[arabic-nvda] ØØØÙØ ÙØØØØÙØØØØØ ÙÙØÙØØØÙØ.

  • From: ØØÙ ØØÙØ <almuhandes6116@xxxxxxxxx>
  • To: arabic-nvda@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 12 Oct 2012 03:31:32 +0300

ØØÙ ØÙÙÙ ØÙØØÙÙ ØÙØØÙÙ.
ÙØÙÙ ØÙØØØÙØ ÙØØØØØ ÙØÙÙØØ Arabic NVDA ØÙÙØØØÙÙÙ:
ØÙØÙØÙ ØÙÙÙÙ ÙØØÙØ ØÙÙÙ ÙØØÙØØÙ.
ÙØÙ ÙÙØØØØ ØÙÙ ØØØÙØ NVDA:
ÙÙÙ ØÙÙ ØÙØÙØ ØÙØÙ ØÙØØØÙØ ØÙ ØÙÙÙÙØ ÙØÙÙØ ÙÙ ÙÙØÙ ÙØØ ØØÙØ ØÙØØØØØ "ØÙØ ÙØÙÙ"
ÙØÙØÙØ ØÙÙÙ ØØØØÙØÙØ ÙØØØØ ØØÙØ ØÙØØØØØ "ÙØØØ"
ÙÙØÙ ØØÙ ØÙØÙÙ ØÙÙ ØÙÙÙÙØÙÙ ØØØ ØØÙÙ.

ÙÙÙØÙ ØØØ ØØØ:
ÙÙØÙ ØØØ ÙÙ ÙØÙØ ØÙØØØÙØØ ØÙØØÙØÙØØ ÙØØÙØØØÙØ ÙÙ ÙÙÙØ "ØØÙØÙ", ÙØÙØØÙØ ØÙÙØ ØÙÙØØ "ØØÙØÙ"
ØØØÙ ÙÙÙÙ ØÙØÙ ÙÙØØØØØÙ ØØØØ ØØØØ ÙØØØÙØÙØ ÙÙ ØÙØØ ÙØØØ ÙÙÙÙØ.
ØØÙØ ØÙØØØÙØ ÙØÙØÙØÙØ.
)ØØÙ ØØÙØ(.

Other related posts: