[cfinformatica-grup] Re: [cfinformatica-grup] Acció comercial a la formació professional

  • From: Alejandro Castán Salinas <acastan@xxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 29 Nov 2015 16:35:16 +0100

On 28/11/15 22:51, Ermengol Bota wrote:


http://www.vilaweb.cat/noticies/accio-comercial-a-la-formacio-professional/

*Acció comercial a la formació **professional*

*La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha
aprovat d'impulsar la figura del facilitador com a intermediari entre
els centres de formació professional i les empreses*

.....


No ho acabo d'entendre ... no era el coordinador de FP aquesta figura?

Entre les seves funcions hi són:

* Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional
de l’àmbit territorial on s’ubica l’institut, d’acord amb la
planificació, els criteris i els programes del Departament d’Ensenyament.

* Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions
públiques o privades i les empreses de l’àrea d’influència.

* Organitzar els cursos i seminaris que el centre porti a terme amb les
institucions i entitats col·laboradores.

* Coordinar el seguiment de la inserció laboral de l’alumnat a partir
dels sis mesos de finalitzar els estudis que hagin cursat.

* Assessorar el centre docent en la definició de les línies d’actuació
de les relacions escola-empresa.

* Proposar a l’equip directiu les adaptacions dels crèdits de lliure
disposició, segons les necessitats socioeconòmiques de l’entorn.

* Coordinar les visites del professorat i l’alumnat a les empreses.

--
Àlex Castán Salinas
Institut Ausiàs March
avinguda d’Esplugues, 38-42, 08034 Barcelona
telèfon. 93-203-33-32 (tardes) , 689-46-56-36

Other related posts: