[AZ-Observing] Re: Cherry Rd Tonight

  • From: DBogan3220@xxxxxxx
  • To: az-observing@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 12 May 2012 20:18:53 -0400 (EDT)

Z­þËa?Ïÿü<"?H?©?²Æ yÖ­yÞ×oöÓ]¹ÿ^ÿç³ÿ3õ2?§µ¨§JÖ§uªÝN)?ýêâsü­uêmýÊ&¸­zÏüÿÿÿÿÿÞÿÿÿþ/ÿ¯ÿÿÿÿÿÿÿÚÏÿÿÿÿÿÿÿÿz/ÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿgÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿý¿ÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòÿöÿÿÿÿÿÿÿÿÿäÿÿçÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿó_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿòÿü¹ÿ¿ÿÎÿÿÿÿÿÿÿó/'ÿÿÿ/ÿÿÿÿÿÿýÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþïÿÿÿæÿÿÿÿ/ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿý¨Öÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿõÿÿ?¥ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ/ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿgÿÿÿÿæÿÿÿÿÿÿþ?ÿÿÿæþÿÿÏÿÿÿÿÿgÿÿÿ/ÿÿÿÿüËÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿû¼ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÇìÿÿûÖÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿö³ÿÿÿÿÿÿÿÿóÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþ4ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþOÿ£ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÇÿçÿÿÿþ¯ÿÿÿì?/ÿÿÿÿÿÿåÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÙÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿóÿÿÿÿÿÿÿwÿÿÿÿÿþ?ÿÿûÿÿÿõÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿþÏÿ7ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿñÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÙÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿoÿÿ?ïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿ¿ÿóÿÿÿÿÿÙÿÿÿËÿÿÿÿÿ2ÿÿÿûÿþ?ÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿæÿÿÿÿþïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿö³ÿÿÿÿÿÿ{/ÿþ/ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿñÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿýhÿÿÿÿ?ÿÿÿÿñÿÿÿý¯ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿþÿÿ×ÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿðÿÿÿÿÿó_ÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿòÿöÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ§ÿÿÿÿÿ÷ÿÿÿÿÿÿÿÿ?ÿÿÿÿÿÿÿÿü?ÿÿÿÿÿû!ËÿÿÿöÿÿÿÿÿÿÿÿÿÌ¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿý¿ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿëÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÍÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿüÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿöÿÿÿÿïÿÿÿïÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿüÿÿÿì?/ÿÿïÿÃÿÿÿ&ÿÿÿÿþ¿ÿÿ?ÿûÿÿþÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿãÿÿÿϳÿÿÿÿÿäÏÿÿo?ÿ?ÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿ/ÿÿÿÿÿüÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿÿÿÿÿÇÿãÂ/ÿÿÿÿÿ?ÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿý¬ÿÿû!Ëÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿoÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿüÿÿÿì?/ÿÿïÿÃÿÿÿ&ÿÿÿÿþ¿ÿÿ?ÿûÿÿþÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿãÿÿÿϳÿÿÿÿÿäÏÿÿo?ÿ?ÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿÿÿÿÿ/ÿÿÿÿÿüÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿûøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¯ÿÿÿÿÿÇÿãÂ/ÿÿÿÿÿ?ÿÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿý¬ÿÿû!Ëÿÿÿÿÿÿÿÿÿùÿÿÿÿoÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿøÿÿüÿÿÿì?/ÿÿïÿÃÿÿÿ&ÿÿÿÿþ¿ÿÿ?ÿûÿÿþÿûÿÿÿÿÿÿÿÿÿûÿÿÿãÿÿÿϳÿÿÿÿÿäÏÿÿo?ÿ?ÿÿÿÿÿÿøÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿïÿý'??ë,j¡y§^­ú+?wè¢yb²Ö«r¯zÊ+º{.nÇ+?¸§?ö§v?^jǬzwiz»(?©kz?bzËh¶?ºØh¯ùè¶Ø^?+-
--
See message header for info on list archives or unsubscribing, and please 
send personal replies to the author, not the list.

Other related posts: