xoay quanh v?n d? nhà van nguy?n Ng?c Tu

Xung quanh hai báo cáo c?a ban Tuyên giáo T?nh ?y Cà Mau:

Nguy?n Ng?c Tu b? "ki?m di?m nghiêm kh?c" vì di?u gì?

ImageView

Nhà van Nguy?n Ng?c Tu - gi?i I Van h?c tu?i 20 l?n 2 t?i l? trao gi?i Van h?c 
tu?i 20 l?n 3-2005 - ?nh: N.C.T.
TT - Ngày 12-4-2006, Ban Tuyên giáo T?nh ?y Cà Mau ti?p t?c ký m?t báo cáo (s? 
41-BC/TG) v? "D?i bi?u HDND Nguy?n Ng?c Tu và truy?n ng?n Cánh d?ng b?t t?n".
Van b?n cho r?ng v?a qua báo Tu?i Tr? và m?t s? van ngh? si ng? nh?n v? vi?c 
"ki?m di?m nghiêm kh?c, rút kinh nghi?m" d?i v?i Nguy?n Ng?c Tu.

D? r?ng du?ng du lu?n, Tu?i Tr? trích dang báo cáo s? 41 c?a Ban Tuyên giáo 
T?nh ?y Cà Mau (có so sánh báo cáo s? 35 ngày 27-3-2006).

41: ki?m di?m vì tr? l?i ph?ng v?n trên báo thi?u trách nhi?m!

M? d?u báo cáo s? 41, Ban Tuyên giáo T?nh ?y Cà Mau cho r?ng: "V?a qua báo Tu?i 
Tr? và m?t s? van ngh? si ng? nh?n v? vi?c "ki?m di?m nghiêm kh?c rút kinh
nghi?m" d?i v?i Nguy?n Ng?c Tu - tác gi? truy?n ng?n Cánh d?ng b?t t?n, cho dó 
là ch?p mu d?i v?i van ngh? si".

V?y "ki?m di?m nghiêm kh?c, rút kinh nghi?m" v? vi?c gì? Van b?n vi?t ti?p: 
"...Nguy?n Ng?c Tu là cán b?, viên ch?c c?a Nhà nu?c, sinh ho?t t?i H?i Van
h?c ngh? thu?t, d?ng th?i là m?t d?i bi?u HDND t?nh Cà Mau nhung tr? l?i v?i 
báo Doanh Nhân Sài Gòn và t?p chí Bông Sen xuân Bính Tu?t dã ph?ng v?n nhu
sau: Ngoài vi?c ? H?i Van ngh? Cà Mau, làm "ngh? si" c?a t?nh, ngu?i ta giao 
cho Tu công vi?c gì v?y? Có l?n Tu b?o làm cho bi?t là làm sao?

Ng?c Tu tr? l?i: "Dó là công vi?c t? nh?t c?a em. Em th?y ngán ng?m m?i khi vào 
k? h?p... Co quan cung phàn nàn sao em ch?ng nói gì ? di?n dàn cho van ngh?
si d? th? m?t chút. Nhung em c?m th?y b?t l?c, em có c?m giác không ch?ng du?c 
gu?ng máy dã gài ch? d? t? d?ng", "Em d?nh ra kh?i HDND nhung ngu?i ta b?o
mu?n ra kh?i cung ph?i ngh? quy?t này n?, m?t công l?m, r?t cu?c em là ngh? si 
v?t gi?", "h?i d?ng u"...

Ngoài ra, Nguy?n Ng?c Tu có vi?t trên báo Tu?i Tr? xuân Bính Tu?t có do?n: "Tôi 
v?n vi?t theo c?m xúc h?n nhiên c?a mình ch? ch?ng ý th?c nghia v?, trách
nhi?m gì dâu..." và Nguy?n Ng?c Tu còn vi?t bài khác nói v? nông dân kh?ng 
d?nh: "Tôi nh?n ra 80% dân s? VN, con s? này gi?ng nhu cua óp, nghia là có v?
hùng h?n, to tát v?y ch? trong ru?t teo héo, r?ng không".

Qua tr? l?i nhu trên, Ban Tuyên giáo T?nh ?y Cà Mau th?y v?i tu cách là cán b?, 
viên ch?c nhà nu?c, d?i bi?u HDND mà tr? l?i nhu th? là thi?u trách nhi?m,
coi thu?ng co quan quy?n l?c ? d?a phuong, làm m?t uy tín HDND, làm gi?m sút 
ni?m tin c?a c? tri d?i v?i d?i bi?u HDND và xem thu?ng nông dân VN.

T? dó Ban Tuyên giáo T?nh ?y có báo cáo d? ngh? D?ng, Doàn - noi Nguy?n Ng?c Tu 
sinh ho?t - giáo d?c, ki?m di?m nghiêm kh?c v? phát ngôn thi?u trách nhi?m".
(*)

V? truy?n ng?n Cánh d?ng b?t t?n, báo cáo nói r?ng "có hai lu?ng ý ki?n khác 
nhau khá ph?c t?p, nhung da s? là ph?n ?ng n?i dung không t?t, t?p trung nhi?u
d?i tu?ng, l?a tu?i ph?n ?ng khá gay g?t, th?m chí dòi thu h?i cho là không 
mang tính giáo d?c...".

Báo cáo k?t lu?n: "Nhu v?y, truy?n ng?n Cánh d?ng b?t t?n thi?u tính giáo d?c 
cho xã h?i, giáo d?c con ngu?i và thi?u tính d?nh hu?ng chân - thi?n - m?
d? con ngu?i vuon t?i. Cho nên Ban Tuyên giáo T?nh ?y d? ngh? H?i Van h?c ngh? 
thu?t thu?ng xuyên có d?nh hu?ng chính tr? cho h?i viên (trong dó có Nguy?n
Ng?c Tu) du?c h?c t?p lý lu?n chính tr? và chuyên môn nghi?p v? d? nâng cao ý 
th?c trách nhi?m c?a ngu?i c?m bút cách m?ng". (*)

_____________

*) Tu?i Tr? in d?m d? d? so sánh.

35: ki?m di?m vì Cánh d?ng b?t t?n thi?u tính giáo d?c!

Truy?n ng?n Cánh d?ng b?t t?n c?a tác gi? Nguy?n Ng?c Tu, do Nhà xu?t b?n Tr? 
phát hành tháng 11-2005.

Sau khi xu?t b?n, Ban Tuyên giáo T?nh ?y dã ti?p nh?n hai lu?ng ý ki?n: d?ng 
tình và không d?ng tình; s? không d?ng tình ph?n ?ng gay g?t, cho r?ng tác
ph?m Cánh d?ng b?t t?n không có tính tu tu?ng giáo d?c, bôi den xã h?i nông 
thôn ngày nay. Vì th? di?n ra tranh lu?n, du lu?n khá ph?c t?p th?i gian qua.

Tru?c tình hình dó, ngày 24-3-2006, lãnh d?o Ban Tuyên giáo T?nh ?y có bu?i làm 
vi?c v?i lãnh d?o H?i Van h?c ngh? thu?t. Sau khi phân tích, xem xét nh?ng
v?n d? mà du lu?n ph?n ?nh, d?ng chí tru?ng Ban Tuyên giáo có ý ki?n nhu sau:

1. M?t tích c?c (báo cáo nêu ba di?m v? nhà van Nguy?n Ng?c Tu): có nang l?c, 
tu duy sáng t?o; có nhi?u tác ph?m du?c phát hành r?ng rãi, du?c d?c gi? m?n
m?; cách suy nghi, cách vi?t g?n gui v?i cu?c s?ng, m?c m?c, ch?t phác chân 
tình).

2. M?t h?n ch? c?n luu ý:

- Trong truy?n ng?n Cánh d?ng b?t t?n miêu t? cái x?u c?a xã h?i nông thôn, câu 
t? hoi n?ng n?, d? ám ch? con ngu?i b?n cùng túng qu?n, không l?i thoát,
m?t cu?c s?ng quá cùng c?c, bí l?i, ch? bi?t "làm gái, d?i thân xác l?y cu?c 
s?ng". (Có th? d?c ? trang 158, 160, 161, 168, 169, 190, 203).

- Cánh d?ng b?t t?n thi?u tính tu tu?ng, giáo d?c xã h?i, giáo d?c con ngu?i, 
thi?u tính van hóa ngh? thu?t góp ph?n xây d?ng xã h?i t?t d?p mà xuyên t?c
chê bai nhi?u, gây b?t l?i.

- Phê phán xã h?i, nói cái x?u, m?t trái, hu c?u vu?t quá hi?n th?c, cái không 
t?t nhi?u hon, không d?nh hu?ng cho con ngu?i di d?n tuong lai cu?c s?ng,
hu?ng t?i cái d?p.

3. D? ngh?:

- H?i Van h?c ngh? thu?t ki?m di?m phê phán tác gi? m?t cách nghiêm kh?c rút 
kinh nghi?m khi vi?t, c?n ph?i có th?c ti?n cu?c s?ng, cái d?p, cái t?t mà
xã h?i dang xây d?ng và phát tri?n (*). T?t nhiên, c?n phê phán cái chua t?t, 
nhung ph?i dúng hi?n th?c và có d?nh hu?ng cho con ngu?i d?n cái chân - thi?n
- m?.

- H?i Van h?c ngh? thu?t nên thu?ng xuyên có d?nh hu?ng cho ngu?i vi?t sáng tác 
nh?ng tác ph?m hay, có phê phán nhung ph?i th?n tr?ng tránh gây nên m?t
ph?n ?ng xã h?i gay g?t d?i v?i tác ph?m.

- Thu?ng xuyên t?o m?i di?u ki?n thu?n l?i cho t?t c? h?i viên ? các linh v?c 
(có Nguy?n Ng?c Tu) du?c tham gia h?c t?p lý lu?n chính tr?, trau d?i d?o
d?c ph?m ch?t, nâng cao ý th?c trách nhi?m c?a ngu?i c?m bút, nâng cao nghi?p 
v? chuyên môn.

Riêng n?i dung tr? l?i ph?ng v?n v?i m?t s? báo thi?u trách nhi?m d? ngh? d?ng, 
doàn noi Nguy?n Ng?c Tu sinh ho?t giáo d?c và ki?m di?m. (*)

Th?i gian g?n dây, tôi có nh?n du?c skype, ym, mail c?a m?t s? ngu?i h?i tham 
v? trang web, ph?n audio c?a tác ph?m dang gây sóng gió trên van dàn g?n dây là 
tác ph?m Cánh d?ng b?t t?n` c?a nhà van rtr? Nguy?n Ng?c tu.
Nay xin m?i b?n hãy vào trang web du?i dây d? d?c toàn b? tác ph?m này?
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n3nnn0nvn31n343tq83a3q3m3237nvn
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » xoay quanh v?n d? nhà van nguy?n Ng?c Tu