xoa bop bam huyet chua benh dai dam

Xoa bóp b?m huy?t ch?a dái d?m

Dù b?nh nhân là tr? em hay ngu?i l?n, phuong pháp di?u tr? dái d?m b?ng xoa bóp 
b?m huy?t d?u có k?t qu? mà không c?n dùng thêm thu?c. Yêu c?u l?n nh?t
là ph?i th?c hi?n kiên trì, d?u d?n.

Trong Dông y, dái d?m còn g?i là di ni?u, là tình tr?ng ti?u ti?n không t? ch?, 
th? hi?n ? ch?ng dái d?m ho?c dái nhi?u l?n không c?m du?c. ? tr? du?i 5
tu?i, dái d?m là hi?n tu?ng sinh lý, trên 5 tu?i là b?nh lý. Dái không c?m du?c 
thu?ng g?p ? ngu?i già.

Các nguyên nhân gây dái d?m thu?ng g?p là:

- Th?n khí hu hàn: Dái d?m khi ng?, s?c m?t tr?ng, s? l?nh, chân tay l?nh, lung 
g?i m?i, an kém, mi?ng nh?t, nu?c ti?u trong.

- Ph? khí, t? khí hu: Dái d?m nhi?u l?n nhung lu?ng ít, s?c m?t tr?ng, ngu?i 
g?y, m?t m?i, an kém, phân nát, hay ra m? hôi.

- Tâm khí b?t túc ?nh hu?ng d?n can th?n: Tâm tr?ng lo l?ng, ng? hay mo màng, 
c? mo là dái d?m, t?nh d?y m?i bi?t.

Tr? em thu?ng do m?i choi, ban ngày ch?y nh?y hò hét, dêm ng? dái d?m d?n sáng 
m?i bi?t.

Xoa bóp b?m huy?t

B?nh nhân lúc d?u n?m ng?a, sau n?m s?p, thày thu?c d?ng ho?c ng?i làm các th? 
thu?t sau:

Day b?m huy?t: Dùng g?c bàn tay ?n xu?ng nh? nhàng vùng du?i r?n b?nh nhân, day 
theo chi?u kim d?ng h? kho?ng 40-50 vòng, khi th?y vùng da dó nóng và h?ng
lên là du?c. Ti?p dó, dùng d?u ngón tay cái hay ngón gi?a d?t vuông góc v?i m?t 
da b?m vào huy?t trung c?c (n?m sát b? xuong mu, trên du?ng th?ng t? r?n
xu?ng 4 t?c - m?i t?c b?ng 1,8 cm) và huy?t quan nguyên (t? r?n th?ng xu?ng 3 
t?c), huy?t khí h?i (t? r?n th?ng xu?ng 1,5 t?c). Cho b?nh nhân n?m s?p,
hai tay xuôi, tu th? tho?i mái, th? d?u và th? l?ng co b?p.

Xát: Xòe bàn tay d?t lên vùng th?t lung và xuong cùng, xát lên da b?nh nhân 
theo chi?u ph?i, trái, xát liên t?c và nhanh d?n d?n khi vùng da nóng và h?ng
lên là du?c.

?n - day huy?t: Dùng d?u ngón cái ?n vào huy?t th?n du (m?m gai d?t s?ng th?t 
lung ra 1,5 t?c) và bàng quang du (m?m gai d?t s?ng cùng ngang ra 2 bên 1,5
t?c).

M?i ngày xoa bóp, b?m huy?t m?t l?n trong 25-30 phút. Khi h?t dái d?m, b?m thêm 
1 tu?n d? c?ng c?. Trong khi di?u tr?, nh?c b?nh nhân u?ng ít nu?c vào bu?i
t?i, an com khan và kiêng canh rau c?i.

BS Kim Lan, S?c Kh?e & D?i S?ng
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » xoa bop bam huyet chua benh dai dam