[artbox] Румънско-Българското Обединение. Ретроспекция. / Salonul de proiecte, Букурещ //

  • From: SARIEV Contemporary <office@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: elektric bg <elektrik_bg@xxxxxxxxxxxxxxx>, artbox@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 2 Dec 2014 00:41:52 +0200

Румънско-Българското Обединение. Ретроспекция.

Откриване: 04. Декември, 19.00 часа
4 Декември – 15 Февруари 2015

Артисти: Мариус Берчеа, Дан Беудеан, Ръзван Ботиш, Рада Букова, Раду Комша, 
Правдолюб Иванов, Викенти Комитски, Иван Мудов, Влад Нанka, Красимир Терзиев, 
Зоран Георгиев, Лубри, Димитър Солаков, Воин де Воин.Salonul de proiecte покани Влад Нанкa да курира изложба на български и румънски 
артисти, на базата на Румънско-Българското Обединение основано от Иван Мудов, 
Красимир Терзиев и Влад Нанкa на 14 Октомври  2006 в Краков. Обединението до 
този момент е работило в духа на абсурдните/ироничните/мнимите проекти, като 
“Софийският музей за съвременно изкуство”, (Проектът “Мусиз” на Иван Мудов) и 
“Полска година в Мадагаскар”, (проект, в който Янек Симон покани измислени 
полски артисти от Румъния, България и Словакия да участват в изложба в 
Антананариво). Основното  артистично постижение на Обединението e обявяването 
му за споснсор на тринадесетата “Седмица на съвременното изкуство в Пловдив” 
през 2007 година. Ограничената дейност на Обединението подчерта липсата на 
културно сътрудничество между двете страни, но осемгодишното му оцеляване е 
ясно доказателство за силните връзки между основателите му.

Програмата на изложбата се открива с работа на Викенти Комитски, която обсъжда 
стереотипите, които се откриват във възприемането едни на други на румънците и 
българите, както на възприемането на Запада на тези културни пространства, 
които най-често се свързват със съмнителност и ниско ниво ниво на развитие. 
Оттенъци и дори опровержения на този род стереотипи са формулирани в работите 
на Рада Букова и Иван Мудов, които подчертават липсата на връзки, на диалог 
между двете съседни територии. Квадратният метър, който Иван Мудов е превърнал 
в кръг, е работа определяща за неговата артистична практика, в която пестеливо 
използваните средства се съчетават с ирония и ефекти на играта, докато 
предложението на Рада Букова изтрива погледа обърнат към миналото, като на 
негово място отваря място на въображението. Правдолюб Иванов, Красимир Терзиев 
и Влад Нанкa продължават разговора, като повдигат темата за идеята за споделено 
пространство и въображаемата близост чрез работи, които изписват границата 
между Румъния и България по памет, общ танц, напомнящ хоро (Терзиев) и един 
разширен географски размисъл върху съседството (Нанкa). Тези работи могат да се 
разглеждат на фона на разсъжденията върху общата история, върху факта, че след 
основаването на двете национални държави, границата между тах е била 
променлива, в резултат на което групи от населението са се местили и в двете 
посоки. Работата на Ръзван Ботиш измества вниманието върху аспекти свързани с 
образованието на артиста, което и в двата контекста се характеризира от 
консервативна визия, която Ботиш критикува, докато Дан Беудеан подкопава темата 
за героизма на работническата класа, който се открива в иконографията на 
социалистическия реализъм. Утопията на закъснелия модернизъм се появява в 
проекта на Мариус Берчеа, който го обсъжда в контекста на архитектурни проекти 
за отдих и развлечение по Черноморието. Ходът на изложбата предвижда една 
прогресия от неутралното пространство на бялото до прекомерния цвят, като 
накрая тези две наситености са синтезирани чрез наслагване в инсталацията на 
Раду Комша.

Изложбата е разширена посредством участието на 0GMS галерия чекмедже, която 
дава възможност да се срещне работата на четирима млади български артисти – още 
едно участие на Иван Мудов, който ще покани публиката да опита специалното 
издание на неговата творба “Вино за откривания”. 

-

Salonul de proiecte е кураторска програма на Национналния музей за съвременно 
изкуство в Букурещ, започнат от Магда Раду и Александра Кроитору. Програма се 
съсредоточава чрез изложби, презентации и дебати върху румъснкото съвременно 
искуство, като същевременно позиционира произведенията на млади артисти в един 
по-широк контекст на поколенията, както местен така и международен.


Екип: Магда Раду, Александра Кроитру, Стефан Сава и Дана Андреи.

Salonul de proiecte
Сграда MNAC Anexa, етаж 2
Calea Mosilor 62-68, Букурещ, Румъния
Сряда-Неделя / 10.00-18.00
www.salonuldeproiecte.ro
https://www.facebook.com/SdeProiecte


_____________The Romanian-Bulgarian Union. A Retrospective

Opening: 4 December, 19.00
4 December 2014 – 15 February 2015
Artists: Marius Bercea, Dan Beudean, Răzvan Botiș, Rada Boukova, Radu Comșa, 
Pravdoliub Ivanov, Vikenti Komitski, Ivan Moudov, Vlad Nancă, Krassimir Terziev
With contributions by Zoran Georgiev, Lubri, Dimitar Solakov, Voin de Voin

Salonul de proiecte invited Vlad Nancă to curate an exhibition by Romanian and 
Bulgarian artists, based on the Romanian-Bulgarian Union initiated by Ivan 
Moudov, Krassimir Terziev and Vlad Nancă on 14 October 2006 in Krakow. The 
Union has operated up to now in the spirit of absurd/ironic/faux projects, such 
as The Sofia Contemporary Museum of Art (Ivan Moudov’s Musiz project) and 
Polish Year in Madagascar (a project in which Janek Simon invited invented 
Polish artists from Romania, Bulgaria and Slovakia to take part in an 
exhibition in Antananarivo). The Union’s main artistic achievement was being 
declared one of the sponsors of the thirteenth annual Contemporary Art Week in 
Plovdiv in 2007. The Union’s very limited activity highlighted the lack of 
cultural co-operation between the two countries, but its survival for eight 
years provides clear proof of the strong ties between the founding members.

The course of the exhibition opens with a work by Vikenti Komitski, which 
discusses the stereotypes present in Romanians’ and Bulgarians’ perceptions of 
one another, as well as the West’s perceptions of the two cultural spaces, 
which are more often than not associated with precariousness and a low level of 
development. Such stereotypes are nuanced and even contradicted in the 
contributions formulated by Rada Boukova and Ivan Moudov, which emphasise the 
lack of connections, of dialogue, between the two neighbouring territories. The 
square metre that Ivan Moudov has turned into a circle is a defining work for 
his artistic practice, in which economy of means combines with irony and ludic 
effects, while Rada Boukova’s proposal blanks out the gaze turned towards the 
past, instead opening up a space of the imagination. Pravdoliub Ivanov, 
Krassmir Terziev and Vlad Nancă continue the conversation, bringing under 
discussion the idea of a shared space and imaginary proximity via works such as 
tracing the border between Romania and Bulgaria from memory (Ivanov), a 
collective dance reminiscent of a folk circle dance (Terziev), and an extended 
geographical meditation on vicinity (Nancă). These works can be read against 
the backdrop of reflections on shared history, on the fact that after the 
founding of the two nation states, the border between them fluctuated, 
resulting in transfers of population in both directions. Răzvan Botiș’s work 
shifts attention towards aspects relating to artistic education, characterised 
in both contexts by a conservative vision, which Botiș criticises, while Dan 
Beudean undermines the theme of working-class heroism found in the iconography 
of socialist realism. The utopia of late modernism appears in Marius Bercea’s 
project, which discusses it in the context of leisure architectural projects on 
the Black Sea coast. The course of the exhibition imagines a progression from 
the neutral space of white to an excess of colour, and at the end these 
differing intensities are synthesised through superimposition in the 
installation of Radu Comșa.

The exhibition is extended via the presence of the 0GMS drawer gallery, which 
provides an opportunity to encounter the work of three young Bulgarian artists 
— another contribution by Ivan Moudov, who, at the opening of the exhibition, 
will invite the public to try a special edition of his work Wine for openings.—

Salonul de proiecte is a curatorial program of the National Museum of 
Contemporary Art Bucharest, initiated by Magda Radu and Alexandra Croitoru. The 
program focuses through exhibitions, presentations, and debates on the Romanian 
contemporary art, while positioning young artists’ productions into a broader 
generational context, local as well as international.
Team: Magda Radu, Alexandra Croitoru, Ștefan Sava and Dana Andrei

Salonul de proiecte
MNAC Anexa Building, 2nd floor
Calea Mosilor 62-68, Bucharest, Romania

Wednesday – Sunday / 10.00-18.00
www.salonuldeproiecte.ro
https://www.facebook.com/SdeProiecteOther related posts:

  • » [artbox] Румънско-Българското Обединение. Ретроспекция. / Salonul de proiecte, Букурещ // - SARIEV Contemporary