[12e] Re: (No Date: Thu, 25 Nov 2004 10:15:48 +0200

 • From: "Martin Rekor" <Martin.Rekor@xxxxxxxxxxxxxx>
 • To: "Romet Purge" <rometpurge@xxxxxx>, "Holger Tasane" <ht@xxxxxx>, "12e" <12e@xxxxxxxxxxxxx>, "Alkomatu" <matucleaner@xxxxxxxxxxx>, "Billy Toomla" <byat688@xxxxxxxxxxx>, "Helen" <helen7344@xxxxxxxxxxx>, "Helene Rajaste" <leenu_112@xxxxxxxxxxx>, "Innar" <innar18@xxxxxxxxxxx>, "Kaju" <andres911@xxxxxxxxxxx>, <ssillamaa@xxxxxx>, "Meki" <kiisuke34@xxxxxxxxxxx>, "Monika Normann" <nunnumoo@xxxxxxxxxxx>, "Regina" <mommybeeby@xxxxxxxxxxx>, "Toomas Raag" <domaza@xxxxxx>, Õispuu Maarja <maarija@xxxxxxxxxxx>, <carmen_789@xxxxxxxxxxx>, <indrekuni@xxxxxx>, <j2nxx@xxxxxxxxxxx>, <mypsi_m@xxxxxxxxxxx>, <blake005@xxxxxxx>

Maksma kohe, muidu p=E4rast enam ei ole:)
=20

________________________________

From: Romet Purge [mailto:rometpurge@xxxxxx]
Sent: K 24.11.2004 18:38
To: Holger Tasane; 12e; Alkomatu; Billy Toomla; Helen; Helene Rajaste; =
Innar; Kaju; ssillamaa@xxxxxx; Martin Rekor; Meki; Monika Normann; =
Regina; Toomas Raag; =D5ispuu Maarja; carmen_789@xxxxxxxxxxx; =
indrekuni@xxxxxx; j2nxx@xxxxxxxxxxx; mypsi_m@xxxxxxxxxxx; =
blake005@xxxxxxx
Subject: Re:=20


Ma maksan viimasel p=E4eval

    ----- Original Message -----=20
    From: Holger Tasane <mailto:ht@xxxxxx> =20
    To: 12e <mailto:12e@xxxxxxxxxxxxx> ; Alkomatu =
<mailto:matucleaner@xxxxxxxxxxx> ; Billy Toomla =
<mailto:byat688@xxxxxxxxxxx> ; Helen <mailto:helen7344@xxxxxxxxxxx> ; =
Helene Rajaste <mailto:leenu_112@xxxxxxxxxxx> ; Innar =
<mailto:innar18@xxxxxxxxxxx> ; Kaju <mailto:andres911@xxxxxxxxxxx> ; =
ssillamaa@xxxxxx ; martin.rekor@xxxxxxxxxxxxxx ; Meki =
<mailto:kiisuke34@xxxxxxxxxxx> ; Monika Normann =
<mailto:nunnumoo@xxxxxxxxxxx> ; Regina <mailto:mommybeeby@xxxxxxxxxxx> =
; Romet Purge <mailto:rometpurge@xxxxxx> ; Toomas Raag =
<mailto:domaza@xxxxxx> ; =D5ispuu Maarja <mailto:maarija@xxxxxxxxxxx> =
; carmen_789@xxxxxxxxxxx ; indrekuni@xxxxxx ; j2nxx@xxxxxxxxxxx ; =
mypsi_m@xxxxxxxxxxx ; blake005@xxxxxxx=20
    Sent: Wednesday, November 24, 2004 6:15 PM


    Raha ylekandmise aeg hakkab otsa saama nii et tuletan siis veelkord =
meelde =96 (A/a 10302400157005 Summa: 100.00 Saaja: Holger Tasane =
Selgitus: maksja nimi) enne 27. novembrit!!!!!

    =20

    Raha olen k=E4tte saanud j=E4rgmistelt peolistelt: Andres, Helen, Ele, =
Kaja, Regina, Monika, Merilin, Toomas, Helene, Martin, Kristjan, Hevel, =
Siim, Krista, Indrek, Maarja.

    =20

    Kui kedagi klassist n=E4ete kelleni kiri ei ole j=F5udnud andke nendele 
=
ka siis teada asjast!

    =20

    =20

    =20

    Holger Tasane

    gsm: 52 77 561

    msn: ht@xxxxxx <mailto:ht@xxxxxx>=20

    =20


    ---
    Outgoing mail is certified Virus Free.
    Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
    Version: 6.0.797 / Virus Database: 541 - Release Date: 15.11.2004
=09


Other related posts:

 • » [12e] Re: (No Date: Thu, 25 Nov 2004 10:15:48 +0200