[t8tl] Re: What do you think?

 • From: Ngo Quy Dan <dantqco@xxxxxxxxx>
 • To: t8tl@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 23 Jul 2004 05:10:41 -0700 (PDT)

sao ban tuan doan gioi the chu? Dung la vao thang 10 duong lich roi day.

Tran Minh Tuan <tran_minh_tuan@xxxxxxxxxxx> wrote:Hey, cuoi vao khi nao day, 
khong phai la truoc thang 10 day chu ?

tamit@

tmt@

>From: Ngo Quy Dan <dantqco@xxxxxxxxx>
>Reply-To: t8tl@xxxxxxxxxxxxx
>To: t8tl@xxxxxxxxxxxxx
>Subject: [t8tl] Re: What do you think?
>Date: Tue, 20 Jul 2004 22:39:51 -0700 (PDT)
>
>Chao moi nguoi.
>
>Chac chang ai nhan ra toi dau nhi. Ban Quynh va ban Tuan oi lam on nhan 
giup moi nguoi giup minh la minh sap to chuc cuoi nhe, thong bao truoc vay, 
se gui thiep moi sau.
>Chuc ca nha khoe manh nhe.
>
>Bye bye
>
><quynh@xxxxxxxxxxx> wrote:
> Hê hê,
>
>Tôi thấy còn thiếu má»?t sá»? Ä?iá»?u.
>Ví dụ:
> - Quần/áo lót phải cùng mầu v�i quần áo ngoài
> - Ä?á»? má»?ng/trong của quần áo phạt Ä?ạt ít nhất 70% 
(transparency).
>
>
>---------------------------------
>
>From: t8tl-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:t8tl-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On 
Behalf Of Hung-Tran Van Hung
>Sent: Wednesday, July 21, 2004 10:42 AM
>To: t8tl@xxxxxxxxxxxxx
>Subject: [t8tl] What do you think?
>
>
>
>
>
>Quy Ä?á»?nh vá»? trang phục biá»?u diá»?n cuả Cục NTBD:
>
>V� hình thức:
>
> �o bi�u di�n phải che phủ ít nhất 83% di�n tích 
ngá»±c và lÆ°ng, tính từ Ä?á»?nh ngá»±c và từ trung tâm của lÆ°ng 
trên.
>
> Không Ä?ược há»? rá»?n, vùng bụng, và mông. Trong các 
tư thế cúi xu�ng hoặc ưỡn bụng, phần h� bụng hoặc lưng 
không Ä?ược phép vượt quá 2 cm chiá»?u rá»?ng.
>
> Quần hoặc váy trong khi biá»?u diá»?n phải che kín Ä?ầu 
gá»?i. Riêng vá»?i nam ca sÄ©, ngÆ°á»?i mẫu thì không Ä?ược cách 
mắt cá chân quá 5 cm. á»?ng quần không Ä?ược rá»?ng quá 70 cm 
chu vi và á»?ng váy không Ä?ược rá»?ng quá 140 cm chu vi. Quần áo 
trong không Ä?ược há»? ra ngoài quần áo ngoài.
>
> Cấm má»?i hình thức xÄ?m, sÆ¡n mình; má»?i hình thức 
Ä?eo xá»? trang sức, trừ á»? tai.
>
> Cấm nhu�m tóc trái v�i màu tự nhiên. Trong các 
trư�ng hợp con lai v�i ngư�i ngoại qu�c thì bắt bu�c 
phải nhuá»?m thành màu Ä?en.
>
> Tóc của nam ca sÄ©, ngÆ°á»?i mẫu không Ä?ược dài quá 
20 cm, trừ khu vá»±c vòng quanh Ä?ầu; không Ä?ược ngắn dÆ°á»?i 
1,5 cm, trừ khu vá»±c vòng quanh Ä?ầu. Của nữ ca sÄ©, ngÆ°á»?i 
mẫu thì không ngắn quá 3 cm trừ khu vá»±c vòng quanh Ä?ầu. Trong 
trÆ°á»?ng hợp bá»? bá»?nh bẩm sinh thì phải Ä?eo tóc giả. Trong 
tất cả các trÆ°á»?ng hợp, cấm không Ä?ược Ä?á»? tóc bù xù 
quá cấp Ä?á»? 3.
>
>
>
>
>V� phong cách:
>
> Trong khi biá»?u diá»?n, không Ä?ược có các hành vi Ä?i 
ngược lại thuần phong mĩ tục.
>
> Cấm không Ä?ược giÆ¡ chân quá má»?t góc 30 Ä?á»? so 
vá»?i phÆ°Æ¡ng thẳng Ä?ứng.
>
> Ä?á»?i vá»?i các ca sÄ©, diá»?n viên mặc áo há»? nách: 
cấm không giơ tay cao quá phương nằm ngang.
>
> Cấm không Ä?ược quay mông vá»? phiá khán giả trừ 
trÆ°á»?ng hợp Ä?ặc biá»?t. TrÆ°á»?ng hợp Ä?ặc biá»?t này cần có 
giấy phép của há»?i Ä?á»?ng thẩm Ä?á»?nh vá»?i Ä?iá»?u kiá»?n là 
yếu t� không th� thiếu của chương trình bi�u di�n.
>
> Cấm ngoáy mông vá»?i biên Ä?á»? quá 5 cm so vá»?i phÆ°Æ¡ng 
thẳng Ä?ứng và tần sá»? không quá 1 lần trong 1 phút.
>
> Cấm tất cả các Ä?á»?ng tác thân thá»? có thá»? dẫn 
t�i các liên tư�ng v� v� sinh thân th� và tình dục, 
ngoại trừ các trÆ°á»?ng hợp có giấy phép của há»?i Ä?á»?ng 
thẩm Ä?á»?nh.
>
>
>
>
>
>Vá»? ná»?i dung biá»?u diá»?n:
>
> Cấm tất cả các phát bi�u cá nhân, các hình thức 
giao lÆ°u vá»?i khán giả má»?t cách tá»± phát, chÆ°a Ä?ược há»?i 
Ä?á»?ng thẩm Ä?á»?nh cho phép.
>
> Trong th�i gian ngắn nhất, ban bi�u di�n cần tập 
hợp các ná»?i dung Ä?ược phép giao lÆ°u vá»?i khán giả Ä?á»? bá»? 
duyá»?t.
>
> Trong trÆ°á»?ng hợp há»?i Ä?á»?ng thẩm Ä?á»?nh cho phép các 
trÆ°á»?ng hợp gây phản cảm Ä?á»?i vá»?i khán giả, má»?t há»?i 
Ä?á»?ng cấp cao hÆ¡n sẽ xem xét và có quyá»?n giải tán há»?i 
Ä?á»?ng cấp dÆ°á»?i.
>
>
>
>
>Ngoài các Ä?iá»?u cấm trên, các Ä?iá»?u cấm còn lại sẽ 
Ä?ược áp dụng tùy theo từng trÆ°á»?ng hợp cụ thá»?.
>
>
>---------------------------------
>Do you Yahoo!?
>New and Improved Yahoo! Mail - Send 10MB messages!

_________________________________________________________________
STOP MORE SPAM with the new MSN 8 and get 2 months FREE* 
http://join.msn.com/?page=features/junkmail


---- T8 TL --------------------------------------------------------

1. Gui mail vao dia chi t8tl@xxxxxxxxxxxxx de moi nguoi cung doc duoc

2. Dang ky vao mailing list bang cach gui mot e-mail co tieu de "subscribe" vao 
dia chi t8tl-request@xxxxxxxxxxxxx

3. Doc cac trao doi thong tin tren Internet tai dia chi: 
http://www.freelists.org/archives/t8tl

4. Khong muon nhan mail thi mailing list nay nua, gui mot e-mail co tieu de 
"unsubscribe" vao dia chi t8tl-request@xxxxxxxxxxxxx

5. Lam on viet lach lich su phat nhe

-------------------------------------------------------- T8 TL ----        
---------------------------------
Do you Yahoo!?
New and Improved Yahoo! Mail - 100MB free storage!

Other related posts: