xin loi

xin loãi baø con, bò truïc traëc thaät, caûm ôn anh Thieän ñaõ phaùt hieän ra 
ñieàu naøy.

Hoaøi Linh tin vaøo soá phaän

Ñuùng dòp Noel naêm nay, danh haøi Hoaøi Linh seõ thöïc hieän liveshow coù chuû 
ñeà "Ru laïi caâu hoø" taïi saân khaáu Lan Anh. Duø ñang vaøo giai ñoaïn nöôùc 
ruùt ñeå hoaøn taát chöông trình, anh vaãn daønh thôøi gian ñeå troø chuyeän 
veà nhöõng kyû nieäm vui buoàn cuûa cuoäc ñôøi ngöôøi ngheä só maø anh töøng 
neám traûi.

- "Ru laïi caâu hoø" laø moät chuû ñeà thoaït nghe khoâng coù chuùt gì haøi 
höôùc cuûa moät liveshow haøi. Anh noùi gì veà ñieàu naøy?

- Chöông trình cuûa toâi maø khoâng coù chaát haøi thì quaù laø "bi kòch" phaûi 
khoâng. Toâi daùm khaúng ñònh seõ coù nhieàu "pha tung höùng" ñaày baát ngôø 
vaø thuù vò trong chöông trình naøy. Nhöng sôû dó toâi ñaët cho noù caùi teân 
giaøu chaát thô bôûi vì toâi muoán nhôù laïi caùi thuôû haøn vi cuûa mình.


Danh haøi Hoaøi Linh. 

- Vaäy thuôû thieáu thôøi cuûa anh coù ñieàu gì ñaùng nhôù?

- 8 tuoåi, toâi vaø gia ñình töø Nha Trang chuyeån veà soáng ôû moät vuøng kinh 
teá môùi taïi Long Khaùnh (Ñoàng Nai). Töø ñoù cho ñeán khoaûng 14 tuoåi, moãi 
ngaøy toâi phaûi ñaïp xe 15 km ñeå ñeán tröôøng. Töø 15 tuoåi ñeán 18 tuoåi, 
toâi coøn lao vaøo vieäc ñoàng aùng nhö moät anh noâng daân chính hieäu. Ñaây 
laø giai ñoaïn ñeå laïi nhieàu kyû nieäm nhaát trong toâi. Toâi thaønh coâng 
trong nhieàu vai noâng daân cuõng nhôø voán soáng ñöôïc tích luyõ vaøo luùc 
naøy.

- Trong caùi cô cöïc cuûa cuoäc ñôøi khi aáy, anh mô öôùc ñieàu gì?

- Noùi ra chaéc moïi ngöôøi nghó toâi ñang haøi, chöù kyø thöïc öôùc mô tuoåi 
thô cuûa toâi laø ñöôïc trôû thaønh thaøy giaùo. Toâi ñaõ coá gaéng hoïc haønh 
thaät toát nhöng cuoäc soáng khoù khaên neân ñaønh gaùc laïi ñieàu mình mong 
muoán.

- Cho ñeán khi naøo thì anh böôùc chaân vaøo nghieäp dieãn?

- Naêm 1989, toâi trôû veà Nha Trang. Do luùc ñi hoïc toâi coù tham gia ca haùt 
neân maïnh daïn ñaêng kyù tham döï cuoäc thi Gioïng haùt hay thaønh phoá Nha 
Trang vaø ñoaït giaûi nhì. Sau ñoù, toâi gia nhaäp ñoaøn Ca nhaïc daân toäc 
Ponaga vôùi tö caùch ca só chuyeân haùt daân ca.

- Luùc ñoù, coù nhöõng ai bieát ñeán ngheä danh Hoaøi Linh?

- Dó nhieân laø chöa nhieàu vì toâi vaãn laø moät dieãn vieân phuï cuûa moät 
ñoaøn haùt tænh leû. Ñeán khi toâi hoaït ñoäng ngheä thuaät trong coäng ñoàng 
ngöôøi Vieät ôû haûi ngoaïi, ngheä danh Hoaøi Linh môùi ñöôïc ñoâng ñaûo coâng 
chuùng bieát ñeán. Thoaùng ñoù maø ñaõ 10 naêm böôùc chaân vaøo saân khaáu.

- Anh coù ñöôïc cho mình ñieàu gì trong suoát chöøng aáy naêm laên loän vôùi 
ngheà?

- Toâi hôi duy taâm neân quan nieäm raèng mình seõ nhaän laïi ñuû nhöõng gì 
mình cho ñi. Toâi thaønh coâng, ngoaøi taøi naêng coøn coù nhieàu may maén. 
Ñieàu may maén ñeán ñöôïc vôùi toâi coù leõ nhôø toâi coù caùi taâm trong saùng.

- Coù tin ñoàn anh vaø moät nam ca só töøng coù "tình trai" vôùi nhau. Thöïc hö 
chuyeän naøy theá naøo?

- Toâi nhaän ñöôïc nhieàu tin ñoàn coøn aùc lieät hôn theá nhöng toâi luoân 
giöõ thaùi ñoä im laëng. Toâi tin raèng thôøi gian seõ traû lôøi taát caû.

- Baø xaõ anh phaûn öùng theá naøo khi anh thöôøng ñoùng caùc vai giaû gaùi?

- Toâi vaø vôï toâi cuøng size neân nhöõng boä aùo daøi toâi maëc treân saân 
khaáu laø cuûa baø xaõ toâi ñaáy. Thænh thoaûng, coâ aáy coù goùp yù neáu thaáy 
vai dieãn toâi ñoùng chöa ñaït. Vôï toâi laø moät phuï nöõ tinh teá. Coâ aáy 
luoân hieåu vaø ñoäng vieân khi toâi gaëp khoù khaên. Coâ aáy raát quan troïng 
vôùi toâi.

- Anh thöôøng chöùng toû tình yeâu cuûa mình theá naøo?

- Toâi thöôøng trôû veà nhaø baát ngôø sau nhöõng chuyeán löu dieãn daøi vaø 
mang theo nhöõng moùn quaø laï cho baø xaõ. Toâi nghó, hoân nhaân raát caàn 
nhöõng caûm giaùc môùi meû vaø laï laãm.

- Ñi dieãn xa nhaø quanh naêm, anh nghó sao neáu vôï anh coù nhöõng phuùt 
ngoaøi vôï ngoaøi choàng?

- Toâi luoân tin vôï toâi vaø cuõng tin vaøo soá phaän. Neáu chuyeän ñoù xaûy 
ra, toâi chaáp nhaän vì soá toâi khoâng may maén.

(Theo Theå Thao Ngaøy Nay)Dieãn vieân Hoaøi Linh: Nhö con chim muoán bay veà toå 

Caäp nhaät caùch ñaây 2 giôø 6 phuùt Hoaøi Linh trong vai Traïng Quyønh - AÛnh: Hoaøi Linh 

Noùi gì thì noùi, hieän nay Hoaøi Linh vaãn laø moät trong nhöõng dieãn vieân 
haøi aên khaùch haøng ñaàu ôû Vieät Nam vaø haûi ngoaïi. Anh ñang chuaån bò cho 
liveshow kyû nieäm 10 naêm thaønh danh cuûa mình taïi saân khaáu Lan Anh vaøo 3 
ñeâm 23, 24, 25.12.2005. Ñaèng sau caùi veû cöôøi côït haèng ngaøy laø caû moät 
quaù khöù ngheøo khoå, khoâng thieáu cay ñaéng, nhöng noã löïc vöôn leân ñeå 
böôùc vaøo con ñöôøng ngheä thuaät.

Khoaûng 15 naêm tröôùc, ôû Beán xe Long Khaùnh coù moät chaøng thanh nieân oám 
tong teo chuyeân baùn haøng rong, khi veà nhaø thì laøm raãy phuï cha meï. Tình 
côø moät böõa, anh ñang haùt ngheâu ngao baøi Than thaân traùch phaän cuûa 
nhaïc só Phan Baù Chöùc vôùi caùi gioïng Phuù Yeân vöøa tröõ tình vöøa haøi 
höôùc thì oâng tröôûng ñoaøn ca muùa nhaïc cuûa Khaùnh Hoøa ñi ngang. OÂng ta 
lieàn "xôùt" anh ñem voâ ñoaøn. Nhöng trong ñoaøn dieãn vieân ñoâng quaù, roát 
cuoäc anh ñöôïc phaân coâng vaøo nhoùm... muùa. Chaúng bao laâu, 1993, anh theo 
gia ñình sang Myõ ñònh cö, coi nhö boû "ngheà".

Sang Myõ, Hoaøi Linh laøm phuïc vuï trong nhaø haøng roài laøm coâng nhaân cuûa 
haõng ñieän töû. Moät böõa, anh leân saân khaáu haùt chôi, laïi baøi Than thaân 
traùch phaän, khieán ai naáy khoaùi quaù trôøi. Theá laø coâ baïn ruû anh thöû 
dieãn haøi. 1995, Hoaøi Linh ñaõ noåi tieáng ôû haûi ngoaïi, baêng ñóa doàn 
daäp xuaát xöôûng, göûi caû veà Vieät Nam. Khaùn giaû Vieät Nam meâ tít Hoaøi 
Linh duø chöa heà thaáy anh treân saân khaáu thaät.

Töôûng ñaõ an phaän nôi xöù ngöôøi, khoâng ngôø naêm 2001 Hoaøi Linh veà thaêm 
queâ, ñöôïc ñaïo dieãn NSÖT Traàn Ngoïc Giaøu môøi ñoùng vai chính trong vôû 
Traïng Quyønh cuûa Nhaø haùt Kòch TP.HCM. Quaû laø moät cuoäc phieâu löu! Nhöng 
chính ñaây laø nôi Hoaøi Linh hoïc ngheà ñaàu tieân ñeå trôû thaønh moät dieãn 
vieân thöïc thuï chöù khoâng baèng loøng vôùi taáu haøi ñôn thuaàn. Roài sau 
ñoù, anh lieân tieáp nhaän vai ôû Nhaø haùt Kòch TP.HCM vaø saân khaáu Kòch 
Saøi Goøn. Ñoùng kòch daøi vaãn laø noãi ñam meâ cuûa Hoaøi Linh, duø caùt-seâ 
chaúng laø bao. Thaäm chí caùt-seâ haøi ôû VN cuõng chæ ñuû mua veù maùy bay 
qua laïi. Nhöng Hoaøi Linh khoâng boû VN ñöôïc. Anh cöôøi: "Toâi vaãn coøn mang 
quoác tòch VN vaø vaãn thích aên côm chöù khoâng aên fastfood nhö Taây. Khaùn 
giaû muoán toâi laøm kyû nieäm taïi Myõ nhöng toâi laïi veà VN toå chöùc. Mình 
nhö con chim cöù muoán bay veà toå maø thoâi".

Liveshow naøy do Coâng ty giaûi trí Nuï Cöôøi Môùi thöïc hieän vaø NSÖT Traàn 
Ngoïc Giaøu vieát kòch baûn kieâm ñaïo dieãn, vôùi 4 tieåu phaåm theå hieän 
Hoaøi Linh ôû caùc vai tröõ tình, giaø nua, nghòch ngôïm, vaø... haùt caûi 
löông. Tham gia coøn coù NSÖT Baûo Quoác, Hoàng Nga, Thanh Thuûy, Minh Nhí, 
Vieät Höông, Caùt Phöôïng, Thuùy Nga... vaø caùc ca só Phöông Thanh, Minh 
Thuaän, Caåm Ly, Ñan Tröôøng... Giaù veù hôi cao, töø 120.000ñ ñeán 600.000ñ, 
nhöng nghe ñaâu caùc fan ñaõ mua gaàn heát. 

Cuoái cuøng, hoûi anh aán töôïng gì nhaát trong cuoäc ñôøi ñi haùt hôn 10 naêm 
cuûa mình, Hoaøi Linh noùi: "Baøi Than thaân traùch phaän. Khoâng hieåu sao 
caùi baøi than thôû te tua vaäy maø moãi laàn vaän vaøo ñôøi toâi laïi heân 
quaù xaù! Vaø haùt ñi haùt laïi vaãn nghe deã thöông...". Nhaïc só Phan Baù 
Chöùc maø nghe chaéc cuõng maùt loøng maùt daï!

Thö Thö

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
 ----- Original Message ----- 
 From: Tran Ba Thien 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Tuesday, December 13, 2005 15:43
 Subject: Re: live show cua hoai linh


 Hi vu,

 trong mot cai thu ma goi den 2 bai mot bai ve cap o Ha noi va mot bai ve Hoai 
linh. Hinh nhu co truc trac gi khi copy phai khong Vu? chang thay co gi la o 
cai bai Hoai Linh ca
 Tran Ba Thien
 Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, ward 5 Phu Nhuan District
 HCMC, Vietnam
 tel: 84.8 8434905 mobile: 0918183835
 e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx

  ----- Original Message ----- 
  From: Nguyen Hoang Bao Vu 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Tuesday, December 13, 2005 2:32 PM
  Subject: live show cua hoai linh


  môøi baïn ñoïc hai baøi vieát veà ngheä só haøi Hoaøi Linh döôùi ñaây ñeå 
roài nhaän ñònh giuùp toâi xem ai ñuùng, ai sai, caû hai baøi ñeàu ñöôïc ñaêng 
treân baùo thanh nieân, vaäy maø hai söï kieän ñöôïc keå coù phaàn khaùc nhau 
vaäy ai ñuùng ai sai. Coù leõ ñeå bieát roõ chi tieát, phaûi boû ra 600.000 mua 
caùi veù xem oång dieãn roài hoûi tröïc tieáp môùi ra ñen, ra traéng.

  Saép coù theâm maïng dieän thoaïi di ñoäng 092 

  11:44:21, 12/12/2005 
  Coâng ty coå phaàn vieãn thoâng Haø Noäi (Hanoi Telecom) cho bieát coâng ty 
ñang tích cöïc xaây döïng cô sôû haï taàng cho maïng ñieän thoaïi di ñoäng 092 
ñeå maïng naøy coù theå ñi vaøo hoaït ñoäng töø quyù 2/2006. 

  Döï aùn, do Hanoi Telecom vaø Hutchison telecommunicatinons (Trung Quoác) 
hôïp taùc xaây döïng, coù toång voán ñaàu tö gaàn 656 trieäu USD. Muïc tieâu 
cuûa döï aùn laø thieát laäp maïng ñieän thoaïi di ñoäng CDMA-2000 (maïng 092) 
phuû soùng toaøn quoác vaø tieán thaúng leân theá heä 3G ngay khi baét ñaàu 
hoaït ñoäng.

  Toång Giaùm ñoác Hanoi Telecom cho bieát coâng ty seõ hoaøn thaønh vieäc 
phuû soùng toaøn quoác tröôùc khi chính thöùc ñöa maïng 092 vaøo hoaït ñoäng. 
Möùc cöôùc cuûa maïng 092 seõ thaáp hôn cöôùc caùc maïng di ñoäng hieän nay.

  Theo TTXVN  Dieãn vieân Hoaøi Linh: Nhö con chim muoán bay veà toå 

  Caäp nhaät caùch ñaây 2 giôø 6 phuùt   Hoaøi Linh trong vai Traïng Quyønh - AÛnh: Hoaøi Linh 

  Noùi gì thì noùi, hieän nay Hoaøi Linh vaãn laø moät trong nhöõng dieãn 
vieân haøi aên khaùch haøng ñaàu ôû Vieät Nam vaø haûi ngoaïi. Anh ñang chuaån 
bò cho liveshow kyû nieäm 10 naêm thaønh danh cuûa mình taïi saân khaáu Lan Anh 
vaøo 3 ñeâm 23, 24, 25.12.2005. Ñaèng sau caùi veû cöôøi côït haèng ngaøy laø 
caû moät quaù khöù ngheøo khoå, khoâng thieáu cay ñaéng, nhöng noã löïc vöôn 
leân ñeå böôùc vaøo con ñöôøng ngheä thuaät.

  Khoaûng 15 naêm tröôùc, ôû Beán xe Long Khaùnh coù moät chaøng thanh nieân 
oám tong teo chuyeân baùn haøng rong, khi veà nhaø thì laøm raãy phuï cha meï. 
Tình côø moät böõa, anh ñang haùt ngheâu ngao baøi Than thaân traùch phaän cuûa 
nhaïc só Phan Baù Chöùc vôùi caùi gioïng Phuù Yeân vöøa tröõ tình vöøa haøi 
höôùc thì oâng tröôûng ñoaøn ca muùa nhaïc cuûa Khaùnh Hoøa ñi ngang. OÂng ta 
lieàn "xôùt" anh ñem voâ ñoaøn. Nhöng trong ñoaøn dieãn vieân ñoâng quaù, roát 
cuoäc anh ñöôïc phaân coâng vaøo nhoùm... muùa. Chaúng bao laâu, 1993, anh theo 
gia ñình sang Myõ ñònh cö, coi nhö boû "ngheà".

  Sang Myõ, Hoaøi Linh laøm phuïc vuï trong nhaø haøng roài laøm coâng nhaân 
cuûa haõng ñieän töû. Moät böõa, anh leân saân khaáu haùt chôi, laïi baøi Than 
thaân traùch phaän, khieán ai naáy khoaùi quaù trôøi. Theá laø coâ baïn ruû anh 
thöû dieãn haøi. 1995, Hoaøi Linh ñaõ noåi tieáng ôû haûi ngoaïi, baêng ñóa 
doàn daäp xuaát xöôûng, göûi caû veà Vieät Nam. Khaùn giaû Vieät Nam meâ tít 
Hoaøi Linh duø chöa heà thaáy anh treân saân khaáu thaät.

  Töôûng ñaõ an phaän nôi xöù ngöôøi, khoâng ngôø naêm 2001 Hoaøi Linh veà 
thaêm queâ, ñöôïc ñaïo dieãn NSÖT Traàn Ngoïc Giaøu môøi ñoùng vai chính trong 
vôû Traïng Quyønh cuûa Nhaø haùt Kòch TP.HCM. Quaû laø moät cuoäc phieâu löu! 
Nhöng chính ñaây laø nôi Hoaøi Linh hoïc ngheà ñaàu tieân ñeå trôû thaønh moät 
dieãn vieân thöïc thuï chöù khoâng baèng loøng vôùi taáu haøi ñôn thuaàn. Roài 
sau ñoù, anh lieân tieáp nhaän vai ôû Nhaø haùt Kòch TP.HCM vaø saân khaáu Kòch 
Saøi Goøn. Ñoùng kòch daøi vaãn laø noãi ñam meâ cuûa Hoaøi Linh, duø caùt-seâ 
chaúng laø bao. Thaäm chí caùt-seâ haøi ôû VN cuõng chæ ñuû mua veù maùy bay 
qua laïi. Nhöng Hoaøi Linh khoâng boû VN ñöôïc. Anh cöôøi: "Toâi vaãn coøn mang 
quoác tòch VN vaø vaãn thích aên côm chöù khoâng aên fastfood nhö Taây. Khaùn 
giaû muoán toâi laøm kyû nieäm taïi Myõ nhöng toâi laïi veà VN toå chöùc. Mình 
nhö con chim cöù muoán bay veà toå maø thoâi".

  Liveshow naøy do Coâng ty giaûi trí Nuï Cöôøi Môùi thöïc hieän vaø NSÖT 
Traàn Ngoïc Giaøu vieát kòch baûn kieâm ñaïo dieãn, vôùi 4 tieåu phaåm theå 
hieän Hoaøi Linh ôû caùc vai tröõ tình, giaø nua, nghòch ngôïm, vaø... haùt 
caûi löông. Tham gia coøn coù NSÖT Baûo Quoác, Hoàng Nga, Thanh Thuûy, Minh 
Nhí, Vieät Höông, Caùt Phöôïng, Thuùy Nga... vaø caùc ca só Phöông Thanh, Minh 
Thuaän, Caåm Ly, Ñan Tröôøng... Giaù veù hôi cao, töø 120.000ñ ñeán 600.000ñ, 
nhöng nghe ñaâu caùc fan ñaõ mua gaàn heát. 

  Cuoái cuøng, hoûi anh aán töôïng gì nhaát trong cuoäc ñôøi ñi haùt hôn 10 
naêm cuûa mình, Hoaøi Linh noùi: "Baøi Than thaân traùch phaän. Khoâng hieåu 
sao caùi baøi than thôû te tua vaäy maø moãi laàn vaän vaøo ñôøi toâi laïi heân 
quaù xaù! Vaø haùt ñi haùt laïi vaãn nghe deã thöông...". Nhaïc só Phan Baù 
Chöùc maø nghe chaéc cuõng maùt loøng maùt daï!

  Thö Thö

  Name: Nguyen Hoang Bao Vu
  Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
  12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
  tel: 84 8 849 5069.
  Fax: 84 8 293 8300.
  Email:
  info@xxxxxxxxxxxxxxxx
  Website:
  www.saomaicenter.org

  Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
  Cell-phone: 0989350014
  Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
  Skype ID: nguyenhoangbaovu
   ----- Original Message ----- 
   From: Nguyen Hoang Bao Vu 
   To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
   Sent: Tuesday, December 13, 2005 14:05
   Subject: sap co mang dien thoai di dong 092   Saép coù theâm maïng dieän thoaïi di ñoäng 092 

   11:44:21, 12/12/2005 
   Coâng ty coå phaàn vieãn thoâng Haø Noäi (Hanoi Telecom) cho bieát coâng 
ty ñang tích cöïc xaây döïng cô sôû haï taàng cho maïng ñieän thoaïi di ñoäng 
092 ñeå maïng naøy coù theå ñi vaøo hoaït ñoäng töø quyù 2/2006. 

   Döï aùn, do Hanoi Telecom vaø Hutchison telecommunicatinons (Trung Quoác) 
hôïp taùc xaây döïng, coù toång voán ñaàu tö gaàn 656 trieäu USD. Muïc tieâu 
cuûa döï aùn laø thieát laäp maïng ñieän thoaïi di ñoäng CDMA-2000 (maïng 092) 
phuû soùng toaøn quoác vaø tieán thaúng leân theá heä 3G ngay khi baét ñaàu 
hoaït ñoäng.

   Toång Giaùm ñoác Hanoi Telecom cho bieát coâng ty seõ hoaøn thaønh vieäc 
phuû soùng toaøn quoác tröôùc khi chính thöùc ñöa maïng 092 vaøo hoaït ñoäng. 
Möùc cöôùc cuûa maïng 092 seõ thaáp hôn cöôùc caùc maïng di ñoäng hieän nay.

   Theo TTXVN

   Name: Nguyen Hoang Bao Vu
   Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
   12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
   tel: 84 8 849 5069.
   Fax: 84 8 293 8300.
   Email:
   info@xxxxxxxxxxxxxxxx
   Website:
   www.saomaicenter.org

   Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City 
Viet Nam
   Cell-phone: 0989350014
   Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
   Skype ID: nguyenhoangbaovu
    ----- Original Message ----- 
    From: Nguyen Hoang Bao Vu 
    To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
    Sent: Tuesday, December 13, 2005 13:59
    Subject: cac mang di dong dua nhau bi hacker tan cong


    Caùc maïng di ñoäng ñang bò hacker taán coâng?


    Khoâng chæ MobiFone, S-Fone môùi ñaây cuõng nhaän ñöôïc caûnh baùo veà 
loã hoång cuûa trang web www.sfone.com.vn. Maëc duø caùc nhaø cung caáp cho 
raèng, thoâng tin hacker coù theå chieám quyeàn heä thoáng vaø söû duïng 
"chuøa" caùc taøi khoaûn khaùch haøng chæ laø tin ñoàn thì vieäc hacker taán 
coâng caùc trang web noùi treân laø ñuùng vaø nguy cô loä thoâng tin laø coù 
thaät.

    Theo tin ñaõ ñöa, website cuûa MobiFone vöøa bò hacker taán coâng, neân 
coù theå thoâng tin bí maät cuûa khaùch haøng bò roø ræ. OÂng Nguyeãn Maïnh 
Huøng - Tröôûng phoøng Tin hoïc, Tính cöôùc cuûa MobiFone cho bieát, thoâng tin 
veà vuï vieäc maïng MobiFone bò hacker taán coâng laø hoaøn toaøn coù thaät. 

    Tuy nhieân, phía MobiFone cho raèng, vieäc hacker coù theå söû duïng 
taøi khoaûn cuûa khaùch haøng khaùc ôû treân server ñeå nhaén tin "chuøa" hay 
töï ñoäng taïo account cuûa baát cöù soá ñieän thoaïi naøo thuoäc maïng 
MobiFone ñeå kieåm soaùt thoâng tin cuûa soá ñieän thoaïi ñoù thoâng qua heä 
thoáng website... laø khoâng ñaùng tin caäy. 

    MobiFone khaúng ñònh, maïng cuûa mình coù möùc baûo maät toát nhaát 
cuûa Vieät Nam hieän nay. Cuï theå, maïng ñöôïc chia laøm nhieàu lôùp baûo 
maät. Thöù nhaát qua phaàn loïc, phaàn naøy coù theå "baén ruïng" caùc hacker 
xaâm nhaäp traùi pheùp, sau ñoù môùi ñeán böùc töôøng löûa. Phía MobiFone cho 
bieát, nhôø heä thoáng baûo maät naøy neân bình quaân moãi ngaøy coù khoaûng 60 
cuoäc taán coâng baát hôïp phaùp vaøo maïng MobiFone nhöng ñeàu bò thaát baïi. 

    Ngaøy 24-10-2005, MobiFone ñaõ phaùt hieän ñöôïc moät hacker (theo 
MobiFone ñaây laø moät hacker coù teân tuoåi trong VietHacker) ñaõ truy nhaäp 
traùi pheùp tôùi trang webportal cuûa MobiFone ñeå taûi caùc file r.php.gif 
vaøo thö muïc deploy cuûa website. Ñoàng thôøi, hacker naøy coøn ñoïc caùc caáu 
hình, upload moät soá file aûnh vaøo thö muïc picture Gallere ñeå taûi moät soá 
file JSP cuûa heä thoáng vaø söûa file check Password.jsp. Tuy nhieân, ñaây chæ 
laø soá ít caùc hacker bò phaùt hieän truy caäp traùi pheùp vaøo maïng cuûa 
MobiFone. Vì vaäy, theo oâng Nguyeãn Maïnh Huøng, cuoäc chieán giöõa hacker vaø 
nhaø cung caáp dòch vuï laø cuoäc chieán khoâng coù hoài keát. 

    Khoâng chæ coù MobiFone, moät coâng ty chuyeân veà baûo maät cuõng ñaõ 
leân tieáng caûnh baùo maïng S-Fone ñaõ bò taán coâng heä thoáng. Theo phaân 
tích cuûa coâng ty naøy, website cuûa S-Fone ñôn giaûn hôn cuûa MobiFone. 
Website naøy cho pheùp khaùch haøng S-Fone ñaêng kyù account ñeå nhaén tin 
thoâng qua website, download hình aûnh, nhaïc chuoâng, game tröïc tuyeán. Do 
laäp trình vieân website, laäp trình heä thoáng loãi neân cho pheùp hacker coù 
theå göûi thoaûi maùi tin nhaén trong ngaøy hoaëc söû duïng heä thoáng website 
ñeå spam ngaäp luït tin nhaén ñeán moät soá maùy baát kyø. Cho pheùp hacker coù 
theå töï ñoäng khôûi taïo moät account baát kyø cuûa moät soá ñieän thoaïi S - 
Fone treân heä thoáng website. Cao hôn nöõa, thoâng qua loãi laäp trình hacker 
taán coâng vaøo heä thoáng server vaø kieåm soaùt server. 

    OÂng Vuõ Anh Tuaán, Tröôûng Phoøng Vaän haønh S-Fone cho bieát, hieän 
heä thoáng website cuûa S-Fone vaãn hoaït ñoäng toát vaø khoâng coù daáu hieäu 
bò hacker truy caäp vaø kieåm soaùt. Vieäc nhaén tin qua website 
www.sfone.com.vn nhö moät tieän ích öu ñaõi daønh cho thueâ bao S-Fone hieän 
ñang ñöôïc quaûn lyù thoâng qua vieäc haïn cheá löu löôïng tin nhaén trong 
ngaøy. Vì vaäy, S-Fone coù theå kieåm soaùt vaø ngaên chaën vieäc spam tin 
nhaén thoâng qua website naøy. 

    Tuy nhieân, khaû naêng bò caùc hacker taán coâng laø coù theå xaûy ra 
vôùi baát kyø website naøo neáu heä ñieàu haønh hay chöông trình öùng duïng coù 
loã hoång hoaëc caùc bieän phaùp an toaøn maïng khoâng ñuû maïnh. Thaäm chí, 
nhieàu server coù tính baûo maät cao vaãn coù theå bò taán coâng. Trong tröôøng 
hôïp xaûy ra söï coá veà maïng, chuùng toâi seõ coá gaéng thoâng tin ñeán 
khaùch haøng cuûa mình trong thôøi gian sôùm nhaát vôùi löôïng thoâng tin ñaày 
ñuû nhaát. Ñoái vôùi caùc hacker, S-Fone caûnh baùo raèng "Moïi haønh ñoäng 
taán coâng website S-Fone nhaèm baát cöù muïc ñích gì cuõng ñeàu laø haønh 
ñoäng phaïm phaùp vaø seõ phaûi chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät".

    Khaùch haøng chæ coù theå thieät haïi toái ña ñeán 2000 ñoàng/ngaøy 
neáu bò hacker söû duïng SMS "chuøa" - oâng Nguyeãn Maïnh Huøng cho bieát. Tuy 
nhieân, neáu hacker söû duïng nhöõng thoâng tin caù nhaân cuûa khaùch haøng 
(nhö lòch söû cuoäc goïi vaø nhaén tin, traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa thueâ 
bao, soá sim...) ñeå laøm nhöõng chuyeän khaùc thì khoâng theå tính ñöôïc möùc 
ñoä thieät haïi cuûa khaùch haøng. 

    OÂng Nguyeãn Maïnh Huøng cho bieát, cho ñeán thôøi ñieåm naøy, chöa coù 
khaùch haøng naøo thoâng baùo cho MobiFone veà vaán ñeà bò loä thoâng tin caù 
nhaân vaø nhöõng thieät haïi. Tuy nhieân, nhieàu yù kieán thaéc maéc veà nhöõng 
vuï vieäc maø baùo chí môùi neâu nhö khaùch haøng bò loä thoâng tin caù nhaân, 
hay caùc söï coá maïng gaàn ñaây coù lieân quan ñeán vieäc taán coâng cuûa 
hacker hay khoâng? Veà vaán ñeà naøy, phía MobiFone khaúng ñònh, nhöõng vuï 
vieäc treân khoâng heà lieân quan ñeán vuï hacker taán coâng vaøo website 
mobifone.com.vn. Nhöng qua vuï vieäc naøy, MobiFone cuõng seõ ruùt kinh nghieäm 
vaø naâng cao caûnh giaùc hôn ñoái vôùi vaán ñeà baûo maät cho maïng cuûa mình.

    Theo Böu Ñieän Vieät Nam

    Name: Nguyen Hoang Bao Vu
    Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
    12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
    tel: 84 8 849 5069.
    Fax: 84 8 293 8300.
    Email:
    info@xxxxxxxxxxxxxxxx
    Website:
    www.saomaicenter.org

    Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City 
Viet Nam
    Cell-phone: 0989350014
    Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
    Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts: