[SMCC] vuot chan tau 2 nguoi chet tai cho

tôi g?i lên dây m?u tin này là vì s? ki?n dó di?n ra ngay d?i di?n nhà tôi và 
lúc dó tôi dang di t? nhà ra ngõ d? di choi. k?t qu? là tôi không th? dón xe ? 
tr?m xe bus thu?ng l? mà ph?i dón xe ? tr?m cá s?u Hoa Cà vì tr?m chùa u dàm dã 
b? phong t?a gi? nguyên hi?n tru?ng
Th? B?y, 01/11/2008, 08:39 (GMT+7)

Vu?t ch?n tàu, 2 ngu?i ch?t

ImageView
Chi?c xe g?n máy c?a các n?n nhân b? tàu l?a d?y xa hon 500m - ?nh: T.C.N.

TT - Lúc 13g20 ngày 31-10, tàu SE6 Sài Gòn - Hà N?i dã d?ng m?t xe g?n máy t?i 
c?ng ch?n tru?c chùa Uu Dàm (d?c du?ng Kha V?n Cân, P.Hi?p Bình Chánh, Th?
D?c, TP.HCM), làm hai ngu?i ch?t t?i ch?. 

Nhân viên gác ch?n, d?i viên TNXP Phan Th? Hà cho bi?t ch? dã th?i còi yêu c?u 
hai thanh niên di trên xe g?n máy d?ng l?i vì tàu dang d?n sát c?ng ch?n
nhung hai ngu?i này v?n c? vu?t qua. 

T?i hi?n tru?ng, chi?c xe máy b? cán thành nhi?u m?nh, r?i dài trên du?ng s?t, 
ch? còn tro khung s?t du?c tìm th?y cách dó hon 500m. 

T.C.NGHIA   

Other related posts: