[amirus-dev] к разговору об либе

  • From: AmiS <amis@xxxxxxxxxxxx>
  • To: amirus-dev@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 26 Jul 2003 16:54:27 +0400

Hello, 
÷ ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÅ Ë ÒÁÚÇÏ×ÏÒÕ ÎÁ irc ;) ÄÌÑ ÔÅÈ ËÔÏ ÎÅ ÕÞÁ×ÓÔ×Ï×ÁÌ:
<AmiS_Milenka> ÌÉÂÁ ÐÅÒ×ÏÇÏ ÕÒÏ×ÎÑ ÜÔÏ ÅÄÉÎÙÊ ×ÈÏÄ ÏÎÁ ÒÁÂÏÔÁÅÔ Ó ÌÉÂÁÍÉ 
×ÔÏÒÏÇÏ ÕÒÏ×ÎÑ ËÁÖÄÁÑ ÚÎÁÅÔ ÐÒÏ Ó×ÏÊ ÆÏÒÍÁÔØ Á ÄÁÌØÛÅ ËÏÄÅËÉ
<AmiS_Milenka> ÔÁËÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ ÍÏÖÎÏ ÄÏÂÁ×ÌÑÔØ ÎÏ×ÙÅ ÆÏÒÍÁÔÙ ÎÅ ÍÅÎÑÑ ÏÂÝÅÊ ÌÉÂÙ
<AmiS_Milenka> ÇÌÁ×ÎÁÑ ÌÉÂÁ ÒÅÇÉÓÔÒÉÒÕÅÔ 2 ÓÐÉÓËÁ ËÏÄÅËÏ× É ÆÏÒÍÁÔÏ×
<Vovka> ×Ï!
<AmiS_Milenka> ÐÏÔÏÍ ÐÏÔÏË ÏÎÁ ÐÅÒÅÄÁ£Ô ÏÄÎÏÍÕ ÉÚ ÌÉ ÆÏÒÍÁÔÏ×
<scf> ÓÔÏÐ
<AmiS_Milenka> ËÔÏÏÒÙÊ ÒÁÚÄÅÌÉ× ÐÏÔÏËÉ ÞÅÒÅÚ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÏÅ API × ÏÓÎÏ×ÎÏÊ ÌÉÂÅ 
ÐÏÌÕÞÁÅÔ ×ÙÈÏÄÙ ÎÁ ËÏÄÅËÉ

Kind regards


-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: image/png
-- File: lib.pngOther related posts: