[arabic-nvda] Re: ØØØÙØÙØØØØÙØØØØØÙÙØÙØØØÙØ.

 • From: ØØÙ ØØÙØØ <amine1377@xxxxxxxxx>
 • To: <arabic-nvda@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sat, 13 Oct 2012 11:53:49 +0300

ØÙØÙØÙ ØÙÙÙÙ ØØÙ ØØØ ØØÙØ ÙÙÙØ ÙÙØÙØÙØ ØÙÙØÙØÙ ØØÙØÙÙ ÙÙÙØØ ØØÙØÙÙ ØÙÙÙØÙØØ 
ÙØÙØÙÙÙ ØÙÙÙÙÙØ ÙÙÙÙÙÙÙØÙØ ØÙ ÙØÙÙ ÙÙÙØØ ÙÙÙÙÙÙÙØÙØ ØÙ ÙØØ ÙØÙÙØØÙØÙØ ØÙØØÙÙØ 
ØÙÙÙÙ ÙÙ ØÙÙ ÙÙÙÙÙÙÙØÙØ ØÙ ÙØÙÙ ØÙÙØÙØ ØØÙØÙÙ ØÙØØØÙØ ÙÙÙ ØÙÙ ÙÙÙÙÙÙÙØÙØ ØÙ 
ÙØØ ØÙÙØÙØ ØØÙØÙÙ ØÙÙÙØÙØØ ÙØØØ ØØØØ ØÙ ØØØØØ ØÙÙØÙ ØØÙ ØÙØÙÙÙÙ ÙÙ ÙÙ ÙØÙÙ ØÙ 
ÙØØÙ ÙØ ØÙÙÙ ØÙØ ØÙ ØØÙØ ØÙÙØÙ ØÙÙ ÙÙØÙ ÙØÙÙÙ ØÙØÙÙÙØÙ ÙÙØ ØÙÙÙ ØÙØÙÙÙØÙ.

 

ØØØÙ ØÙ ØÙÙÙ ØÙÙÙØØ ÙØ ÙØÙØ ÙÙØ ØÙØ ÙØÙ ØÙÙØØØØ ØÙØØØØÙ ÙÙ ØÙØØØØÙØ ÙÙ ØØØ 
ØÙØÙØÙØ ÙÙÙ ØØØØ ØÙ ÙØØØÙØ .

ØØÙÙÙ ØØÙ ØØÙØØ ØÙÙØÙÙ.

 ----- Original Message ----- 
 From: ØØÙ ØØÙØ 
 To: arabic-nvda@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Friday, October 12, 2012 10:55 PM
 Subject: [arabic-nvda] Re: ØØØÙØÙØØØØÙØØØØØÙÙØÙØØØÙØ.


 ÙØØØØ ØÙ ØØØÙ ÙØØÙØ.
 ØØÙØÙ ØÙÙ ØØØØ ØÙØØØÙØ.
 ÙØØ ÙÙÙØ "ÙØØÙ" ØØÙØØ ØÙØÙØØ ÙÙÙ ÙØ ØÙÙØÙØ ØÙÙÙÙÙØ ÙØØÙØ "Ø", ØÙ ØÙÙØØ ØÙÙ 
ØÙØØ ØÙÙØØ "Ù".
 ÙØØØØÙ ÙÙØ ØÙÙÙØ ØÙØÙØ.
 ÙØØ ØÙØØØ ÙÙ ØÙØ ØÙÙØÙ.
 ÙØØÙÙØ ØÙÙ ØÙÙÙÙØÙÙ ØØÙØØÙÙØ ØÙØØÙÙØ:
 ÙØØÙ.
 ÙØØÙÙ.
 ÙÙÙØØÙØ ØØÙ ÙØÙØ ØÙ ÙØÙ ÙÙ ØÙØØÙØ ØÙØ ØÙÙ ÙÙØ ØÙØØ ÙØØØ "Ù" ÙØÙ ØÙØÙÙÙ 
ØÙÙÙØÙØØ.
 ØØÙØÙÙ ÙØØØØ ØÙÙ ØØØÙØÙÙØ ÙÙØ ÙÙØÙØÙÙÙÙÙ ØÙÙØØØÙØ ÙÙ ØØØÙØ ØÙØØÙØÙØ ØÙÙ ÙØÙÙ 
ØÙØÙØØ ÙØÙØ ØÙØÙØÙØÙÙÙ ØØÙÙ.
 ØØÙØØÙ ÙØØØØØÙÙ.

 On 10/12/2012 10:48 Ù, fatma mehanna wrote:

ØÙØØ ØØÙ ØØÙØ ÙØÙØÙÙØ ÙØÙÙÙÙ ØÙØÙØÙ ÙØØÙØ ØÙÙÙ ÙØØÙØØÙ.
ÙÙ ØÙØÙÙÙØ ØÙ ØÙØØØØØ ØÙØÙ ØÙØØÙØ ÙÙØÙØØ ÙÙÙÙÙØ ÙØÙØ ØØÙØ ÙØØ ÙÙÙ.
ÙØØÙÙØØØ ÙÙÙÙØ ØÙØ ÙØÙÙ ÙÙØØØ ÙØÙ ØÙÙÙÙØÙÙ ØØÙÙØÙ ØÙØ ÙØÙØÙÙØÙÙ, ÙÙÙÙ
ÙÙ ØØØØØÙ ÙØØ ØÙØØØ ØÙØ ÙØØØØ ÙØØ ÙÙØ ØØØØÙÙÙ.
ÙØÙØØØ ØÙÙÙ ØØØÙ ØÙÙÙÙØÙÙ ÙØÙÙ ÙØÙØ ÙØÙÙ.
ØÙØ ØØÙÙØØØ ÙÙÙÙØ ØØÙØÙ ÙÙÙ ØØÙÙØÙ ØÙØØ ØØÙØÙÙ ØØØÙØ ÙÙØØ ÙÙÙØØ ØØÙØÙÙ
ØÙØØØÙØ ÙÙØ ÙØÙØ ÙÙØÙØØ. ÙØÙØØ ØØÙÙØ.
ØÙØ ÙÙÙØ ÙØØÙÙ ØÙÙÙØ ÙØØÙ ÙØØØ ØÙÙÙ ØÙÙØ ØÙØØ ØØÙØÙÙ ØÙÙÙØÙØØ ÙÙÙØØ
ØØÙØÙÙ ØÙØØØÙØ.
ÙÙÙÙÙØ ØÙØÙ ØØÙÙØØ ÙØØØÙØ ØÙÙØ ÙÙ ØÙØ ØÙÙØÙ.
ØØØ ÙØÙ ØØØ ÙÙÙÙ ÙØØØØ ÙÙ ØÙÙØØ ØÙØØØÙØ ÙÙÙÙÙÙ ØÙØÙØ ØÙØÙØ.
ÙØÙØØ ØÙÙ ØÙØÙØÙÙÙ ÙÙØØØØØ ÙØØØÙÙ ÙØ ØØÙÙÙ ÙÙ ÙØÙØ ÙØØÙÙ ØÙØ ÙÙØØØ.


On 10/12/12, ØØØ ØÙÙÙ ÙØÙØ <ann.blind@xxxxxxxxx> wrote:
ØÙØÙØÙ ØÙÙÙÙ ÙØØÙØ ØÙÙÙ ÙØØÙØØÙ
ØØÙ ØÙØØÙØ ,ØÙØ ØØÙØÙ ÙÙ ÙØØ ,ÙÙÙØÙ ØÙØ ØØØ ,ØÙØÙØ ÙØØØÙ ØÙØØÙØÙØ
ØØÙØ ÙÙÙØ ØØØÙ ØØÙÙÙ ØÙØØÙØÙØ.ÙØØÙ ØÙØÙØØØØ...
ÙØØÙ ØÙØÙÙ ÙÙ ÙØØÙ ØÙØÙ ØÙØÙÙ ÙØØ ,ÙØØØÙ ØØØÙØ ÙØÙ ØÙØØØØØ ÙØ ØØÙØ ØÙØØÙØØ

ØØØØÙØ 12â/10â/2012Ø ÙØØ ØØÙ ØØÙØâ <almuhandes6116@xxxxxxxxx>:
ØØÙ ØÙÙÙ ØÙØØÙÙ ØÙØØÙÙ.
ÙØÙÙ ØÙØØØÙØ ÙØØØØØ ÙØÙÙØØ Arabic NVDA ØÙÙØØØÙÙÙ:
ØÙØÙØÙ ØÙÙÙÙ ÙØØÙØ ØÙÙÙ ÙØØÙØØÙ.
ÙØÙ ÙÙØØØØ ØÙÙ ØØØÙØ NVDA:
ÙÙÙ ØÙÙ ØÙØÙØ ØÙØÙ ØÙØØØÙØ ØÙ ØÙÙÙÙØ ÙØÙÙØ ÙÙ ÙÙØÙ ÙØØ ØØÙØ ØÙØØØØØ "ØÙØ
ÙØÙÙ"
ÙØÙØÙØ ØÙÙÙ ØØØØÙØÙØ ÙØØØØ ØØÙØ ØÙØØØØØ "ÙØØØ"
ÙÙØÙ ØØÙ ØÙØÙÙ ØÙÙ ØÙÙÙÙØÙÙ ØØØ ØØÙÙ.

ÙÙÙØÙ ØØØ ØØØ:
ÙÙØÙ ØØØ ÙÙ ÙØÙØ ØÙØØØÙØØ ØÙØØÙØÙØØ ÙØØÙØØØÙØ ÙÙ ÙÙÙØ "ØØÙØÙ", ÙØÙØØÙØ
ØÙÙØ ØÙÙØØ "ØØÙØÙ"
ØØØÙ ÙÙÙÙ ØÙØÙ ÙÙØØØØØÙ ØØØØ ØØØØ ÙØØØÙØÙØ ÙÙ ØÙØØ ÙØØØ ÙÙÙÙØ.
ØØÙØ ØÙØØØÙØ ÙØÙØÙØÙØ.
)ØØÙ ØØÙØ(.
 -- 
 ØØØØ @a2hsh 

Other related posts: