xay mo kieu biet thu

Xây m? ki?u bi?t th?

V? thôn Phuong La (xã Thái Phuong, huy?n Dông Hung, Thái Bình), ngu?i ta có th? 
nhìn th?y m?t ngôi d?n r?ng ngót nghìn mét vuông du?c bao b?c b?ng m?t hàng
rào s?t kiên c? có hoa van u?n lu?n. Nghe ngu?i dân nói d?ng ngôi d?n này m?t 
hon 2 t? d?ng. Toàn b? ph?n g? ph?n dá c?a ngôi d?n d?u du?c d?t làm s?n
? noi khác r?i chuy?n v? dây l?p ghép.

M?t lang m? dang xây d?ng ? Dông Hung, Thái Bình.

Ông Tr?n Duy Dông, Ch? t?ch UBND xã Thái Phuong, cho bi?t các công trình lang 
m? và nhà th? h? là c?a cá nhân xây d?ng, chính quy?n không bi?t chính xác
chi phí h?t bao nhiêu nhung ch?c ch?n nh?ng công trình nhu v?y s? tiêu t?n 
nhi?u t? d?ng.

Cách dó ch?ng 50m, m?t công trình xây d?ng d? s? khác dang ti?n hành n?a ch?ng. 
T? nam 2002, ch? nhân cho kh?i công xây m?. Ch? nhân cho dào sâu xu?ng lòng
d?t ch?ng 3m và d? bêtông t?o thành m?t t?ng h?m. H?m l?i du?c chia thành hon 
ch?c ô nh?. Bên ngoài cho d? c?c bêtông và xây g?ch. Riêng t?ng m?t dã cao
14m. Sau khi t?ng m?t du?c xây c?t, công trình t?m ngung cho d?n nay nhung s?p 
kh?i d?ng tr? l?i. Theo nh?ng ngu?i dân noi dây, công trình này s? có sáu
t?ng, n?u hoàn thành u?c tính tiêu t?n hon 3 t? d?ng.

Tuong t?, ông V., m?t cán b? nhà nu?c, dã b? g?n 4 t? d?ng mua ba qu? d?i ? 
Vinh Phúc quê ông ch? d? làm khuôn viên cho nghia trang dòng h?, trong dó có
sinh ph?n c?a v? ch?ng ông.

Hi?n nay, nh?ng ngôi m? nhu bi?t th? c?a ngu?i âm xu?t hi?n ph? bi?n ? các 
nghia trang quanh Hà N?i. Ki?u dáng, ki?n trúc m?nh ai n?y làm. ? nh?ng khu bình
dân hon ba tru?ng h?p trên, ví d? nghia trang Xuân D?nh nhu m?t khu ph? v?i 
nh?ng bi?t th? nh? d? m?i ki?u dáng, màu s?c.

Gi?a nh?ng kh?i nhà m? lô xô, m?t ngôi m? n?i b?t lên nh? vóc dáng b? th? và 
ki?n trúc d?c dáo. M? xây toàn dá xanh, den, th? dá ch? có ? nh?ng m? dá Dà
N?ng, Bình D?nh.

Ông Nguy?n Tr?c Hinh, qu?n trang nghia trang Xuân D?nh, cho Tu?i Tr? bi?t chi 
phí cho ngôi m? này không du?i 50 tri?u d?ng. Theo ông Hinh, nghia trang Xuân
D?nh có nhi?u ngôi m? d?t ti?n v?i giá vài ch?c tri?u d?ng. Ch? tay vào m?t 
ngôi m? l?n, ông nói: "40 tri?u d?y". Hay nh?ng ngôi m? nh? hon, xây b?ng dá
t?m granit, cung có giá 18-30 tri?u d?ng.

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » xay mo kieu biet thu