[ascoders] Re: Test (bitte ignorieren)

  • From: Ralf Siegel <ralf@xxxxxxxxxxx>
  • To: ascoders@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 11 Oct 2002 08:11:11 +0200

A: Hüh und Hott, das iss' aber flott.
B: Äh, wie jetzt ?
A: Na das Roß, äh Ross da drüben.
B: Och nö.

Other related posts: