xem 750 kenh tivi tren may tinh

Xem 750 kênh truy?n hình trên máy tính

TT - V?i ph?n m?m Free Internet TV, b?n có th? xem du?c hon 750 kênh truy?n 
hình c?a g?n 160 nu?c trên kh?p th? gi?i mà ch?ng c?n g?n thêm b?t c? thi?t
b? nào c?. ? VN, dù danh sách dua ra có HTV7, HTV9, HTVC và VTV3 nhung ch? có 
HTV9 là có tín hi?u xem t?t.

Yêu c?u c?a chuong trình là b?n ph?i có du?ng truy?n Internet k?t n?i bang 
thông r?ng ADSL. M?c dù chuong trình ch? yêu c?u b?n k?t n?i Internet qua modem
56Kbps, nhung v?i du?ng truy?n này ? VN không xem du?c vì b? d?ng hình.

Ngoài ra b?n ph?i nâng c?p ph?n m?m RealPlayer ho?c Windows Media trong máy c?a 
b?n lên phiên b?n m?i nh?t (sau khi cài d?t s? có du?ng d?n t? d?ng d? b?n
click vào nâng c?p). Thêm vào dó máy vi tính c?a b?n ph?i có c?u hình t?i thi?u 
là Pentium III 500 MHz, RAM 128 MB, card màn hình 65.000 màu cài d?t ?
ch? d? 800x600, Windows XP ho?c 2003, Internet Explorer 6.0.

D? xem TV, don gi?n b?n ch? c?n ch?n kênh và nh?p dúp chu?t. N?u b?n "k?t" dài 
nào thì n?m kéo th? vào ô Favorite bên c?nh d? l?n sau m? cho nhanh. B?n
có th? t?i b?n dùng th? 14 ngày t?i d?a ch?:
http://www.holersoft.net/download.htm

QU? PHU?NG
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » xem 750 kenh tivi tren may tinh