[artbox] промяна на терена. Изложбата на Станимир Генов НАВЪН ще е в СБХ

 • From: yovo panchev <yovopanchev@xxxxxxxxx>
 • To: artbox@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 11 Dec 2014 16:01:37 +0100

Уважаеми колеги и приятели,

Dear friends and colleagues,


поради засиления интерес и благодарение на

далновидната културна политика на официоза


*Станимир Генов / Stanimir Genov
<https://www.facebook.com/stanimir.genov.5> *

*представя/presents*
*Навън / **Outside *

*12-21.12.2014г.*

*в/at*


*Галерията на СБХ / Union of Bulgarian Artists' Gallery*

*Шипка 6 Shipka*

*етаж 3 floor *


*откриване: петък, 12 декември от 19.00ч / Opens Friday 12/12/2014*


*C подкрепата на Гауденц Б. Руф / Kindly supported by Gaudenz B. Ruf*
*. *

*Благодарение на СБХ / Thanks to the Union of Bulgarian Artists*


Актуалните форми на лукса са представени едновременно като живопис и
ситуация. Те предлагат разгърнат в пространството художествен модел на
вътрешния мир на автора. *Навън* се състои от девет платна, композирани в
две структури-конфигурации. *Глава* и *Какво ти е това?* са произведения,
които отново, както и в предишни художествени проекти извеждат класическата
техника на високото изкуство в граничната територия на естетическия и
пластически ексцес.

 Без да напуска, а напротив, задълбавайки в изящното като характеризиращо
изкуството, Станимир Генов формулира нова йерархия в традиционната реалия,
резултат или екзалтирана есенция на етичните катаклизми в съвременното
общество. Какво означава това? (текстът на български продължава по-долу)*OUTSIDE by Stanimir Genov *


The actual forms of lux are presented at the same time as painting and a
situation, here. They offer a spatially unfolding artistic model of the
internal milieu of the author.* Outside *contains nine canvases, composed
in two structures-configurations. *Head* and *What Part of You Is That?* are
works which once again, like in earlier projects, lead the classical
technique of high art to the liminal territory of aesthetic excess. Without
leaving it, in fact, emphasizing deeply the fine as а a term,
characterizing art, Stanimir Genov formulates a new hierarchy in the
traditional realia, a result or an exalted essence of the ethical
cataclysms in contemporary society. What does this mean?

инфо: https://www.facebook.com/events/669449009840977/

stanimir.eu

/.../

Перверзна капитализация върху връзките на възприятието между органичното и
организираното. Раждане на нова репрезентативна форма, в която синтез,
символизация и реалистична референция, антропологичен код, художествен жест
и т.н. са сведени до банален инструментариум, а изкуството, озаптено крее в
ступор от създалата се ситуация. То остава като една хипотеза, възможност,
вероятност, счетена за лукс.


В осезаемата реализация на цветовете в психеделична живопис, Генов подготвя
естетическата декларация на една оригинална тотализация: преодоляването на
разграничението между абстрактно, реално и конкретно, в полза да на
абсурдно-актуалното. Феноменологически апотеоз на лукса като категория,
като изкуство, и обратното. Bon nuit.


*Сенека Стари казва ( Контроверсии, Х, 5), че когато Филип продал
олинтяните като военно пленници, атинският живописец Паразии от Ефес купил
един от тях, Старец който подложил на мъчения за да може да нарисува по
модела си един прикован Прометей, който гражданите на Атина му били
поръчвали за храма на Атина.*

*-Той не е достатъчно тъжен - казал Паразий, когато накарал старежа да
позира в средата на ателието му.*

*Живописецът извикал един роб и поискал да изтезават стареца,за да страда
повече. Подложили стария човек на мъчения. На всички им било жал.*

-     *Аз го купих – оборил ги живописецът.*

*Мъжът викал. приковали ръцете му. Тези, които обграждали живописеца, се
провикнали отново.*

-     *Той е мой и аз го притежавам по силата на военното право.*

-     *Тогава, от една страна, Паразий приготвил своите прахове, бои и
свръзки, а от друга страна, палачът приготвил своите мангали, бичове,
четириноги.*

-     *Обвържи го – добавил той. Искам да му придам страдалческо
изражение.*

*Старецът от Олинт надал сърцераздирателен вик. Чувайки вика, питали
Паразий дали има вкус към живописта или към мъчението. Той не отговорил.
Завикал на палача:*

-     *Измъчвай го още, още! Отлично; дръж го така, ето това е лицето
на жестоко разкъсвания Прометей, на умиращия Прометей!*

*Старецът премалял. Заплакал.*

*Паразий му извикал:*

*Страданията ти още не са тези на преследван от яростта на Юпитер човек.*

*Старецът умирал. Със слаб глас старият човек от Олинт казал на живописеца
от Атина:*

-     *Паразий, умирам.*

-     *Стой така.*

*Всяка живопис е този миг.**Из „Секс и ужас“ на Паскал Киняр*

-- 
--------------------
Yovo Panchev
Йово Панчев

Attachment: cover.jpg
Description: JPEG image

Other related posts: