:13 PM, euraima tobias <
>>> euraima@xxxxxxxxx>
>>> >>> > >> wrote:
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> Coil gear is also i90 -.- bis (best in slot) gear is a
>>> >>> > >> combination
>>> >>> > >> of
>>> >>> > >> myth
>>> >>> > >> gear and drops.
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> @stu apparently turn 2 enrage mode is patched even after they
>>> >>> > >> said
>>> >>> > >> it
>>> >>> > >> was a
>>> >>> > >> valid strat.
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> On 21 Feb 2014 16:21, "lindsey kiviets" <lindseyak@xxxxxxxxxxx>
>>> >>> > >> wrote:
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> I think ff has moved away frm i90 gear, and gone the dungeon
>>> >>> > >> loot
>>> >>> > >> way. I can
>>> >>> > >> only get better armor by killing all ex primals. Or doing coil.
>>> Btw
>>> >>> > >> how far
>>> >>> > >> is the FC in financing the house.
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> ________________________________
>>> >>> > >> Date: Fri, 21 Feb 2014 13:04:57 +0200
>>> >>> > >> Subject: Re: hi
>>> >>> > >> From: ilitirit@xxxxxxxxx
>>> >>> > >> To: cpt-fgc@xxxxxxxxxxxxx
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> They're removing the weekly Myth cap in FFXIV 2.2
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> @LB
>>> >>> > >> Told you Magi was good. Any anime that follows the "Power Level
>>> >>> > >> Loop"* is
>>> >>> > >> bound to be interesting at least.
>>> >>> > >> (*I made that up, but I'm sure there's a TV Trope entry for it)
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> "Wow, this dude is really strong! He can defeat anyone!!"
>>> >>> > >> 5 episodes later
>>> >>> > >> "WTF! This opponent is even stronger! Power Level 9000! Must
>>> >>> > >> train
>>> >>> > >> harder!"
>>> >>> > >> 5 episodes later
>>> >>> > >> "WTF!!! This opponent is even stronger!! Power Level 90000!!
>>> >>> > >> Must
>>> >>> > >> train
>>> >>> > >> harder!!"
>>> >>> > >> 5 episodes later
>>> >>> > >> "WTF!!!! This opponent is even stronger!!! Power Level 900000!!!
>>> >>> > >> Must
>>> >>> > >> train harder!!!"
>>> >>> > >> 5 episodes later
>>> >>> > >> "WTF!!!!! This opponent is even stronger!!!! Power Level
>>> 900000!!!!
>>> >>> > >> Must
>>> >>> > >> train harder!!!!"
>>> >>> > >> ....
>>> >>> > >> Episode 50
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>>
>>> "̴̹̮̔͝W̪̝̥͔͖̜͕͉͆̏̊̓̂̅T̑͒҉̹̦̤̳̱͚F̣̼̺̆̎ͥ̓̈́̀͘!̖̩̙͙͓͍͙̋́̅͋̂ͬͩͅ!̯̪̀̌ͨ̉̎͗̐͘!̷̬̥̱̳͉̖̿͊̿ͨ̊̒͑ͣ!̭̙͙͇̝̻̓͐͛!̴͍̦̝̊͌ͧ!ͬ҉҉͎͇̘̞̖̣
>>> >>> > >> ̙̩̗͓͖̞̞̮̇ͪ̽ͯͩͫ̿͑
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>> ̵̛͔͔̯̃͋̐ͬ̇ͫͨT̟͓̯̦̮͇͖ͮ͌ͣ̔̑ͫ̈ͅḣ̢̜̺͉̙͙̟i̩̹̳͈̥̠̤̱ͣ̈͋̚̕͝s͈͇̭̱̥̳̑̉͆̊ͫͯ͊̂̚͜͜
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>>
>>> ̷̷̫̯̹̘̺̮̺̗̙͋͗ͥ͞o̴̝͔͕̗̳͍̯͚̺͊ͬ̈ͨͤͣ͊͜p̧͎̞̬̳̩̞̲ͮ͜p̷͎͕̠͂̔ͣo̙͍̾̑ͨ̉̂̽̏̅͝ṇ̺͉̪̿ͩͬ̀ͥ͆̌͛̍͟e̞͇̜̻̙̮̟̪̊̓ͫ͐̔͊̽͗n͇̹̫̟̯̗̿̿̇͘t̷̯͆ͥ̕
>>> >>> > >> ̞͎̩͋ͯ͌͐͌̾̇̈́i̡̠͈̜̖ͤͮ̀s͍̙͆̊̄͋͒͐͂̈́̀̕͠
>>> >>> > >> ̨̝̭̯̟̫̓̉͟͠ȇ̕͏͚̻̫v͎̠̲̬͕̫̗̲̖ͪͭ͆͡͠ë̳̮̻̪̟̫̳̘́͒̊͐̅ň͙̬̩́
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>>
>>> ̧̱͇̮͂ͫ͂͛̿ͅs̸̫͚̭ͮ̋̒̐̓ͫͫt̸̊̿̋̕҉̫͎̫̟ȑ͇̫̩͙̳̦̩͈͛ͪ̓̄͗̓̓o̖̼̠̭͊̌͗ͯ̾ͅn̬͚̺͖̒̏̅g͓͉̮̤̺̝͉ͪ̔̅ͪ̐͝ě̤̲̩͙̻͓̍͒̆͟ͅr̙̩̺̪̹̞̎̊̋ͯ͋͒̾̅!̷̳̠̄̒ͪ!̱̰̜̩̣̖̉͞!͉̘͓͓͔̠͙̟̊͆̚!̶̼̜̜͓̹̙̭̫̲̔ͪ͜!̛̣͎͔͈̦̪̗͍ͭ̿͋̒!̙͓̳̞̭͛̏ͫ̈́̇̐̋ͣ
>>> >>> > >> ̵̼̬̥̘͍͓͖̜̒͗̇̀̀ͤ̆
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>>
>>> ̢̧̯̬̺͔ͫͧ̄̉̀̋̆P̢̡̘͖̬͕̙͚̥ͫ̅̃̄̃ͤȯ̷͐͂ͣ̉ͪ̚҉͎̘͉̥̩̤w͌̈͊ͣ̌͑҉̴͙̣͍̙͔͈͠e̻̬̻͉̻̩̘ͬ͑ͩ̅ͫ̾ͬͦ͜͝ṟ̦̞̮̹͎̣̾ͬ̇̐ͥͦ̒͘
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>>
>>> ̇ͮ̋͏҉̪̺L̷̖̹͓̤͇͎͂͊̌̉̂̄̃ͮ̽eͩ͒̉ͧ̔̅̈́͋͠͏͉̰v̧̢͙͍̞̟̙̮ͪͯ̒̈̉ͫͅe̶̸͈̳̒̒́̆͐̍́ͪ̃̀l̹̝̮̞͍̫̟͖ͦ̔̍̅͆ͫ
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>>
>>> ̙̝̭̔̔̓͗̈̀͠9̴̛̤ͯ͒̕0͙͉͙̺̟͎ͣ0̜̤̓̃͐̾͌̋ͮ̍0̡̮̖̳͇̿̎͗0̧̲̣̫̑̒̏́!̵̵͇̼͇͆͛͊̉!̤̝̰̯͓̋̌͌͌̅̍̾͞!̘̞̪̰̥͖͚ͤ́̀!̨͖̲̳͎̟̑̏͗̉̽ͤ!̵̛̻̞̜͋̆̎ͨ̀!̲͚̟̜̃͛ͧ͝
>>> >>> > >> ̖̖̫̻̖͂̈́́
>>> >>> > >>
>>> >>> > >> ̴͖͇̭͍͎̲̯̈́Ṁ̧̱̯̝̤͕̜̩̈́̋ͨ͠u̷̷̲͕̰̓ͨ̑̇̉ͥ͊̇̚͢s̨̺̙̩̪̹̹̘̞͂ͪ̅ͧ́t̠͎̃̉ͣ́̆̂̌͜͝
>>> >>> > >> ̷̲̫͉̲̉͆̿ͩͮͥt̢̠̭̪̦̾r̵̨ͬ̌̅ͪ̅̾҉̠̻ą̧̾ͪ͂̈̄ͬ̑̈̚ͅi̴̸̳ͫ̌̕n̢̳̭ͦ̽͞
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>>
>>> ͣͬ͞͏̨̣̮͕͖͓̫̙h̦̱̫͙͍̮͙ͤ̋ͅa̴̡͇͉̼̐̐ͫ̆ͪ͒ͅr̍ͤ҉͖̩̥͉̜͡d̸̛̥̻̻ͭ͆̔͊̌̅̏ę̪̰̣̲̩̔̇́̄ͅr̪̣̭ͧ̀̉͒̑̍̀͝͡ͅ!̴͎̳̙̰͍͍̠̈͠ͅ!̢̱̫̱̖̬̜̬͛ͨͮ̅ͯ!̧̗̙̠̮͆ͪ͊͜ͅ!̩̼̠̻̲͊̓̾̎̀͟!̧̯̖͓̮̰̲͚̺̠ͨͯͧ̈͆̚̚!̶͍̲̟͇͕̙̝͍̎̌͑̍̎ͨ͗ͧ̑͞"̡̦̬͕̰̘̝͓̱̄ͫ́
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>> >>> > >>
>>> >>> > ��z˛���m�m��^ �^N�' (!�)� ��
>>> >>> > ���x��f��)�+-��i��0���zX���+��b��ܦ�
>>> >>
>>> >>
>>> >
>>>
>>
>
>
>

Other related posts: