[SMCC] web hay

Th? B?y, 15/11/2008, 09:56

M?t s? website h?u ích cho ngu?i b?t d?u v?i tin h?c

TP - D? tìm l?i nh?ng phiên b?n ph?n m?m cu, cách t?t nh?t là truy c?p vào 
www.oldversion.com
. T?i dây có t?i g?n 200 chuong trình ph?n m?m thông d?ng, t? ACDSee t?i AOL 
Instant Messenger, ZoneAlarm... 

www.oldversion.com.
* OldVersion.com: Cái m?i không ph?i lúc nào cung t?t, ngay c? d?i v?i ph?n 
m?m. Nh?ng ph?n m?m m?i du?c nâng c?p không ph?i lúc nào cung là l?a ch?n lý
tu?ng v?i b?n b?i dôi khi chúng l?i t? ra quá ph?c t?p (quá nhi?u tính nang), 
hay chi?m d?ng m?t lu?ng l?n b? nh? h? th?ng. 

Ch?ng h?n nhu v?i ph?n m?m ACDSee thì phiên b?n 3.0 l?i t? ra h?u hi?u nh?t cho 
tác v? ch?nh s?a ?nh don gi?n (dùng cho công tác biên t?p tin bài dua lên
m?ng, ho?c xem ?nh thông thu?ng) m?c dù gi? dã có ACDSee 10.0.

D? tìm l?i nh?ng phiên b?n ph?n m?m cu, cách t?t nh?t là truy c?p vào 
www.oldversion.com
. T?i dây có t?i g?n 200 chuong trình ph?n m?m thông d?ng, t? ACDSee t?i AOL 
Instant Messenger, ZoneAlarm... Các ph?n m?m du?c li?t kê theo b?ng ch? cái
nên r?t d? tìm ki?m. 

* "V?c" Adobe Illustrator: D? nâng cao tay ngh? thi?t k? d? h?a, b?n c?n ph?i 
n?m v?ng các nguyên lý thi?t k?, cung nhu ph?i hi?u bi?t sâu r?ng v? k? thu?t
và h? ?ng thi?t k? d?c bi?t. 

V?i chuong trình Adobe Illustrator, b?n có th? t? h?c và tham kh?o nh?ng tu 
li?u quý giá t?i m?t s? d?a ch? trang web sau: 
http://vectips.com/
; 
http://vectortuts.com/
; 
http://www.gomediazine.com/
; 
http://www.ndesign-studio.com/
; 
http://www.vectordiary.com/
; 
http://www.layersmagazine.com/
; 
http://www.computerarts.co.uk/tutorials
; 
http://freetransform.net/
; 
http://www.illustratorworld.com/.  

* FixYa - G? r?i IT: B?n dang g?p v?n d? v? máy tính c?n s? tr? giúp chuyên 
nghi?p? Hãy d?n v?i FixYa (
http://www.fixya.com
) d? có du?c nh?ng gi?i dáp t?t nh?t. 

T?i dây, b?n có th? tìm ki?m xem v?n d? c?a mình du?c g? r?i hay chua, n?u 
không hãy dua ra m?t l?i d? ngh? tr? giúp và b?n s? nh?n du?c s? hu?ng d?n t?n
tình. 

FixYa cung c?p nh?ng tr? giúp công ngh? mi?n phí cho t?t c? nh?ng tr?c tr?c v? 
s?n ph?m công ngh?. Nh?ng gì b?n c?n là nh?p tên s?n ph?m có v?n d? (kèm
theo mô t? ng?n g?n), và nh?n nút Search d? có câu tr? l?i. 

Ngoài ra, b?n cung có th? duy?t qua danh sách các s?n ph?m phát sinh tr?c tr?c 
(do chính ngu?i dùng và nhà s?n xu?t dang t?i lên). B?n nên dang ký m?t tài
kho?n t?i FixYa d? nh?n du?c s? tr? giúp chuyên nghi?p hon.  

Ph?ng Nhi 

Other related posts: