[12e] Kohaloleku kontroll :)

  • From: "Toomas Raag" <domaza@xxxxxx>
  • To: <12e@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 7 Jan 2003 15:39:17 +0200

Tere
 
Mis m2ssate, kuidas koolis edeneb? 
 
M6nusat suve Teile!
 
Toomas Raag
Delfi Autolehe toimetaja
toomas.raag@xxxxxxxx
GSM: 056505898
ICQ: 127668549
MSN: domaza27@xxxxxxxxxxx
 Other related posts: