web site hay cho ban

Nu?c Van Lang, h? H?ng Bàng. du?c ra d?i th? nào?
Vi?t Nam t? hào là noi d?u tiên trên hành tinh có cu?c kh?i nghia do n? gi?i 
lãnh d?o!
Nhà tr?n v?i s? ki?n 3 l?n du?i Nguyên.
Nhà lê v?i vi?c kinh t?, van hóa phát tri?n dua Giang sang cu?ng th?nh.
Nhà Ngô v?i chi?n th?ng B?ch D?ng Giang l?y l?ng 4 phuong.
R?i hung th?nh c?a nh?ng tri?u d?i, giai tho?i c?a nh?ng di tích, nhân v?t, s? 
du?c gi?i thi?u t?i trang web
http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/lsvn/lsvn_tchd/index.htm
Name: Nguyen Hoang Bao Vu

Xin gi?i thi?u v?i b?n bè 12 phuong hu?ng

Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 
360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: