[SMCC] xieu map va chuyen ay

Các nhà khoa h?c v? s?c kho? và gi?i tính t?ng c?nh báo v? tác h?i c?a b?nh béo 
phì. Tuy nhiên, nh?ng ngu?i thu?c trào luu Feederism c?a nh?ng ngu?i béo
phì có "không gian ?o" riêng (trang web Fantasy Feeder) l?i cho r?ng các nhà 
khoa h?c dã th?i ph?ng s? th?t lên quá nhi?u. H? cho r?ng mình hoàn toàn có
th? v?a béo và v?a v?n kh?e m?nh. Th?m chí, s? sung mãn trong "chuy?n ?y" còn 
là m?t minh ch?ng hùng h?n v? s? "bình thu?ng" c?a h?. ? Australia, m?t trào
luu dang "d?y sóng" trong th? gi?i c?a nh?ng ngu?i béo phì, trào luu có tên g?i 
"Feederism" - hãy an th?t nhi?u d? "chuy?n ?y" thang hoa. [Only registered
and activated users can see links. 
register]
 Béo...l?i càng phì (?nh minh ho?) Tru?c khi "lâm tr?n", nh?ng ngu?i béo phì 
theo tru?ng phái Feederism thu?ng có m?t b?a ti?c tràn ng?p các lo?i th?c an
nhi?u ch?t béo và d?u m?; sau dó thì h? cùng nhau "lên d?nh" trong m?t b?a ti?c 
khác, b?a ti?c c?a nh?ng c?m xúc thang hoa và tr?n v?n. An d?. "yêu" C?ng
d?ng ngu?i béo phì ? Australia có m?t h?u h?t trên các m?ng xã h?i nhu My 
Space, Facebook. H? k?t n?i v?i nh?ng ngu?i có cùng c?nh ng?, và d?c bi?t là
chia s? v?i nhau m?t quan di?m s?ng r?t rõ ràng, dó là càng du?c nh?i nhét 
nhi?u d? an giàu ch?t béo vào co th? thì h? càng c?m th?y h?nh phúc và sung
mãn trong chuy?n g?i chan. Nh?ng ngu?i theo tru?ng phái này thích "t?m b?" cho 
ngu?i tình. H? chia s?, ch? c?n nhìn th?y co th? m?p phì c?a d?i phuong
là h? c?m th?y tràn ng?p c?m h?ng và sau dó là có m?t dêm không th? nào quên. 
Nh?ng ngu?i thu?c nhóm "cho an" hay "du?c an" cho bi?t, th?c an chính là
vu khí bí m?t hâm nóng chuy?n g?i chan c?a h?. Tính riêng trang web Fantasy 
Feeder (trang web c?a nh?ng ngu?i béo phì) dã có hàng ch?c nghìn thành viên
? Australia. M?t cô gái 23 tu?i dã coi trang web này là c?u cánh khi cô tìm 
du?c nh?ng bí quy?t d? có th? hòa h?p v?i chàng ngu?i yêu "c? b?" c?a cô qua
nh?ng ngu?i có kinh nghi?m di tru?c, m?t trong nh?ng "th? thu?t" mà cô h?c du?c 
dó là "hãy làm m?i cách d? béo du?c nhu anh ?y và làm cho anh ?y. béo hon
n?a". Jorge Rivera, b?n trai c?a cô gái này n?ng 152 kg. Khi Jorge Rivera 19 
tu?i, anh dã n?ng 127 kg và du?c ngu?i tình khi dó h? tr? d?c l?c d? không
ng?ng tang cân. Jorge càng an nhi?u, ngu?i tình c?a anh càng khát khao anh hon. 
Ch? sau 3 tháng c?p kè, Jorge dã tang lên 23 kg và anh hài lòng v?i cu?c
tình "an nhi?u, béo n?a và sex. sung mãn" này. Tuy nhiên, gi? dây Jorge dang có 
tham v?ng. tang g?p dôi cân n?ng, và vì th? anh ta c?n m?t cô ngu?i yêu
m?i có th? giúp mình chuy?n này. M?t trong nh?ng ngu?i thu?c nhóm Feederism v?i 
s? do quy?n ru nh?t và "chu?n" nh?t là Nicki Hammond d?n t? Ontario, Canada.
4 nam tru?c, Nicki dau kh? và v?t l?n vì cân n?ng ch? có. 82 kg c?a mình. Tuy 
nhiên, t? khi g?p Tim, ngu?i ch?ng hi?n t?i c?a cô, Nicki dã hoàn toàn thay
d?i. Tim có ni?m dam mê d?c bi?t v?i nh?ng ngu?i ph? n? d?y dà. T? dó, Nicki 
cham ch? vào nh?ng trang web dành cho ngu?i béo và v?i s? ?ng h? nhi?t tình
c?a Tim, cô dã giành danh hi?u Super Sized Big Beautiful Woman. Nicki cho bi?t, 
cô yêu co th? d?y dà c?a mình và t? hào khi th?y không ch? ch?ng mà còn
nhi?u ngu?i dàn ông khác ngu?ng m? cô. Tr? thành ngu?i m?u sáng giá c?a website 
Gaining Goddess, cô du?c tr? nh?ng kho?n ti?n h?u hinh d? m?c d? lót và
trình di?n màn an u?ng c?a mình tru?c ông kính máy quay. Hi?n, cân n?ng c?a 
Nicki là 192 kg và m?c tiêu ph?i d?t du?c trong th?i gian t?i là 272 kg. Tuy
nhiên, di?u làm Nicki h?nh phúc nh?t chính là cu?c s?ng tình d?c viên mãn v?i 
ch?ng. Nicki cho bi?t, hai v? ch?ng cô d?u d?n "chuy?n ?y" hàng ngày và l?n
nào cung có c?m giác. nhu l?n d?u. "Tôi và anh ?y h?p d?n l?n nhau, khi ch?m 
vào co th? "tròn vo" c?a anh ?y, tôi luôn th?y hung ph?n và anh ?y cung v?y,
di?u tr? ng?i duy nh?t chúng tôi g?p ph?i là vi?c áp d?ng các "tu th?" m?i khi 
ân ái, ph?i m?t khá nhi?u th?i gian chúng tôi m?i làm quen và thích nghi
du?c n?u mu?n thay d?i". Dan, 28 tu?i không bao gi? chia s? v?i b?t c? ai v? s? 
thích kì qu?c ch? th?y h?ng thú v?i ph? n? béo c?a mình. Anh có th? h?n
hò v?i nh?ng cô gái bình thu?ng ho?c th?m chí hoi g?y nhung ch? nh?ng ph? n? 
"màu m?" m?i mang l?i cho Dan khát khao tình d?c mãnh li?t. T? khi vào d?i
h?c, Dan phát hi?n ra m?t th? gi?i m?i, th? gi?i mà ? dó anh có th? tìm du?c 
ngu?i ph? n? dúng nhu mình mong mu?n. Dan nói: "Tôi thích tìm nh?ng ph? n?
m?p m?p r?i sau dó khi?n h? càng m?p hon". Trong m?t l?n vào m?ng internet, Dan 
làm quen v?i Jackie - cô có chi?u cao 1,63 m và n?ng t?i 103 kg. Jackie
ngay l?p t?c h?p d?n Dan b?i nh?ng s? do cùng v? t? tin hi?m có c?a Jackie. H? 
dã tr?i qua m?t dêm thang hoa ngay trong l?n h?n hò d?u tiên vì theo Dan
chia s? "chua bao gi? tôi có c?m giác thôi thúc và ham mu?n d?n nhu v?y, Jackie 
qu? là m?t ngu?i tình tuy?t v?i, khác h?n v?i nh?ng cô gái "bình thu?ng"
khác mà tôi dã t?ng h?n hò, cô ?y quy?n ru, cu?ng nhi?t và th?t nóng b?ng". Anh 
cung chia s? thêm, c?m giác du?c cho ngu?i tình an t?t c? nh?ng món an
giàu ch?t béo nhu bánh ng?t, sô cô la, kem. r?i sau dó làm "chuy?n ?y" th?t 
tuy?t v?i. "C?m giác hung ph?n khi quan h? v?i ngu?i béo th?m chí còn hon c?m
giác do Viagra mang l?i", Dan nói. Càng béo càng khao khát Nhi?u nhà khoa h?c, 
báo chí dã lên ti?ng c?nh báo v? tác h?i c?a b?nh béo phì. Tuy nhiên, nh?ng
ngu?i thu?c trào luu Feederism l?i cho r?ng các nhà khoa h?c dã th?i ph?ng s? 
th?t lên quá nhi?u. H? cho r?ng mình hoàn toàn có th? v?a béo và v?a v?n
kh?e m?nh. Th?m chí, s? sung mãn trong "chuy?n ?y" còn là m?t minh ch?ng hùng 
h?n v? s? "bình thu?ng" c?a h?. Jorge Rivera t?i b?nh vi?n ki?m tra d?nh
k? 2 l?n m?i nam và cung tuyên b? r?ng anh s? t? b? m?c tiêu tang cân n?u nhu 
s?c kh?e c?a anh tr? nên x?u hon. Bác si Tim Gill, Giám d?c Trung tâm Nghiên
c?u v? béo phì Sydney cho bi?t b?nh béo phì liên quan t?i nhi?u can b?nh nguy 
hi?m khác nhu b?nh tim, dái tháo du?ng, cao huy?t áp. và nh?ng ngu?i béo
phì càng nên c?n th?n hon khi quan h? g?i chan, h? s? d? g?p ph?i các nguy co 
v? d?t qu? khi dang ? lúc "cao trào". Nam 2005, Australia t?ng b? ch?n d?ng
b?i v? án m?t ngu?i dã nh?i nhét th?c an cho b?n tình t?i ch?t. Tuy nhiên, c?ng 
d?ng nh?ng ngu?i béo phì có v? không m?y b?n tâm. H? v?n mi?t mài t?n hu?ng
nh?ng lo?i th?c an béo ng?y do mình ho?c do b?n tình mang d?n d? du?c tang cân. 
B?i càng tang cân thì d?i s?ng tình d?c c?a h? càng tuy?t v?i. Theo th?ng
kê, trong nh?ng nam g?n dây, m?t n?a dân s? Australia ? tình tr?ng th?a cân và 
22% trong s? dó b? béo phì. Hi?n, chính ph? và các don v? truy?n thông dang
n? l?c b?t tay nhau d? gi?m b?t con s? trên. Tuy nhiên, nh?ng ngu?i thu?c trào 
luu Feederism cùng nhi?u t? ch?c dành cho ngu?i béo cung dã lên ti?ng ph?n
d?i s? kì th? v?i ngu?i béo. Và càng béo càng ... "khó khan" D? k?t thúc câu 
chuy?n c?a nh?ng ngu?i béo v?i nh?ng cách s?ng và hu?ng th? khác l? trên dây,
tu?ng cung nên bi?t thêm m?t tru?ng h?p "khó khan" khác n?a. Dó là câu chuy?n 
c?a dôi v? ch?ng ngu?i Anh. V? ch?ng anh ch? Neil và Jennie Bakewell, trong
su?t 10 nam chung s?ng, dã "phá h?y" 6 chi?c giu?ng vì hai v? ch?ng quá béo v?i 
t?ng cân n?ng lên t?i 423kg. Nhung dó chua ph?i là di?u bi k?ch nh?t, cu?c
hôn nhân c?a h? có nguy co d?ng bên b? v?c tan v? vì hai v? ch?ng không th? ân 
ái trong su?t 5 nam li?n. H? ph?i lên k? ho?ch gi?m béo c?p t?c d? "h?i

Nguy?n Hoàng B?o Vu
H? tr? tin h?c 1088
G?i: 1088, nh?n s? 0 g?p B?o Vu
Hân h?nh du?c ph?c v? quý khách
Chúc Quý Khách m?t nam m?i An Khang, Th?nh Vu?ng
--- 
To post message, email to smcc@xxxxxxxxxxxxx

To subscribe to the list, email to smcc-request@xxxxxxxxxxxxx with the subject: 
subscribe
To unsubscribe to the list, email to smcc-request@xxxxxxxxxxxxx with the 
subject: unsubscribe

View archive messages at http://www.freelists.org/archive/smcc
List RSS feed: http://www.freelists.org/feed/smcc
Sao Mai Computer Center for the Blind website: http://www.saomaicenter.org

Other related posts:

  • » [SMCC] xieu map va chuyen ay - Nguyen Hoang Bao Vu