[2vilug] Re: Auguri :)

  • From: Mattia Migliorini <mattia.mglrn@xxxxxxxxx>
  • To: 2viLUG <2vilug@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 18 Nov 2013 09:32:57 +0100

On Mon, Nov 18, 2013 at 9:21 AM, Paolo Stivanin <paolostivanin@xxxxxxxxx>wrote:

> Auguri sior presidente :)
>
Grassie caro!


-- 
Mattia Migliorini

Web Designer freelance
Website: www.deshack.net
Ubuntu: 
wiki.ubuntu.com/MattiaMigliorini<http://wiki.ubuntu-it.org/MattiaMigliorini>
2viLUG: www.dueville.linux.it

Other related posts: