[argyllcms] Re: Developer snapshot V0.70 Beta Test now available.

  • From: Graeme Gill <graeme@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: argyllcms@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 27 Mar 2007 17:42:38 +1000

noigraphics wrote:

Osx link seems to be broken...

Typo:

<http://www.argyllcms.com/argyllV0.70Beta1_win32_exe.zip>
<http://www.argyllcms.com/argyllV0.70Beta1_osx10.3_bin.zip>
<http://www.argyllcms.com/argyllV0.70Beta1_linux_x86_bin.zip>

Graeme Gill.


Other related posts: