[artbox] THE FRIDGE presents THAT THING by Borjana Ventzislavova 11 December 2014

  • From: the fridge <thefridge@xxxxxxx>
  • To: artbox@xxxxxxxxxxxxx  <artbox@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 8 Dec 2014 14:47:31 -0000english below


THE FRIDGE
представя


ОНОВА НЕЩО


мулти-канална видео инсталация 


на Боряна Венциславова


Откриване 11 декември, 19:00, бул. Мадрид 8


След представянето на част от проекта
Онова нещо в СГХГ в рамките на изложбата
Български художници живеещи във Виена,
миналата година, сега в The Fridge е
представена новата, доразвита и много
по-пълна версия на инсталацията. Онова
нещо е дългосрочен, амбициозен и мащабен
проект на Боряна Венциславова. Tя стига
до идеята да направи моментна и доста
монументална снимка на основните играчи
в това, което наричаме „сцена на
съвременното българско изкуство”. 
В основата на проекта е залегнала
формата на монолог. Така разказите на
интервюираните придобиват значението на
лични манифести и дори изповеди. 
 Има още две важни условия. Първото е, че
всеки трбва да използва не повече или не
по-малко от зададените му 5 минути.
Второто условие е да не се споменават
понятия от сорта: „българска съвременна
арт сцена”. 
Съвременното българско изкуство от
години наред се нуждае от осмисляне,
сериозен анализ, критическа оценка и
позициониране спрямо националните или
глобалните реалности. Именно затова,
авторката решава, че най-обективния
поглед към тази проблематика ще бъде да
се срещне лично със всеки, за да
документира неговия поглед към
тематиката. Участниците разбира се са
тези личности, които задават посока на
процесите – художници, куратори,
галеристи, критици, арт мениджъри. 
Другото смислово ниво е базирано на една
важна особеност за съвременните
художници родени в България, а именно че
голяма част от тях живеят и работят в
чужбина. Така Венциславова мести своята
камера от София, Пловдив, или Черноморец
до Виена и от Ню Йорк до Париж. Целта е да
обедини иначе разпокъсаната арт сцена и
индиректно да противопостави или
съпостави позициите на различни
индивиди и групи от професионалисти.


С участието на: Алла Георгиева (художник,
София), Борис Костадинов (куратор и
критик, Виена), Боряна Росса (художник,
София), Божидар Бояджиев (художник,
София), Даниела Радева (куратор и
културен мениджър, София), Десислава
Димова (куратор и писател, Брюксел), Хубен
Черкелов (художник, Ню Йорк ), Греди Асса
(художник, София), Емил Миразчиев
(художник и куратор, Пловдив), Галина
Димитрова - Димова (куратор, София),
Гауденц Руф (колекционер), Яра Бубнова
(куратор, София), Калин Серапионов
(художник, София), Кирил Прашков
(художник, София), Красимир Терзиев
(художник, София), Илина Коралова
(куратор, Лайпциг), Мария Василева
(куратор и критик, София), Недко Солаков
(художник, София), Петко Дурмана
(художник, София), Правдолюб Иванов
(художник, София), Светлана Куюмджиева
(куратор, София/Пловдив), Венцислав
Занков (художник, София), Весела Ножарова
(куратор и критик, София), Валентин
Стефанов и Нина Ковачева (художници,
Париж), Владия Михайлова (куратор и
теоретик, София), Веселина Сариева
(галерист, Пловдив), Йово Панчев (куратор
и критик, София), Златин Орлов (художник,
София).


Проектът е подкрепен от Гауденц Б. Руф –
награда за ново българско изкуство,
Австрийско посолство и Гьоте Институт.


THE FRIDGE
 presents


THAT THING


MULTI CHANNEL VIDEO INSTALLATION
by Borjana Ventzislavova


Opening December 11, 19:00, Madrid blvd. 8


After the presentation of part of the project That Thing at the Sofia City
Gallery in the exhibition Bulgarian artists living in Vienna last year, The
Fridge presents new, further developed and more complete version of the
installation.
“That Thing” is long-term and large-scale project of Borjana
Ventzislavova. The core of the project is the form of monologue. The
stories of the respondents acquired the importance of personal statements,
manifests and even confessions. The scenario is the same for all - they sit
in their favourite chair outside on the street in urban environments and
have exactly five minutes to present their views on the Bulgarian scene -
what defines it, what processes are relevant to it, what is appreciated or
not, what is their personal relation to and position in this cultural
space, etc. There are two important conditions. The first is that each
participant should use no more or no less than the specified 5 min. If
his/her story ends earlier, he/she remains sitting on the chair until the 5
minutes are over. The second condition is not to mention expressions like,
“the Bulgarian contemporary art scene”.


The title of the project is “That Thing”. On one hand, it feels like a
jealously guarded secret - something that is not often and openly
discussed, on the other hand moving away the interviews from pure
documentary and associates them with an artistic gesture, something hard to
be defined and explained.
The motives of Borjana Ventzislavova are clear. Bulgarian contemporary art
requires for years reflection, rigorous analysis, critical evaluation and
positioning to the national or global realities. And that is why the artist
decides that the most objective view to this question would be to meet
personally with each and to capture his/her view on these subjects. The
participants are of course those individuals who set the direction of the
process - artists, curators, gallery owners, critics, art managers.


Another semantic level is based on an important specific about contemporary
artists who was born in Bulgaria - the fact that many of them live and work
abroad. Local professionals are mixed with those who do not physically
attend daily events in Bulgaria. Depending on that fact Ventzislavova moves
her camera from Sofia, Plovdiv or Chernomorets to Vienna and from New York
to Paris. 


Starring Alla Georgieva (Artist, Sofia), Boris Kostadinov (Curator,
Vienna), Boryana Rossa (Artist, Sofia), Bozhidar Boyadzhiev (Artist,
Sofia), Daniela Radeva (Curator, Sofia), Dessislava Dimova (Critic,
Brussels), Houben Tcherkelov (Artist, New York), Gredi Assa (Artist,
Sofia), Emil Mirazchiev (Artist, Plovdiv), Galina Dimitrova - Dimova
(Curator, Sofia), Gaudenz Ruf (Collector), Iara Boubnova (Curator, Sofia),
Kalin Serapionov (Artist, Sofia), Kiril Prashkov (Artist, Sofia), Krassimir
Terziev (Artist, Sofia), Ilina Koralova (Curator, Leipzig), Maria Vassileva
(Curator, Sofia), Nedko Solakov (Artist, Sofia), Petko Dourmana (Artist,
Sofia), Pravdoliub Ivanov (Artist, Sofia), Svetlana Kuyumdzhieva (Curator,
Sofia/Plovdiv), Vencislav Zankov (Artist, Sofia), Vessela Nozharova
(Curator, Sofia), Valentin Stefanoff  font-weight: bold;">Supported by
Gaudenz B. Ruf , Goethe-Institut Bulgaria and Austrian Embassy Sofia.


--


the Fridge


M. +359 988 306 851 
 M. +359 878 658 803
 A: 8 Madrid blvd., 1303 Sofia, Bulgaria


w.the--fridge.blogspot.com


 M. +359 885 364 921
 M. +359 876 658 803
 A: 8 Madrid blvd., 1303 Sofia, Bulgaria


 

-------------------------------------
Mail.BG: Безплатен e-mail адрес. Най-добрите характеристики на българския пазар 
- 20 GB пощенска кутия, 1 GB прикрепен файл, безплатен POP3, мобилна версия, 
SMS известяване и други. http://mail.bg

Attachment: The fridge INVITATION - THAT THING by Borjana Ventzislavova.pdf
Description: Adobe PDF document

Other related posts:

  • » [artbox] THE FRIDGE presents THAT THING by Borjana Ventzislavova 11 December 2014 - the fridge