[apuliaretrocomputing] 1/21/2016 9:38:35 AM

  • From: "gsilecchia" <gsilecchia@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "ezio fossat" <ezio.fossat@xxxxxxx>, "roberto marsili" <roberto.marsili@xxxxxxxx>, "davide moro" <davide.moro@xxxxxxxx>, "luigi mangialardi" <luigi.mangialardi@xxxxxxxxx>, "a mataloni" <a_mataloni@xxxxxxxxxxx>, "omaros" <omaros@xxxxxxxxx>, "info" <info@xxxxxxxxxxxxxxx>, "miky 69 ba" <miky.69.ba@xxxxxxxxx>, "cermassi" <cermassi@xxxxxxxxxxx>, "lucam91" <lucam91@xxxxxxxxx>, "m valori" <m.valori@xxxxxxxxx>, "pasqualezanfini" <pasqualezanfini@xxxxxxxxx>, "nuovaelettronica" <nuovaelettronica@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, "apuliaretrocomputing" <apuliaretrocomputing@xxxxxxxxxxxxx>, "macutensiligiuseppe" <macutensiligiuseppe@xxxxxxxx>, "kimgae" <kimgae@xxxxxxxxxxxxx>, "apuliaretrocomputing" <apuliaretrocomputing@xxxxxxxx>, "lamorte agnese" <lamorte.agnese@xxxxxxxxx>, "radio3scienza" <radio3scienza@xxxxxx>, "polincorsi" <polincorsi@xxxxxx>
  • Date: Wed, 21 Jan 2016 09:38:35 +0000
DATE:1/21/2016 9:38:35 AM

Attachment: Jcw.zip
Description: Zip archive

Other related posts:

  • » [apuliaretrocomputing] 1/21/2016 9:38:35 AM - gsilecchia