[arabic-nvda] Re: ÙØÙÙØÙØÙØÙÙÙØÙØØØÙØØØÙÙØØØÙ NVDA

  • From: ØØÙØ .. ØÙØÙÙÙ <ahmad2196@xxxxxxxxxxx>
  • To: "arabic-nvda@xxxxxxxxxxxxx" <arabic-nvda@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 16 Oct 2012 09:09:20 +0300

ØØÙÙØ ØÙØØØÙØ
ÙÙØÙ ØØÙÙØØÙ ÙÙØØØÙØ
Ù- ØØØÙØÙ ØØØÙÙØ ØØØÙØØÙØ ÙØÙØØÙØÙØ ØØØÙ.
Ù- ØÙØØØ ÙØØØ ÙØÙÙÙØ ØØØÙØ ÙÙ ÙØØØ ØÙØØÙØÙØ ÙÙØØ ÙØØÙØ ØØÙØÙ ÙÙØØÙØÙØ

ØØÙÙÙ ØÙ ØÙÙÙ ÙØ ØÙØÙØ ØÙÙØÙÙÙØ ÙØØØØ
ØØÙØØÙâÙÙ ØÙØØ ØÙÙ iPhone ØÙØØØ ØÙ

ÙÙ ÙÙâ/ÙÙâ/ÙÙÙÙØ ØÙØØØØ Ù:ÙÙØ ÙØØ "hachimi" <nourdin.hachimi@xxxxxxxxx>:

> ØØÙØÙ ØÙÙØØÙ ÙØÙÙ ØØØÙØ ØØÙØÙØÙØ ØÙØÙÙÙ nvda
> ØÙØÙØÙ ØÙÙÙÙ ÙØØÙØ ØÙÙÙ
> ØØØÙÙ ÙØ ÙÙ ØÙØÙØÙ ÙÙ ØØØÙØ ØØÙØÙØ nvda, ÙÙ ØØÙ ØÙØØÙØÙØ ÙØØØÙØÙ ÙÙ ØØÙØ ØÙ 
> ØØØÙØÙ ÙÙÙ ØÙÙØØØ ØÙØØØÙØ,
> ØØØÙ ØÙØÙØØØ ØØØÙ ØÙÙÙ ÙÙÙÙ.
> ØÙÙØØÙÙ
> 
> 

Other related posts: