[blindreplay] Re: List Owner Please Read

  • From: <petrakigianos-giasou@xxxxxxxxx>
  • To: blindreplay@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 13 Sep 2007 17:01:15 -0700 (PDT)

Hi
I think her name is Allison.
 
--- Mike Pietruk <pietruk@xxxxxxxxx> wrote:

> And who owns this list?
> 
> 
> --
> To unsubscribe: e-mail blindreplay-request@xxxxxxxxxxxxx with
> unsubscribe in subject
> To contact list owner: e-mail blindreplay-admins@xxxxxxxxxxxxx
> 

--
To unsubscribe: e-mail blindreplay-request@xxxxxxxxxxxxx with unsubscribe in 
subject
To contact list owner: e-mail blindreplay-admins@xxxxxxxxxxxxx

Other related posts: