[blindreplay] To change your subscription to this list

  • From: <petrakigianos-giasou@xxxxxxxxx>
  • To: blindreplay@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 24 Apr 2007 13:44:53 -0700 (PDT)

Go to this URL to make yur changes:

http://www.freelists.org/list/blindreplay  
--
To unsubscribe: e-mail blindreplay-request@xxxxxxxxxxxxx with unsubscribe in 
subject
To contact list owner: e-mail blindreplay-admins@xxxxxxxxxxxxx

Other related posts:

  • » [blindreplay] To change your subscription to this list