[SMCC] xe bus noi thanh ha noi

Thua các b?n trên di?n dàn smcc và blog.

Trong nh?ng ngày ? Hà N?i do l? nu?c, l? cái, di xe ôm l? thì s? b? chém. Và di 
taxi thì s? b? quay nên c? g?ng lên m?ng và h?i b?n bè d? tìm ra m?t h? th?ng 
xe bus mà di qu? là kinh t? mà l?i có nhi?u co h?i hon cho nh?ng ai có dôi chân 
ham bay, nh?y nhu tôi có th? tha h? tham dò dân tình sinh s?ng.

Nay th?y cung nên g?i bài này lên net cho anh em c?ng d?ng d? các anh ch? có 
thêm thông tin c? th? v? các tuy?n xe bus t?i Hà N?i mà d? hon trong di chuy?n.

N?u thông tin có so su?t l? trình kính mong các b?n ni?m th? vì l? trình xe bus 
ngoài hà n?i nhu trong tp hcm này cung b? thay d?i tá l? t?ng ngày. Tuy nhiên, 
h?u h?t v?n theo l? trình chu?n d?u xu?t phát và d?u k?t thúc.

Xin luu ý các b?n hi?n nay hà n?i dang gi?ng nhu tp hcm mình 10 nam tru?c, cung 
dào, lên r?i l?i l?p xu?ng, dào lên l?p xu?ng, dào lên l?p xu?ng thiên thu, b?t 
t?n.

Hà N?i xua có các tuy?n tàu di?n do Pháp xây d?ng, nay không còn n?a mà du?c 
thay b?ng các tuy?n xe buýt n?i thành. Hi?n nay có 50 tuy?n xe buýt n?i thành 
ho?t d?ng t? 5h d?n 21h (5-10 phút/chuy?n).

Ngoài ra Hà N?i còn m? các tuy?n xe buýt ngoài t?nh d? nh?m phát tri?n giao 
d?ch kinh t?, van hoá gi?a Hà N?i v?i các khu dô th? v? tinh.

 

 

Các tuy?n n?i thành

 

Xe ho?t d?ng 5-10-15-20-25-30 phút/chuy?n, t? 5h - 22h35 phút, tuy?n ho?t d?ng 
t?t c? các ngày trong tu?n nh?m ph?c v? t?i da s? di l?i c?a ngu?i Hà N?i.

List of 1 items (contains 52 nested lists)

. Definition list of 1 items nesting level 1

S? 1 Long Biên - B?n xe Hà Dông

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di: Yên ph? - Long Biên - Hàng Ð?u - Hàng Cót - Hàng Gà - Hàng Ði?u - 
Hàng Da - Quán S? - Tr?n Hung Ð?o - Lê Du?n - Khâm Thiên - Nguy?n Luong B?ng-

Tây Son - Nguy?n Trãi - B?n xe Hà Ðông.

. Chi?u v?:B?n xe Hà Ðông - Nguy?n Trãi - Tây Son - Nguy?n Luong B?ng - Khâm 
Thiên - Nguy?n Thu?ng Hi?n - Y?t Kiêu - Tr?n Hung Ð?o - Quán S? - Ðu?ng Thành

- Phùng Hung - Lê Van Linh - Phùng Hung (trong) - Phan Dình Phùng - Hàng Ð?u - 
Long Biên- Yên ph?.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 2 Bác C? - Hà Dông - Ba La

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Tr?n Khánh Du - Tr?n Hung D?o - Lê Thánh Tông -Tràng Ti?n - Ðinh 
Tiên Hoàng - Lê Thái T? -Tràng Thi - Di?n Biên Ph? -Tr?n Phú - Chu Van An -Tôn

Ð?c Th?ng - Nguy?n Luong B?ng - Tây Son - Nguy?n Trãi - B?n xe Hà Ðông - Ba La.

. Chi?u v?: Ba La - B?n xe Hà Ðông - Nguy?n Trãi - Tây Son - Nguy?n Luong B?ng 
- Tôn Ð?c Th?ng - Nguy?n Thái H?c - Phan B?i Châu - Hai Bà Trung - Phan Chu

Trinh - Nhà Hát L?n - Tràng Ti?n - Tr?n Khánh Du .

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 3 B?n xe Giáp Bát-B?n xe Gia Lâm

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di: B?n xe Giáp Bát - Gi?i Phóng - Lê Du?n - Tr?n Nhân Tông - Quang 
Trung - Nguy?n Du - Y?t Kiêu - Tr?n Hung Ð?o - Phan Chu Trinh - Tông D?n - Hàng

Vôi - Hàng Tre - Hàng Mu?i - Tr?n Nh?t Du?t - - C?u Chuong Duong - Nguy?n Van 
C? - Nguy?n Son - Ng?c Lâm - Ngô Gia Kh?m - B?n xe Gia Lâm.

. Chi?u v?: B?n xe Gia Lâm - Ngô Gia Kh?m - Ng?c lâm - Nguy?n Van C? - Chuong 
Duong - Long Biên - Tr?n Nh?t Du?t - Tr?n Quang Kh?i - Tràng Ti?n - Ngô Quy?n

- Tr?n Hung Ð?o - Lê Du?n - Gi?i Phóng - B?n xe Giáp Bát.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 4 Long Biên - Linh Nam

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di: Long Biên - Tr?n Nh?t Du?t - Nguy?n H?u Huân - Lý Thái T? - Ngô 
Quy?n - Hai Bà Trung - Lê Thánh Tông - Tang B?t H?- Yecxanh - Lò Ðúc - Kim Nguu

- Nguy?n Tam Trinh - Linh Nam.

. Chi?u v?: Linh Nam - Nguy?n Tam Trinh - Kim Nguu - Lò Ðúc - Phan Chu Trinh - 
C? Tân - Tông Ð?n - Hàng Vôi - Hàng Tre - Hàng Mu?i - Tr?n Nh?t Du?t - Long

Biên.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 5 Linh Dàm - Phú Di?n

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di: Khu dô th? Linh Dàm - Kim Giang - Khuong Dình - Nguy?n Trãi - Khu?t 
Duy Ti?n - Ph?m Hùng - H? Tùng M?u - Di?n - Du?ng K3 C?u Di?n - Phú Di?n

. Chi?u v?: Phú Di?n - Du?ng K3C?u Di?n - Di?n - H? Tùng M?u - Ph?m Hùng - 
Khu?t Duy Ti?n - Nguy?n Trãi- Khuong Dình - Kim Giang - Khu dô th? Linh Dàm.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 6 Ga Hà N?i - B?n xe Thu?ng Tín

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di: Ga Ha N?i - Lê Du?n - Gi?i Phóng - Van Di?n - Ng?c H?i - Qu?c L? 1 
- B?n xe Thu?ng Tín.

. Chi?u v?:B?n xe Thu?ng Tín - Qu?c L? 1 - Ng?c H?i - Van Ði?n - Gi?i Phóng - 
Lê Du?n - Tr?n Nhân Tông - Tr?n Bình Tr?ng -Tr?n Hung d?o - Ga Ha N?i

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 7 B?n xe Kim Mã - Sân bay N?i Bài

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di: B?n xe Kim Mã- Gi?ng Võ - Giang Van Minh - Kim Mã - C?u Gi?y - Bu?i 
- Nguy?n Khánh Toàn - Nguy?n Van Huyên - Hoàng Qu?c Vi?t - Ph?m Van D?ng

- Cao t?c Thang Long - Sân Bay N?i Bài

. Chi?u v?: Sân Bay N?i Bài - Cao T?c Thang Long - Ph?m Van D?ng - Hoàng Qu?c 
Vi?t - Bu?i - C?u Gi?y - Kim Mã - B?n xe Kim Mã.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 8 Long Biên - Dông M?

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Yên ph? - Hàng Than - Hàng Ð?u - Hàng Lu?c - Ch? Cá - Hàng Cân - 
Luong Van Can - Lê Thái T? - Bà Tri?u - Lê D?i Hành - Cao D?t - D?i C? Vi?t

- B?ch Mai - Lê Thanh Ngh? - Gi?i Phóng - Van Ði?n - Ngu Hi?p - Dông M?.

. Chi?u v?:Dông M? - Ngu Hi?p - Van Ði?n - Gi?i Phóng - Ð?i La - B?ch Mai - Ph? 
Hu? - Hàng Bài - Ðinh Tiên Hoàng - Hàng D?u - C?u G? - Hàng Tre - Hàng Mu?i

- Tr?n Nh?t Du?t - Long Biên- Yên Ph?.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 9 B? H? - C?u Gi?y - B? H?

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B? H? - C?u G? - Lý Thái T? - Ngô Quy?n - Hai Bà Trung - Quán S? - 
Tr?n Hung D?o - Tr?n Bình Tr?ng - Nguy?n Du - Lê Du?n - Khâm Thiên - Nguy?n

Luong B?ng - Tây Son - Thái Th?nh - Hoàng Ng?c Phách - Nguyên H?ng - Hu?nh Thúc 
Kháng- Nguy?n Chí Thanh- Dê La Thành - C?u Gi?y- Bu?i - Dào T?n - Li?u

Giai- Van Cao - Hoàng Hoa Thám- Ng?c Hà - Lê H?ng Phong - Di?n Biên Ph? - C?a 
Nam -Hàng Bông - Hàng Gai - B? H?.

. Chi?u v?:B? H?- Hàng Gai - Hàng Bông - Di?n Biên Ph? - Lê H?ng Phong - D?i 
C?n - Li?u Giai - Kim Mã - C?u Gi?y - Dê La Thành - Nguy?n Chí Thanh - Hu?nh

Thúc Kháng - Láng H? - Thái Th?nh - Tây Son - Nguy?n Luong B?ng - Khâm Thiên - 
Lê Du?n - Tr?n Nhân Tông - Quang Trung - Hai Bà Trung - Phan Chu Trinh -

Lý Thái T? - Lê Th?ch - Dinh Tiên Hoàng - B? H?.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 10 Long Biên - T? Son

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di: Long Biên - C?u Chuong Duong - Nguy?n Van C? - Ngô Gia T? - C?u 
Du?ng - Hà Huy T?p - Yên Viên - D?c Lã - T? Son

. Chi?u v?: T? Son - D?c Lã - Yên Viên - Hà Huy T?p - C?u Du?ng - Ngô Gia T? - 
Nguy?n Van C? - C?u Chuong Duong - Long Biên.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 11 Ga Hà N?i - Dai H?c Nông Nghi?p I

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di: Ga Hà N?i - Lê Du?n - Nguy?n Du - Y?t Kiêu - Tr?n Hung D?o - Phan 
Chu Trinh - Lý Thái T? - Ngô Quy?n - Hàng Vôi - Hàng Tre - Tr?n Nh?t Du?t

- C?u Chuong Duong - Ng?c Lâm - Nguy?n Van C? - Nguy?n Van Linh - Ngô Xuân 
Qu?ng - Dai H?c Nông Nghi?p I.

. Chi?u v?: Dai H?c Nông Nghi?p I - Ngô Xuân Qu?ng - Nguy?n Van Linh - Nguy?n 
Van C? - Ng?c Lâm - Tr?n Nh?t Du?t - Nguy?n H?u Huân - Lý Thái T? - Ngô Quy?n

- Tr?n Hung D?o - Ga Hà N?i .

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 12 Kim Mã - D?nh Công - Van Di?n

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B?n xe Kim Mã- Gi?ng Võ - Láng H? - Thái Hà - Chùa B?c - Tôn Th?t 
Tùng - Lê Tr?ng T?n - D?nh Công - Gi?i Phóng - Giáp Bát - Van Di?n

. Chi?u v?:Van Di?n - Giáp Bát - D?nh Công - Lê Tr?ng t?n - Tôn Th?t Tùng - 
Chùa B?c - Thái Hà - Láng H? - Gi?ng Võ - Giang Van Minh - Kim Mã - B?n xe Kim

Mã.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 13 B?n xe Kim Mã - B?n Xe M? Dình

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B?n xe Kim Mã - Gi?ng Võ - Láng H? - C?u Hòa M?c - Lê Van Luong - 
Hoàng D?o Thúy - Tr?n Duy Hung - Ph?m Hùng - B?n xe M? Dình

. Chi?u v?:B?n xe M? Dình - Ph?m Hùng - Tr?n Duy Hung - Hoàng D?o Thúy - Lê Van 
Luong - Hoà M?c - Láng H? - Gi?ng Võ - Giang Van Minh - Kim Mã - B?n xe

Kim Mã.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 14 B? H? - Bu?i - C? Nhu?

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B? H? - Hàng Gai - Hàng Bông - Du?ng Thành - Phùng Hung - Lê Van 
Linh - Phùng Hung - Phan Dình Phùng - Quán Thánh - Thu? Khuê - Bu?i - Hoàng

Qu?c Vi?t - Ph?m Van D?ng - C? Nhu? (Tru?ng KTNVCT Thang Long).

. Chi?u v?: C? Nhu? (Tru?ng KTNVCT Thang Long) - Ph?m Van D?ng - Hoàng Qu?c 
Vi?t - Bu?i - Hoàng Hoa Thám - Phan Ðình Phùng - Hàng Cót - Hàng Lu?c - Ch?

Cá - Hàng Cân - Luong Van Can - Hàng Gai - B? H?.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 15 Long Biên - Ph? N?

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Yên Ph? - Long Biên - Tr?n Nh?t Du?t - Chuong Duong - Nguy?n Van C? 
- Ngô Gia T? - C?u Ðu?ng - D?c Vân - C? Loa - Qu?c l? 3 - Ðông Anh - Nguyên

Khê - Ph? L? - Ða Phúc - Ph? N?.

. Chi?u v?:Ph? N? - Ða Phúc - Ph? L? - Nguyên Khê - Ðông Anh - Qu?c l? 3 - C? 
Loa - D?c Vân - C?u Ðu?ng - Ngô Gia T? - Nguy?n Van C? - Chuong Duong - Tr?n

Nh?t Du?t - Long Biên- Yên Ph?.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 16 B?n xe Giáp Bát-B?n xe M? Dình

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B?n xe Giáp Bát - Gi?i Phóng - Ph? V?ng - Tru?ng Chinh - Ngã Tu S? - 
Láng - C?u Gi?y - Xuân Thu? - Ph?m Hùng - B?n xe M? Dình

. Chi?u v?:B?n xe M? Dình - Ph?m Hùng - Xuân Thu? - C?u GI?y - Láng - Ngã Tu S? 
- Tru?ng Chinh - Gi?i Phóng - B?n xe Giáp Bát.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 17 Long Biên - Ph? L? - Sân Bay N?i Bài

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Yên Ph? - Long Biên - Tr?n Nh?t Du?t - C?u Chuong Duong - Nguy?n Van 
C? - C?u Chui - Ngô Gia T? - C?u Ðu?ng - Qu?c L? 3 - D?c Vân - C? Loa -

Ðông Anh - Nguyên Khê - Ph? L? - Sân bay N?i Bài.

. Chi?u v?:Sân bay N?i Bài - Ph? L? - Nguyên Khê - Ðông Anh - C? Loa - D?c Vân 
- Qu?c l? 3 - C?u Ðu?ng - Ngô Gia T? - C?u Chui - Nguy?n Van C? - C?u Chuong

Duong - Tr?n Nh?t Du?t - Long Biên.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 18 Kim Mã - Long Biên - Kim Mã

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B?n xe Kim Mã- Nguy?n Thái H?c - Lê Du?n - Di?n Biên Ph? - Tr?n Phú 
- Phùng Hung - Lê Van Linh - Phùng Hung (trong) - Phan Dình Phùng - Hàng

D?u - Long Biên - Tr?n Nh?t Du?t - Nguy?n H?u Huân - Lý Thái T? - Ngô Quy?n - 
Hai Bà Trung - Lê Thánh Tông - Tang B?t H? - Y.E.C Xanh - Lò Dúc - Tr?n Khát

Chân - Võ Th? Sáu - Thanh Nhàn - Lê Thanh Ngh? - Gi?i Phóng - Phuong Mai - 
Luong D?nh C?a - Hoàng Tích Trí - Dào Duy Anh - Ph?m Ng?c Th?ch - Chùa B?c -

Tây Son - Thái Th?nh - Láng H? - Láng - Nguy?n Chí Thanh - Kim Mã - B?n xe Kim 
Mã.

. Chi?u v?:B?n xe Kim Mã - Gi?ng Võ - Giang Van Minh - Kim Mã - Nguy?n Chí 
Thanh - Láng - Láng H? - Thái Th?nh - Tây Son - Chùa B?c - Ph?m Ng?c Th?ch -

Luong D?nh C?a - Phuong Mai - Gi?i Phóng - Lê Thanh Ngh? - Thanh Nhàn - Võ Th? 
Sáu - Tr?n Khát Chân - Lò Dúc - Y.E.C Xanh - Tr?n Thánh Tông - Lê Thánh

Tông - Lý Thái T? - Ngô Quy?n - Hàng Tre- Hàng Vôi - Hàng Mu?i - Tr?n Nh?t Du?t 
-Long Biên - Hàng D?u - Quán Thánh - Hoè Nhai - Phan Dình Phùng - Lý Nam

D? - Tr?n Phú - Di?n Biên Ph? - Lê H?ng Phong - Ông Ích Khiêm - Son Tây - B?n 
xe Kim Mã.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 19 Tr?n Khánh Du - B?n xe Hà Dông

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Tr?n Khánh Du - Nguy?n Khoái - Minh Khai - Ð?i La - Tru?ng Chinh - 
Ngã Tu S? - Nguy?n Trãi - Tr?n Phú (Hà Dông) - B?n xe Hà Ðông.

. Chi?u v?:B?n xe Hà Ðông - Phùng Khoang -Thanh Xuân - Nguy?n Trãi - Ngã Tu S? 
- Tru?ng Chinh - Gi?i Phóng - Lê Thanh Ngh? - B?ch Mai - Minh Khai - Nguy?n

Khoái - Tr?n Khánh Du.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 20 B?n xe Kim Mã - Phùng

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B?n xe Kim Mã- Gi?ng Võ - Giang Van Minh - Kim Mã - C?u Gi?y - Xuân 
Thu? - H? Tùng M?u - Di?n - Nh?n - Trôi - Phùng

. Chi?u v?: Phùng - Trôi - Nh?n - Di?n - H? Tùng M?u - Xuân Thu? - C?u Gi?y - 
Kim Mã - B?n xe Kim Mã.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 21 B?n xe Giáp Bát - Trung T? - B?n xe Hà Dông

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di: B?n xe Giáp Bát - Gi?i Phóng - Ph? V?ng - Gi? Phóng - Dào Duy Anh - 
Ph?m Ng?c Th?ch - Chùa B?c - Tây Son - Nguy?n Trãi - B?n xe Hà Ðông.

. Chi?u v?:B?n xe Hà Ðông - Nguy?n Trãi - Tây Son - Chùa B?c - Ph?m Ng?c Th?ch 
- Dào Duy Anh - Gi?i Phóng - B?n xe Giáp Bát.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 22 B?n xe Gia Lâm- Hà Dông - Vi?n quân y 103

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di: B?n xe Gia lâm - Nguy?n Van C? - Tr?n Nh?t Du?t - Long Biên - Hàng 
D?u - Quán Thánh - Nguy?n Bi?u - Hoàng Di?u - Tr?n Phú - Son Tây - B?n xe

Kim Mã - Gi?ng Võ - Láng H? - C?u Hòa M?c - Lê Van Luong - Khu?t Duy Ti?n - 
Nguy?n Trãi - B?n xe Hà Ðông - Phùng Hung - Vi?n quân y 103.

. Chi?u v?:Vi?n quân y 103 - Phùng Hung - B?n xe Hà Ðông - Nguy?n Trãi - Nguy?n 
Tuân - Lê Van Luong - C?u Hòa M?c - Láng H? - Gi?ng Võ - Giang Van Minh

- Kim Mã - Nguy?n Thái H?c - Hoàng Di?u - Phan Dình Phùng - Hàng D?u - Long 
Biên - Tr?n Nh?t Du?t - Nguy?n Van C? - B?n xe Gia Lâm.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 23 Nguy?n Công Tr? - Vân H? - Long Biên - Nguy?n Công Tr?

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Nguy?n Công Tr? - Lò Dúc - Hoà Mã - Tu? Tinh - Bà Tri?u - Doàn Tr?n 
Nghi?p - Hoa Lu - T? Quang B?u - Lê Thanh Ngh? - Gi?i Phóng - Phuong Mai

- Luong D?nh C?a - Hoàng Tích Trí- Ph?m Ng?c Th?ch - Chùa B?c - Tây Son - D?ng 
Ti?n Dông - Tr?n Quang Di?u - Hoàng C?u- Dê La Thành - Gi?ng Võ- Cát Linh

- Tôn D?c Th?ng - Nguy?n Thái H?c - C?a Nam - Hàng Bông - Phùng Hung - Lê Van 
Linh - Phùng Hung (trong) - Phan Dình Phùng - Hàng D?u - Long Biên- Tr?n

Nh?t Du?t - Nguy?n H?u Huân - Lý Thái T? - Ngô Quy?n - Hai Bà Trung - Lê Thánh 
Tông - Tr?n Hung D?o - Phan Huy Chú - Hàn Thuyên - Lê Van Huu - Ngô Thì

Nh?m - Nguy?n Công Tr?.

. Chi?u v?:Nguy?n Công Tr? - Lò Dúc - Hàn Thuyên - Phan Huy Chú - Tr?n Hung D?o 
- Lê Thánh Tông- Lý Thái T?- Ngô Quy?n - Hàng Vôi - Hàng Tre - Tr?n Nh?t

Du?t - Long Biên - Hàng D?u - Quán Thánh - Hoè Nhai - Phan Dình Phùng - Lý Nam 
D? - Tr?n Phú - Phùng Hung - Hàng Bông - C?a Nam - Nguy?n Khuy?n - Van Mi?u

- Qu?c T? Giám - Cát Linh - Gi?ng Võ - Dê La Thành - Hoàng C?u - Tr?n Quang 
Di?u- D?ng Ti?n Dông - Tây Son - Chùa B?c - Ph?m Ng?c Th?ch - Luong D?nh C?a

- Phuong Mai - Gi?i Phóng - Lê Thanh Ngh? - T? Quang B?u - Hoa Lu - Lê D?i Hành 
- Thái Phiên - Ph? Hu? - Nguy?n Công Tr?.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 24 B?n xe Luong Yên - Ngã Tu S? - C?u Gi?y

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u v?:B?n xe Luong Yên - Nguy?n Khoái - Minh Khai - D?i La - Tru?ng Chinh 
- Ngã Tu S? - Láng - C?u Gi?y.

. Chi?u v?:C?u Gi?y (DH GTVT)- Láng - Ngã Tu S? - Tru?ng Chinh - Gi?i Phóng - 
Lê Thanh Ngh? - Thanh Nhàn - L?c Trung - Nguy?n Khoái - B?n xe Luong Yên.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 25 B?n xe Giáp Bát - Xuân D?nh - B?n xe Nam Thang Long

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di: B?n xe Giáp Bát - Gi?i Phóng - Lê Du?n - Tr?n Nhân Tông - Tr?n Bình 
Tr?ng - Tr?n Hung Ð?o - Quán S? - Hai Bà Trung - Th? Nhu?m - Ði?n Biên Ph?

- Tr?n Phú - Son Tây - Kim Mã - Li?u Giai - Ð?i C?n - Bu?i - L?c Long Quân - 
Nguy?n Hoàng Tôn - Ph?m Van D?ng - B?n xe Nam Thang Long.

. Chi?u v?: B?n xe Nam Thang Long - Ph?m Van D?ng - Nguy?n Hoàng Tôn - L?c Long 
Quân - Bu?i - C?u Gi?y - Kim Mã - Nguy?n Thái H?c - Lê Du?n - Gi?i Phóng

- B?n xe Giáp Bát.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 26 Mai D?ng (bãi d? xe Kim nguu) - Sân v?n d?ng qu?c gia

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Mai D?ng (Bãi d? xe Kim nguu) - Nguy?n Tam Trinh - Kim Nguu - Thanh 
Nhàn - T? Quang B?u - Ð?i C? Vi?t - Dào Duy Anh - Ph?m Ng?c Th?ch - Chùa

B?c - Thái Hà -Hu?nh Thúc Kháng - Nguy?n Chí Thanh - La Thành - C?u Gi?y - Xuân 
Thu? - H? Tùng M?u - Lê D?c Th? - Sân v?n d?ng qu?c gia.

. Chi?u v?: Sân v?n d?ng qu?c gia - Lê D?c Th? - H? Tùng M?u - Xuân Thu? - C?u 
Gi?y - La Thành - Nguy?n Chí Thanh - Hu?nh Thúc Kháng - Thái Hà - Chùa B?c

- Ph?m Ng?c Th?ch - Dào Duy Anh - Ð?i C? Vi?t - T? Quang B?u - Thanh Nhàn - Kim 
Nguu - Nguy?n Tam Trinh - Mai D?ng(Bãi d? xe Kim nguu).

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 27 B?n xe Hà Dông-B?n xe Nam Thang Long

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B?n xe Hà Ðông - Nguy?n Trãi - Ngã Tu S? - Láng - Nguy?n Chí Thanh - 
Li?u Giai - Ð?i C?n - Bu?i - Hoàng Qu?c Vi?t - Ph?m van D?ng - B?n xe Nam

Thang Long.

. Chi?u v?:B?n xe Nam Thang Long - Ph?m van D?ng - Hoàng Qu?c Vi?t - Bu?i - C?u 
Gi?y - Kim Mã - Nguy?n Chí Thanh - Láng - C?u M?i - Nguy?n Trãi - B?n xe

Hà Ðông.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 28 B?n xe Giáp Bát - Dông Ng?c

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B?n xe Giáp Bát - Gi?i Phóng - Ðào Duy Anh - Ph?m Ng?c Th?ch - Chùa 
B?c - Tây Son - Nguy?n Luong B?ng - La Thành - Gi?ng Võ - Ng?c Khánh - Kim

Mã - C?u Gi?y - Tr?n Dang Ninh - Chùa Hà - Tô Hi?u - Hoàng Qu?c Vi?t - Tr?n 
Cung (du?ng 69) - Dông Ng?c.

. Chi?u v?:Dông Ng?c - Tr?n Cung (du?ng 69) - Hoàng Qu?c Vi?t - Tô Hi?u - Chùa 
Hà - Tr?n Dang Ninh - C?u Gi?y - Kim Mã - Ng?c Khánh - Gi?ng Võ - La Thành

- Nguy?n Luong B?ng - Tây Son - Chùa B?c - Ph?m Ng?c Th?ch - Ðào Duy Anh - Gi?i 
Phóng - B?n xe Giáp Bát.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 29 B?n xe Giáp Bát - D?nh Công - Tây T?u

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B?n xe Giáp Bát - Gi?i Phóng - D?nh Công - Lê Tr?ng T?n - Tru?ng 
Chinh - Ngã Tu S? - Nguy?n Trãi - Nguy?n Tuân - Hoàng Minh Giám - Tr?n Duy Hung

- Ph?m Hùng - H? Tùng M?u - Du?ng 32 - Nh?n - Tây T?u.

. Chi?u v?:Tây T?u - Nh?n - Du?ng 32 - H? Tùng M?u - Ph?m Hùng - Tr?n Duy Hung 
- Hoàng Minh Giám - Lê Van Luong - H?ng Liên (Làng Sinh Viên) - Vu Tr?ng

Ph?ng - Nguy?n Trãi - Ngã Tu S? - Tru?ng Chinh - Lê Tr?ng T?n - D?nh Công - 
Gi?i Phóng - B?n xe Giáp Bát.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 30 Mai D?ng - Hoàng Qu?c Vi?t

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Mai D?ng (Bãi d? xe Kim nguu) - Nguy?n Tam Trinh - Kim Nguu - Lò Dúc 
- Tr?n Xuân So?n - Tr?n Nhân Tông - Quang Trung - Nguy?n Du - Lê Du?n -

Khâm Thiên - La Thành - Nguy?n Chí Thanh - Kim Mã - C?u Gi?y - Bu?i - Hoàng 
Qu?c Vi?t.

. Chi?u v?:Hoàng Qu?c Vi?t - Bu?i - C?u Gi?y - Kim Mã - Nguy?n Chí Thanh - La 
Thành - Khâm Thiên - Nguy?n Thu?ng Hi?n - Tr?n Bình Tr?ng - Tr?n Nhân Tông

- Tr?n Xuân So?n - Ngô Thì Nh?m - Nguy?n Công Tr? - Lò Dúc - Kim Nguu - Nguy?n 
Tam Trinh - Mai D?ng(Bãi d? xe Kim nguu) .

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 31 Bách Khoa (SVD Bách Khoa) - D?i H?c M? Chèm

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Bách Khoa (SVD Bách Khoa) - T? Quang B?u - D?i C? Vi?t - Ph? Hu? - 
Hàng Bài - Dình Tiên Hoàng - Hàng D?u - C?u G? - Hàng Tre - Hàng Mu?i - Tr?n

Nh?t Du?t - Long Biên - Yên Ph? - Nghi Tàm - Âu Co - An Duong Vuong - Phú 
Thu?ng - Chèm (D?i H?c M?).

. Chi?u v?:Chèm (D?i H?c M?) - Phú Thu?ng - An Duong Vuong - Âu Co - Nghi Tàm - 
Yên Ph? - Hàng Than - Hàng Cót - Hàng Lu?c - Ch? Cá - Hàng Cân - Luong Van

Can - Lê Thái T? - Bà Tri?u - D?i C? Vi?t - T? Quang B?u - Bách Khoa (SVD Bách 
Khoa).

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 32 B?n xe Giáp Bát - Nh?n

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B?n xe Giáp Bát - Gi?i Phóng - Lê Du?n - Tr?n Nhân Tông - Tr?n Bình 
Tr?ng - Tr?n Hung D?o - Quán S? - Tràng Thi - Ði?n Biên Ph? - Tr?n Phú -

Son Tây - Kim Mã - C?u Gi?y - Xuân Thu? - Du?ng 32 - C?u Di?n - Nh?n.

. Chi?u v?:Nh?n - C?u Di?n - Du?ng 32 - Xuân Thu? - C?u Gi?y - Kim Mã - Nguy?n 
Thái H?c - Lê Du?n - Gi?i Phóng - B?n xe Giáp Bát.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 33 B?n xe M? Dình - Công Viên H? Tây

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B?n xe M? Dình - Ph?m Hùng - Yên Hòa - Trung Kính - Tr?n Duy Hung - 
Nguy?n Chí Thanh - Hu?nh Thúc Kháng - Thành Công - Láng H? - Gi?ng Võ - Giang

Van Minh - Kim Mã - Nguy?n Thái H?c - Hoàng Di?u - Nguy?n Bi?u - Tr?n vu - 
Thanh Niên - Nghi Tàm - Xuân Di?u - Âu Co - Công viên H? Tây.

. Chi?u v?:Công viên H? Tây - L?c Long Quân - Âu Co - Xuân Di?u - Nghi Tàm - 
Yên Ph? - Thanh Niên - Mai Xuân Thu?ng - Phan Dình Phùng - Hoàng Di?u - Lê

H?ng Phong - Ông ích Khiêm - Son Tây - B?n xe Kim Mã - Nguy?n Thái H?c - Gi?ng 
Võ - Láng H? - Thành Công - Hu?nh Thúc Kháng - Nguy?n Chí Thanh - Tr?n Duy

Hung - Trung Kính - Yên Hòa - Ph?m Hùng - B?n xe M? Dình.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 34 B?n xe M? Dình - B?n xe Gia Lâm

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B?n xe M? Dình - Ph?m Hùng - Xuân Thu? - C?u Gi?y - Kim Mã - Nguy?n 
Thái H?c - Phan B?i Châu - Hai Bà Trung - Phan Chu Trinh - C? Tân - Tông

D?n - Hàng Vôi - Hàng Tre - Hàng Mu?i - Tr?n Nh?t Du?t - quay d?u tru?c ph? 
Hàng Khoai - Tr?n Nh?t Du?t - C?u Chuong Duong - Nguy?n Van C? - Nguy?n Son

- Ng?c Lâm - Ngô Gia Kh?m - B?n xe Gia Lâm.

. Chi?u v?:B?n xe Gia Lâm - Ngô Gia Kh?m - Ng?c Lâm - Nguy?n Van C? - Chuong 
Duong - Tr?n Nh?t Du?t - Long Biên - Tr?n Nh?t Du?t - Tr?n Quang Kh?i - Tràng

Ti?n - Ngô Quy?n - Hai Bà Trung - Th? Nhu?m - C?a Nam - Di?n Biên Ph? - Tr?n 
Phú - Son Tây - Kim Mã - C?u Gi?y - Xuân Th?y - Ph?m Hùng - B?n xe M? Dình.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 35 Tr?n Khánh Du - B?n xe Nam Thang Long

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Tr?n Khánh Du - Tr?n Hung D?o - Bà Tri?u - D?i C? Vi?t - Dào Duy Anh 
- Ph?m Ng?c Th?ch - Chùa B?c - Thái Hà - Láng H? - Hu?nh Thúc Kháng - Nguy?n

Chí Thanh - Chùa Láng - Láng - C?u Gi?y - Tr?n Dang Ninh - Nguy?n Phong S?c - 
Hoàng Qu?c Vi?t - Ph?m Van D?ng - Nam Thang Long.

. Chi?u v?: Nam Thang Long - Ph?m van D?ng - Hoàng Qu?c Vi?t - Nguy?n Phong S?c 
- Tr?n Dang Ninh - C?u Gi?y - Láng - Láng H? - Thái Hà - Chùa B?c - Ph?m

Ng?c Th?ch - Dào Duy Anh - D?i C? Vi?t - Ph? Hu? - Hàng Bài - Tr?n Hung D?o - 
Phan Chu Trinh - Tràng Ti?n - Tr?n Khánh Du.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 36 Linh Dàm - B? H? - Yên Ph?

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Yên Ph? - Hàng D?u - Hàng Cót - Hàng Lu?c - Hàng Cân - Ch? Cá - 
Luong Van Can - Lê Thái T? - Bà Tri?u - Hai Bà Trung - Lê Thánh Tông - Tang B?t

H? - Yecxanh - Lò Dúc - Kim Nguu - Minh Khai - D?i La - Gi?i Phóng - Giáp Bát - 
Qu?c L? 1 - Linh Dàm.

. Chi?u v?:Linh Dàm - Qu?c L? 1 - Truong D?nh - Minh Khai - Kim Nguu - Lò Dúc - 
Yecxanh - Tang B?t H? - Lê Thánh Tông - Hai Bà Trung - Hàng Bài - Dinh Tiên

Hoàng - Hàng D?u - C?u G? - Hàng Tre - Hàng Mu?i - Tr?n Nh?t Du?t - Yên Ph?.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 37 B?n xe Giáp Bát - Linh Dàm - B?n xe Hà Dông

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B?n xe Giáp Bát - Gi?i Phóng - Khu dô th? Linh Dàm - Kim Giang - 
Khuong Dình - Nguy?n Trãi - Tr?n Phú (Hà Dông) - B?n xe Hà Dông.

. Chi?u v?:B?n xe Hà Dông - Tr?n Phú (Hà Dông) - Nguy?n Trãi - Khuong Dình - 
Kim Giang - Khu dô th? Linh Dàm - Gi?i Phóng - B?n xe Giáp Bát.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 38 B?n xe Nam Thang Long - Mai D?ng

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B?n xe Nam Thang Long - Ph?m Van D?ng - Hoàng Qu?c Vi?t - Nguy?n Van 
Huyên - Nguy?n Khánh Toàn - Bu?i - C?u Gi?y - Kim Mã - Giang Van Minh -

Cát Linh - Tôn D?c Th?ng - Nguy?n Thái H?c - Lê Du?n - Tr?n Nhân Tông - Bà 
Tri?u - Lê D?i Hành - Cao D?t - D?i C? Vi?t - B?ch Mai - Minh Khai - Nguy?n

Tam Trinh - Mai D?ng (Bãi d? xe Kim nguu)

. Chi?u v?:Mai D?ng(Bãi d? xe Kim nguu)- Nguy?n Tam Trinh - Minh Khai - B?ch 
Mai - Ph? Hu? - Tr?n Nhân Tông - Quang Trung - Hai Bà Trung - Nguy?n Khuy?n

- Van Mi?u - Qu?c T? Giám - Cát Linh - Giang Van Minh - Kim Mã - C?u Gi?y - 
Bu?i - Nguy?n Khánh Toàn - Nguy?n Van Huyên - Hoàng Qu?c Vi?t - Ph?m Van D?ng

- B?n xe Nam Thang Long

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 39 Hoàng Qu?c Vi?t - Van Di?n - B?n xe Nu?c Ng?m

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Hoàng Qu?c Vi?t (Tri?n Lãm Nông nghi?p) - Ph?m Van D?ng- Ph?m Hùng - 
Khu?t Duy Ti?n - Nguy?n Trãi - Tr?n Phú (Hà Dông) - Phùng Hung (Hà Dông)

- Du?ng 70 - Qu?c L? 1 - Van Di?n (UBND huy?n Thanh Trì) - B?n xe Nu?c Ng?m.

. Chi?u v?:B?n xe Nu?c Ng?m - Van Di?n (UBND huy?n Thanh Trì) - Qu?c L? 1 - 
Du?ng 70 - Phùng Hung (Hà Dông) - Tr?n Phú (Hà Dông) - Nguy?n Trãi - Nguy?n

Tuân - Hoàng Minh Giám - Tr?n Duy Hung - Ph?m Hùng - Ph?m Van D?ng - Hoàng Qu?c 
Vi?t (Tri?n Lãm Nông nghi?p)

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 40 Ga Hà N?i - Nhu Qu?nh

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Ga Hà N?i - Lê Du?n - Nguy?n Du - Y?t Kiêu - Tr?n Hung D?o - Quán S? 
- Hai Bà Trung - Phan Chu Trinh - Lý Thái t? - Ngô Quy?n - Hàng Tre - Hàng

Mu?i - Tr?n Nh?t Du?t - Long Biên - Nguy?n Van C? - Nguy?n Van Linh - Qu?c l? 5 
- Ngã tu Phú Th? Dâu Keo - Nhu Qu?nh.

. Chi?u v?:Nhu Qu?nh - Ngã tu Phú Th? Dâu Keo - Qu?c l? 5 - Nguy?n Van Linh - 
Nguy?n Van C? - Long Biên - Tr?n Nh?t Du?t - Nguy?n H?u Huân - Lý Thái T?

- Ngô Quy?n - Hai Bà Trung - Quán S? - Tr?n Hung D?o - Ga Hà N?i.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 41 B?n xe Giáp Bát - Nghi Tàm

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B?n xe Giáp Bát - Gi?i Phóng - Lê Du?n - Tr?n Nhân Tông - Tr?n Bình 
Tr?ng - Nguy?n Du - Lê Du?n - Khâm Thiên - Tôn D?c Th?ng - Chu Van An - Lê

H?ng Phong - Di?n Biên Ph? - Nguy?n Tri Phuong - C?a B?c - Yên Ph? - Nghi Tàm.

. Chi?u v?:Nghi Tàm - Yên Ph? - C?a B?c - Nguy?n Tri Phuong - Di?n Biên Ph? - 
Lê H?ng Phong - Chu Van An - Tôn D?c Th?ng - Khâm Thiên - Lê Du?n - Gi?i Phóng

- B?n xe Giáp Bát

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 42 Kim Nguu - D?c Giang

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Kim Nguu (bãi d? xe Kim Nguu) - Tam Trinh - Kim Nguu - Lò Dúc - 
Y.E.C Xanh - Tr?n Thánh Tông - Tr?n Hung D?o - Tr?n Khánh Du - Tr?n Quang Kh?i

- C?u Chuong Duong - Nguy?n Van C? - Ngô Gia T? - D?c Giang.

. Chi?u v?:D?c Giang - Ngô Gia T? - Nguy?n Van C? - C?u Chuong Duong - Tr?n 
Quang Kh?i - Tr?n Khánh Du - Tr?n Hung D?o - Tang B?t H? - Y.E.C Xanh - Lò Dúc

- Kim Nguu - Tam Trinh - Kim Nguu (bãi d? xe Kim Nguu).

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 43 Ga Hà N?i - Th? Tr?n Dông Anh

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Ga Hà N?i - Tr?n Hung D?o - Tr?n Khánh Du - Tr?n Quang Kh?i - C?u 
Chuong Duong - Nguy?n Van C? - Ngô Gia T? - C?u Du?ng - D?c Vân - C? Loa -

Qu?c L? 3 - Th? tr?n Dông Anh (ngã tu xóm Thu?ng - Dông Anh)

. Chi?u v?:Dông Anh (ngã tu xóm Thu?ng - Dông Anh) - C? Loa - D?c Vân - Qu?c l? 
3 - C?u Du?ng - Ngô Gia T? - Nguy?n Van C? - C?u Chuong Duong - Tr?n Quang

Kh?i - Tr?n Khánh Du - Tr?n Hung D?o - Ga Hà N?i.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 44 B?n xe M? Ðình - Tr?n Khánh Du

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:B?n xe M? Ðình - Ph?m Hùng - Tr?n Duy Hung - Hoàng Minh Giám - Lê 
Van Luong - H?ng Liên (làng sinh viên) - Vu Tr?ng Ph?ng - Nguy?n Trãi - Tây

Son - Chùa B?c - Ph?m Ng?c Th?ch - Dào Duy Anh - D?i C? Vi?t - Tr?n Khát Chân - 
Lò Dúc - Y.E.C Xanh - Tr?n Thánh Tông - Tr?n Hung D?o - Tr?n Khánh Du (bãi

d? xe Tr?n Khánh Du)

. Chi?u v?:Tr?n Khánh Du (bãi d? xe Tr?n Khánh Du) - Tr?n Hung D?o - Tang B?t 
H? - Y.E.C Xanh - Lò Dúc - Tr?n Khát Chân - D?i C? Vi?t - Dào Duy Anh - Ph?m

Ng?c Th?ch - Chùa B?c - Tây Son - Nguy?n Trãi - Nguy?n Tuân - Tr?n Duy Hung - 
Ph?m Hùng - B?n xe M? Dình.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 45 Tr?n Khánh Du - Dông Ng?c

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Tr?n Khánh Du (bãi d? xe Tr?n Khánh Du) - Tr?n Hung D?o - Lê Thánh 
Tông - Hai Bà Trung - Th? Nhu?m - Di?n Biên Ph? - Hoàng Di?u - Nguy?n Bi?u

- Quán Thánh - Th?y Khuê - L?c Long Quân - Bu?i - Hoàng Qu?c Vi?t - Ph?m Van 
D?ng - Dông Ng?c

. Chi?u v?:Dông Ng?c - Ph?m Van D?ng - Hoàng Qu?c Vi?t - Bu?i - Hoàng Hoa Thám 
- Hoàng Di?u - Nguy?n Thái H?c - Phan B?i Châu - Hai Bà Trung - Phan Chu

Trinh - Tràng Ti?n - Tr?n Khánh Du (bãi d? xe Tr?n Khánh Du).

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 47 Long Biên - Bát Tràng

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Long Biên - Tr?n Nh?t Du?t - C?u Chuong Duong - Du?ng Long Biên-Xuân 
Quan - Ch? G?m Bát Tràng.

. Chi?u v?:Ch? G?m Bát Tràng - Du?ng Long Biên-Xuân Quan - C?u Chuong Duong - 
Tr?n Nh?t Du?t - Long Biên.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 48 Tr?n Khánh Du - B?n xe Nu?c Ng?m.

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Tr?n Khánh Du (bãi d? xe Tr?n Khánh Du) - Nguy?n Khoái - Dê H?u H?ng 
- Du?ng Pháp Vân - công viên Yên S? - Gi?i Phóng - BX Nu?c Ng?m.

. Chi?u v?:BX Nu?c Ng?m - Gi?i Phóng - công viên Yên S? - Du?ng Pháp Vân - Dê 
H?u H?ng - Nguy?n Khoái - Tr?n Khánh Du (bãi d? xe Tr?n Khánh Du).

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 49 Tr?n Khánh Du - Khu dô th? M? Dình II

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Tr?n Khánh Du (bãi d? xe Tr?n Khánh Du) - Tr?n Hung D?o - Lê Thánh 
Tông - Lý Thu?ng Ki?t - Lê Du?n - Khâm Thiên - La Thành - C?u Gi?y - Xuân

Th?y - H? Tùng M?u - Lê D?c Th? - KDT M? Dình II.

. Chi?u v?: KDT M? Dình II - Lê D?c Th? - H? Tùng M?u - Xuân Th?y - C?u Gi?y - 
La Thành - Khâm Thiên - Nguy?n Thu?ng Hi?n - Y?t Kiêu - Tr?n Hung D?o - Quán

S? - Lý Thu?ng Ki?t - Phan Chu Trinh - Tràng Ti?n - Tr?n Khánh Du (bãi d? xe 
Tr?n Khánh Du).

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 50 Long Biên - Sân v?n d?ng Qu?c Gia

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Long Biên (Bãi d? xe Yên Ph?)- Yên Ph? - Thanh Niên - Th?y Khuê - 
Mai Xuân Thu?ng - Phan Dình Phùng - Hoàng Di?u - Tr?n Phú - Lê Tr?c - Son Tây

- Kim Mã - Nguy?n Chí Thanh - Tr?n Duy Hung - Cao t?c Láng Hòa L?c - Lê D?c Th? 
- SVD Qu?c Gia.

. Chi?u v?:SVD Qu?c Gia - Lê D?c Th? - Cao t?c láng Hòa L?c - Tr?n Duy Hung - 
Nguy?n Chí Thanh - Kim Mã - Nguy?n Thái H?c - Hoàng Di?u - Nguy?n Bi?u - Quan

Thánh - Thanh Niên - Yên Ph? - Long Biên - Bãi d? xe Long Biên.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 51 Tr?n Khánh Du - L?c Trung - Khu dô th? Trung Yên

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Tr?n Khánh Du (bãi d? xe Tr?n Khánh Du) - Nguy?n Khoái - L?c Trung - 
Thanh Nhàn - Võ Th? Sáu - D?i C? Vi?t - Dào Duy Anh - Ph?m Ng?c Th?ch -

Chùa B?c - Tây Son - Thái Th?nh - Láng H? - Lê Van Luong - Hoàng D?o Thuý - 
Tr?n Duy Hung - Khu dô th? Trung Yên.

. Chi?u v?:Khu dô th? Trung Yên - Tr?n Duy Hung - Hoàng D?o Thuý - Lê Van Luong 
- Láng H? - Thái Th?nh - Tây Son - Chùa B?c - Ph?m Ng?c Th?ch - Dào Duy

Anh - D?i C? Vi?t - Võ Th? Sáu - Thanh Nhàn- L?c Trung - Nguy?n Khoái - Tr?n 
Khánh Du (bãi d? xe Tr?n Khánh Du).

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 52 Ga Hà N?i - B?n xe Nu?c Ng?m

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Ga Hà N?i - Tr?n Hung D?o - Ngô Quy?n - Ngô Thì Nh?m - Nguy?n Công 
Tr? - Lò Dúc - Kim Nguu - C?u Mai D?ng - Nguy?n Tam Trinh - Yên S? - Pháp

Vân - BX Nu?c Ng?m.

. Chi?u v?:BX Nu?c Ng?m - Pháp Vân - Yên S? - Nguy?n Tam Trinh - C?u Mai D?ng - 
Kim Nguu - Lò Dúc - Phan Chu Trinh - Tr?n Hung D?o - Quán s? - Lý Thu?ng

Ki?t - Ga Hà N?i.

list end nesting level 1

Definition list of 1 items nesting level 1

S? 53 Hoàng Qu?c Vi?t - Dông Anh

list end nesting level 1

List of 2 items nesting level 1

. Chi?u di:Hoàng Qu?c Vi?t - Ph?m Van D?ng - Cao t?c B?c Thang Long - Qu?c l? 
23B - Nam H?ng - Cao L? - Ch? Tó - Th? tr?n Dông Anh (ngã tu xóm Thu?ng -

Dông Anh).

. Chi?u v?:Th? tr?n Dông Anh (ngã tu xóm Thu?ng - Dông Anh) - Ch? Tó - Cao L? - 
Nam H?ng - Qu?c l? 23B - Cao t?c B?c Thang Long - Ph?m Van D?ng - Hoàng

Qu?c Vi?t.

list end nesting level 1

list end

 

 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] xe bus noi thanh ha noi