[comp-ai] Re:[comp-ai] 回复: [comp-ai]智能-数学群 泡子太多

 • From: 深深 <deepfuture@xxxxxxx>
 • To: comp-ai@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 7 Jan 2013 21:28:37 +0800 (CST)


机器学习问题常用技术:

    决策树

    神经网络

    支持向量机

    贝叶斯分类

    序列分析 聚类 分类

    最近邻,k近邻,改进近邻

目前有多种比较成熟的算法,如贝叶斯分类、近邻法、决策树、神经网络、支撑向量机等。其中贝叶斯算法被认为是效果良好的算法并被诸多学者所使用。

在 2012-12-29 11:29:41,deepfuture <deepfuture@xxxxxxx> 写道:

没关系,高手多带带大家进步嘛
 
deepfuture
 
发件人: KgC-Gmail
发送时间: 2012-12-28 15:34
收件人: comp-ai
主题: [comp-ai]智能-数学群 泡子太多
智能-数学群 泡子太多
 
 
 
KgC-Gmail

Other related posts:

 • » [comp-ai] Re:[comp-ai] 回复: [comp-ai]智能-数学群 泡子太多 - 深深