[cfinformatica-grup] Sobre les UFs que als alumnes els hi queden penjades

  • From: "q2dg2b ." <q2dg2b@xxxxxxxxx>
  • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 22 Feb 2016 09:24:22 +0100

Hola.

Fa uns mesos vaig compartir amb vosaltres la inquietud que tinc sobre el
tema dels nanos de GM que tenen UFs penjades de 2n i que es passen un curs
(o més) com ànimes en pena d'aquí per allà arrossegant les hores que els hi
queda pendent...Bé, el fil general el podeu trobar aquí:
//www.freelists.org/post/cfinformatica-grup/Sobre-les-UFs-que-als-alumnes-els-hi-queden-penjades

L'altre dia vaig pensar que, per què no, li podria enviar un correu a la
Subdirecció General d'Ordenació de Formació Professional exposant la
mateixa inquietud a veure què em contestava. I vet aquí que pocs dies
després he rebut la contestació...Us la remeto a vosaltres per a què en
tingueu constància també. La conclusió és, com podeu veure que o bé no han
entés el que els hi he exposat o bé no m'han volgut entendre. Així que, en
fi, no hi ha més tela que tallar. Llàstima.

Vinga, que vagi bé.


Sr. Oscar Torrente,

En relació amb el vostre escrit, us informen que tal i com s’estableix en
l’article 18 del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació de la formació
professional inicial l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat s’ha de fer
per unitats formatives. L’avaluació de les unitats formatives es fa tenint
en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació de
cadascuna.En la Resolució de 19 de juny de 2015, per la qual s’aproven els
documents per a l’organització i la gestió dels centres, en el document “Cicles
de formació professional LOGSE i LOE. Cursos per a l’accés a grau mitjà i a
grau superior”, apartat 2.3, s’indica que tant les unitats formatives com
els mòduls professionals superats mantenen la qualificació i no es pot
aplicar cap mesura per modificar una qualificació positiva atorgada. Això
no permet que l’alumne repeteixi unitats formatives que ja té superades en
el conjunt d’un mòdul professional.

D’altra banda els esmentats documents contemplen la possibilitat que, en
l’avaluació final del cicle formatiu, l’equip docent ha de valorar, per a
cada alumne, el grau d’assoliment de les competències definides en el
perfil professional i, per acord mínim dels dos terços dels membres de la
junta d’avaluació, es pot determinar la superació de les unitats formatives
pendents i atorgar a aquestes unitats la qualificació que es decideixi.
Atentament,

Subdirecció General d’Ordenació de la Formació Professional
Inicial i d'Ensenyaments de Règim Especial

Other related posts: