[amot-gishur] שנה טובה

  • From: amotgshr <amotgshr@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: רשימת תפוצה <amot-gishur@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 10 Sep 2007 09:39:01 +0300

שהשנה הבאה תביא עמה
שלום, בריאות, אושר והצלחה.
שנה של עשיה והגשמה אישית
שנה של פריחה וצמיחה אינסופית, 
שנדע לקחת מהאתמול את הטוב שהיה
ולהאמין מהיום בטוב שיהיה
חג שמח
דפנה שגיב,   
וצוות אמות גישור

Attachment: Amot-gishur-logo ללא פילת.jpg
Description: JPEG image

Attachment: Amot-gishur-logo ללא פילת.jpg
Description: JPEG image

Other related posts: