[byachad] שאלון סעודת פורים "ביחד" תשע"ג

 • From: Reuven Werber <reuw@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: רשימת ביחד <byachad@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 08 Feb 2013 13:36:31 +0200לחברי "ביחד" שלומות

פעמיים בעבר חגגנו ברוב שמחה סעודת פורים בצוותא. לאור החלטת ועדת תרבות לקיים 
ארוחת בוקר קהילתית חגיגית, השנה נוכל לסעוד ביחד בלי להפסיד השתתפות בסעודה 
הקהילתית! 

כבעבר התפריט יהיה בנוי על מעשה ידינו.

בנוסף דרושים מתנדבים לדאוג למרכיבים הנוספים של הסעודה (אירוח, התכנית התרבותית, 
דברי תורת פורים, שירה ושמחה!)


מילוי השאלון בתחתית הדף יסייע לנו להיערך בעוד מועד. בתום מילוי השאלון לחצו על 
כפתור "שלח".


לאה ורבר ומרים מרקוביץ
                         

אם אתה נתקל בקשיים בהצגה או בשליחה של טופס זה, תוכל למלאו באופן מקוון על ידי 
הקשה על הקישור: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dGliVVROQS1LZ2htSmZraWs5REJseEE6MQ
 
שאלון סעודת פורים "ביחד" תשע"ג
נא למלא על מנת לסייע בתכנון סעודת הפורים
שם המשפחה *
 

מעונינים להשתתף *
 
 a.. כן 
 b.. לא 


אנחנו מוכנים לסייע בדברים הבאים 
נא לסמן את כל הדברים שתהיו מוכנים לסייע בהם
 
 a.. אירוח הסעודה בביתנו 
 b.. ארגון תכונית תרבותית 
 c.. דברי תורה לפורים 
 d.. ארגון שירה 
 e.. אחר: 


 

מופעל באמצעות Google Docs 
דווח על שימוש לרעה - תנאי שירות - מונחים נוספיםAttachment: image[3].png
Description: PNG image

Attachment: image[6].png
Description: PNG image

Other related posts: