[arabic-nvda] Re: ÙØÙÙØÙØÙØÙÙÙØÙØØØÙØØØÙÙØØØÙ NVDA

  • From: ØØÙØ .. ØÙØÙÙÙ <ahmad2196@xxxxxxxxxxx>
  • To: "arabic-nvda@xxxxxxxxxxxxx" <arabic-nvda@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 16 Oct 2012 09:22:04 +0300

ØØØÙØÙØ ÙÙÙ ØÙÙØØØ ØÙØØÙÙØ ÙÙÙ ØÙØÙØÙ ØÙØÙ

âÙÙ ØÙØØ ØÙÙ iPhone ØÙØØØ ØÙ

ÙÙ ÙÙâ/ÙÙâ/ÙÙÙÙØ ØÙØØØØ Ù:ÙÙØ ÙØØ "ØØÙØ .. ØÙØÙÙÙ" <ahmad2196@xxxxxxxxxxx>:

> ØØÙÙØ ØÙØØØÙØ
> ÙÙØÙ ØØÙÙØØÙ ÙÙØØØÙØ
> Ù- ØØØÙØÙ ØØØÙÙØ ØØØÙØØÙØ ÙØÙØØÙØÙØ ØØØÙ.
> Ù- ØÙØØØ ÙØØØ ÙØÙÙÙØ ØØØÙØ ÙÙ ÙØØØ ØÙØØÙØÙØ ÙÙØØ ÙØØÙØ ØØÙØÙ ÙÙØØÙØÙØ
> 
> ØØÙÙÙ ØÙ ØÙÙÙ ÙØ ØÙØÙØ ØÙÙØÙÙÙØ ÙØØØØ
> ØØÙØØÙâÙÙ ØÙØØ ØÙÙ iPhone ØÙØØØ ØÙ
> 
> ÙÙ ÙÙâ/ÙÙâ/ÙÙÙÙØ ØÙØØØØ Ù:ÙÙØ ÙØØ "hachimi" <nourdin.hachimi@xxxxxxxxx>:
> 
>> ØØÙØÙ ØÙÙØØÙ ÙØÙÙ ØØØÙØ ØØÙØÙØÙØ ØÙØÙÙÙ nvda
>> ØÙØÙØÙ ØÙÙÙÙ ÙØØÙØ ØÙÙÙ
>> ØØØÙÙ ÙØ ÙÙ ØÙØÙØÙ ÙÙ ØØØÙØ ØØÙØÙØ nvda, ÙÙ ØØÙ ØÙØØÙØÙØ ÙØØØÙØÙ ÙÙ ØØÙØ ØÙ 
>> ØØØÙØÙ ÙÙÙ ØÙÙØØØ ØÙØØØÙØ,
>> ØØØÙ ØÙØÙØØØ ØØØÙ ØÙÙÙ ÙÙÙÙ.
>> ØÙÙØØÙÙ
>> 
>> 

Other related posts: