[cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Dubte sobre la UF2 de M09-Programació de processos i serveis (DAM)

  • From: JOSEP LLADONOSA CAPELL <jlladono@xxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 27 Jun 2015 13:06:02 +0200

Hola,

Seria entrar en un món nou de la programació. Aquest curs (a classe de la
uni) hem après Erlang. Per a processos, senyals, missatges, etc. m'ha
agradat molt, però repeteixo que la filosofia canvia (funcional). Erlang és
el llenguatge del Whatsapp, "er-lang-guage" ;-)

Josep
On 26 Jun 2015 19:15, "Alejandro Castán Salinas" <acastan@xxxxxxxx> wrote:

El 26/06/15 a las 10:38, Juan Fco Gonzalez escribió:

El meu dubte és cóm treballar el primer contingut (programació
multiprocés, que sembla enfocat a la programació en paral.lel). Em sona una
mica la utilització d'algunes llibreries en C per la comunicació entre
processos mitjançant missatges.
Al material de l'IOC aquest primer contingut veig que l'utilitzan com una
introducció general al concepte de processos i parlen d'una classe java
anomenada Executor que jo la veig com una abstracció per la utilització de
threads, no com comunicació entre processos independents.

En fí, si algú li sona aquest mòdul i te alguna idea de com treballar la
programació multiprocés o en paral.lel, qualsevol consell és benvingut.


Hola

Els apunts de la IOC estan molt bé per programació multifil en Java, però
per processos jo prefereixo les crides POSIX des de C: fork(), exec(),
wait() , i si dona temps, gestió de senyals amb kill() i signal().

El que no em dona temps a la UF es veure la comunicació entre processos
mitjançant pipes, fifos, semafors, cues de missatges, memòria compartida,
etc. Però no és cap inconvenient perquè a la següent UF veuen ja
comunicació mitjançant sockets.

T'envio en privat exercicis, apunts i examens per si et serveixen d'alguna
cosa. En quan tingui un moment els penjaré també a la web de compartir
materials:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/informatica_comunicacions/?pli=1

Bàsicament el que donava a processos, amb el poc temps que tenim i que hem
de compartir amb fils, és:

- Definición de programa-proceso-hilo, tabla de procesos, estado de un
proceso, directorio /proc
- Herramientas del s.o. para trabajar con procesos: ps, pstree, top, kill,
pkill, nohup, nice, renice, lsof, pmap
- Proceso padre y proceso hijo. ¿Qué pasa cuando uno de los dos muere?
- Funciones C para crear procesos: system, fork, execve
- Funciones C para obtener el PID: getpid y getppid
- Funciones C para sincronizar: wait y waitpid
- Funciones C para acceder a variables de entorno: getenv y putenv
- Funciones C para obtener y establecer límites del s.o.: getrlimit y
setrlimit

- Señales del sistema
- Gestión de las señales: ignorar, gestión por defecto, gestión programada
y enmascaramiento
- Gestión programada de las señales: ¿Qué pasa cuando procesando una señal
llega otra? ¿Funciones seguras?
- Funciones C para enviar señales: kill
- Funciones C para gestionar señales: signal y sigaction, sigprocmask,
sigpending y sidsuspend
- Funciones C que permiten crear cronómetro: alarm + señal SIGALRM

Salut

--
Àlex Castán Salinas
Institut Ausiàs March
avinguda d’Esplugues, 38-42, 08034 Barcelona
telèfon. 93-203-33-32 (tardes) , 689-46-56-36


Other related posts:

  • » [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Dubte sobre la UF2 de M09-Programació de processos i serveis (DAM) - JOSEP LLADONOSA CAPELL