[arabic-nvda] ÙØ ÙÙØÙØÙØÙ ÙÙØÙØØØÙØØØÙÙØØØÙ NVDA

  • From: hachimi <nourdin.hachimi@xxxxxxxxx>
  • To: arabic-nvda@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 14 Oct 2012 05:52:30 +0000

ØØÙØÙ ØÙÙØØÙ ÙØÙÙ ØØØÙØ ØØÙØÙØÙØ ØÙØÙÙÙ nvda
ØÙØÙØÙ ØÙÙÙÙ ÙØØÙØ ØÙÙÙ
ØØØÙÙ ÙØ ÙÙ ØÙØÙØÙ ÙÙ ØØØÙØ ØØÙØÙØ nvda, ÙÙ ØØÙ ØÙØØÙØÙØ ÙØØØÙØÙ ÙÙ ØØÙØ ØÙ ØØØÙØÙ ÙÙÙ ØÙÙØØØ ØÙØØØÙØ,
 ØØØÙ ØÙØÙØØØ ØØØÙ ØÙÙÙ ÙÙÙÙ.
ØÙÙØØÙÙ


Other related posts: