[arabic-nvda] Re: ØØØÙØÙØØØØÙØØØØØÙÙØÙØØØÙØ.

  • From: ØØÙ ØØÙØ <almuhandes6116@xxxxxxxxx>
  • To: arabic-nvda@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 12 Oct 2012 22:55:10 +0300

ÙØØØØ ØÙ ØØØÙ ÙØØÙØ.
ØØÙØÙ ØÙÙ ØØØØ ØÙØØØÙØ.
ÙØØ ÙÙÙØ "ÙØØÙ" ØØÙØØ ØÙØÙØØ ÙÙÙ ÙØ ØÙÙØÙØ ØÙÙÙÙÙØ ÙØØÙØ "Ø", ØÙ ØÙÙØØ ØÙÙ ØÙØØ ØÙÙØØ "Ù".
ÙØØØØÙ ÙÙØ ØÙÙÙØ ØÙØÙØ.
ÙØØ ØÙØØØ ÙÙ ØÙØ ØÙÙØÙ.
ÙØØÙÙØ ØÙÙ ØÙÙÙÙØÙÙ ØØÙØØÙÙØ ØÙØØÙÙØ:
ÙØØÙ.
ÙØØÙÙ.
ÙÙÙØØÙØ ØØÙ ÙØÙØ ØÙ ÙØÙ ÙÙ ØÙØØÙØ ØÙØ ØÙÙ ÙÙØ ØÙØØ ÙØØØ "Ù" ÙØÙ ØÙØÙÙÙ ØÙÙÙØÙØØ.
ØØÙØÙÙ ÙØØØØ ØÙÙ ØØØÙØÙÙØ ÙÙØ ÙÙØÙØÙÙÙÙÙ ØÙÙØØØÙØ ÙÙ ØØØÙØ ØÙØØÙØÙØ ØÙÙ ÙØÙÙ ØÙØÙØØ ÙØÙØ ØÙØÙØÙØÙÙÙ ØØÙÙ.
ØØÙØØÙ ÙØØØØØÙÙ.
On 10/12/2012 10:48 Ù, fatma mehanna wrote:
ØÙØØ ØØÙ ØØÙØ ÙØÙØÙÙØ ÙØÙÙÙÙ ØÙØÙØÙ ÙØØÙØ ØÙÙÙ ÙØØÙØØÙ.
ÙÙ ØÙØÙÙÙØ ØÙ ØÙØØØØØ ØÙØÙ ØÙØØÙØ ÙÙØÙØØ ÙÙÙÙÙØ ÙØÙØ ØØÙØ ÙØØ ÙÙÙ.
ÙØØÙÙØØØ ÙÙÙÙØ ØÙØ ÙØÙÙ ÙÙØØØ ÙØÙ ØÙÙÙÙØÙÙ ØØÙÙØÙ ØÙØ ÙØÙØÙÙØÙÙ, ÙÙÙÙ
ÙÙ ØØØØØÙ ÙØØ ØÙØØØ ØÙØ ÙØØØØ ÙØØ ÙÙØ ØØØØÙÙÙ.
ÙØÙØØØ ØÙÙÙ ØØØÙ ØÙÙÙÙØÙÙ ÙØÙÙ ÙØÙØ ÙØÙÙ.
ØÙØ ØØÙÙØØØ ÙÙÙÙØ ØØÙØÙ ÙÙÙ ØØÙÙØÙ ØÙØØ ØØÙØÙÙ ØØØÙØ ÙÙØØ ÙÙÙØØ ØØÙØÙÙ
ØÙØØØÙØ ÙÙØ ÙØÙØ ÙÙØÙØØ. ÙØÙØØ ØØÙÙØ.
ØÙØ ÙÙÙØ ÙØØÙÙ ØÙÙÙØ ÙØØÙ ÙØØØ ØÙÙÙ ØÙÙØ ØÙØØ ØØÙØÙÙ ØÙÙÙØÙØØ ÙÙÙØØ
ØØÙØÙÙ ØÙØØØÙØ.
ÙÙÙÙÙØ ØÙØÙ ØØÙÙØØ ÙØØØÙØ ØÙÙØ ÙÙ ØÙØ ØÙÙØÙ.
ØØØ ÙØÙ ØØØ ÙÙÙÙ ÙØØØØ ÙÙ ØÙÙØØ ØÙØØØÙØ ÙÙÙÙÙÙ ØÙØÙØ ØÙØÙØ.
ÙØÙØØ ØÙÙ ØÙØÙØÙÙÙ ÙÙØØØØØ ÙØØØÙÙ ÙØ ØØÙÙÙ ÙÙ ÙØÙØ ÙØØÙÙ ØÙØ ÙÙØØØ.


On 10/12/12, ØØØ ØÙÙÙ ÙØÙØ <ann.blind@xxxxxxxxx> wrote:
ØÙØÙØÙ ØÙÙÙÙ ÙØØÙØ ØÙÙÙ ÙØØÙØØÙ
ØØÙ ØÙØØÙØ ,ØÙØ ØØÙØÙ ÙÙ ÙØØ ,ÙÙÙØÙ ØÙØ ØØØ ,ØÙØÙØ ÙØØØÙ ØÙØØÙØÙØ
ØØÙØ ÙÙÙØ ØØØÙ ØØÙÙÙ ØÙØØÙØÙØ.ÙØØÙ ØÙØÙØØØØ...
ÙØØÙ ØÙØÙÙ ÙÙ ÙØØÙ ØÙØÙ ØÙØÙÙ ÙØØ ,ÙØØØÙ ØØØÙØ ÙØÙ ØÙØØØØØ ÙØ ØØÙØ ØÙØØÙØØ

ØØØØÙØ 12â/10â/2012Ø ÙØØ ØØÙ ØØÙØâ <almuhandes6116@xxxxxxxxx>:
ØØÙ ØÙÙÙ ØÙØØÙÙ ØÙØØÙÙ.
ÙØÙÙ ØÙØØØÙØ ÙØØØØØ ÙØÙÙØØ Arabic NVDA ØÙÙØØØÙÙÙ:
ØÙØÙØÙ ØÙÙÙÙ ÙØØÙØ ØÙÙÙ ÙØØÙØØÙ.
ÙØÙ ÙÙØØØØ ØÙÙ ØØØÙØ NVDA:
ÙÙÙ ØÙÙ ØÙØÙØ ØÙØÙ ØÙØØØÙØ ØÙ ØÙÙÙÙØ ÙØÙÙØ ÙÙ ÙÙØÙ ÙØØ ØØÙØ ØÙØØØØØ "ØÙØ
ÙØÙÙ"
ÙØÙØÙØ ØÙÙÙ ØØØØÙØÙØ ÙØØØØ ØØÙØ ØÙØØØØØ "ÙØØØ"
ÙÙØÙ ØØÙ ØÙØÙÙ ØÙÙ ØÙÙÙÙØÙÙ ØØØ ØØÙÙ.

ÙÙÙØÙ ØØØ ØØØ:
ÙÙØÙ ØØØ ÙÙ ÙØÙØ ØÙØØØÙØØ ØÙØØÙØÙØØ ÙØØÙØØØÙØ ÙÙ ÙÙÙØ "ØØÙØÙ", ÙØÙØØÙØ
ØÙÙØ ØÙÙØØ "ØØÙØÙ"
ØØØÙ ÙÙÙÙ ØÙØÙ ÙÙØØØØØÙ ØØØØ ØØØØ ÙØØØÙØÙØ ÙÙ ØÙØØ ÙØØØ ÙÙÙÙØ.
ØØÙØ ØÙØØØÙØ ÙØÙØÙØÙØ.
)ØØÙ ØØÙØ(.--
ØØØØ @a2hsh <https://twitter.com/a2hsh>

Other related posts: