[SMCC] vu khi chien tranh ki 2

Máy bay tr?c thang hay còn g?i là máy bay lên th?ng là m?t lo?i phuong ti?n bay 
có d?ng co, ho?t d?ng bay b?ng cánh qu?t, có th? c?t cánh, h? cánh th?ng d?ng, 
có th? bay d?ng trong không khí và th?m chí bay lùi. Tr?c thang có r?t nhi?u

công nang c? trong d?i s?ng thu?ng nh?t, trong

kinh t? qu?c dân

và trong

quân s?.

 

N?u so sánh v?i máy bay cánh c? d?nh thì máy bay tr?c thang có k?t c?u, c?u t?o 
ph?c t?p hon r?t nhi?u, khó di?u khi?n, d?t hon, hi?u su?t khí d?ng h?c th?p, 
d?n d?n chi phí bay cao hon, t?n nhi?u nhiên li?u, t?c d? và t?m bay xa kém hon 
r?t nhi?u. Nhung bù l?i nh?ng nhu?c di?m dó, kh? nang co d?ng linh ho?t, kh? 
nang c?t cánh - h? cánh th?ng d?ng không c?n sân bay và tính nang bay d?ng c?a 
nó làm cho lo?i máy bay này là không th? thay th? du?c. Th?c t? là máy bay tr?c 
thang có th? d?n b?t c? noi nào ch? c?n bãi dáp có kích thu?c l?n g?p ru?i 
du?ng kính cánh qu?t là nó d?u có th? h? cánh và c?t cánh du?c.

 

Vì các d?c tính k? thu?t d?c bi?t dó mà các máy bay cánh c? d?nh không th? có 
du?c, máy bay tr?c thang ngày càng phát tri?n, song hành cùng các lo?i máy bay 
cánh c? d?nh thông thu?ng và có ?ng d?ng ngày càng da d?ng: trong linh v?c giao 
thông v?n t?i nó cùng v?i các lo?i máy bay có cánh c? d?nh l?p thành ngành Hàng 
không dân d?ng,

tr?c thang có vai trò r?t l?n trong v?n t?i hàng không du?ng ng?n, trong các 
di?u ki?n không có du?ng bang, sân bay và d? ch? các lo?i hàng hoá c?ng k?nh, 
siêu tru?ng, siêu tr?ng vu?t quá kích thu?c khoang hàng b?ng cách treo du?i 
thân. Trong d?i s?ng thu?ng nh?t tr?c thang du?c s? d?ng nhu máy bay c?u 
thuong, c?u n?n, c?nh sát, ki?m soát giao thông, an ninh, th? thao, báo chí và 
r?t nhi?u các ?ng d?ng khác. D?c bi?t trong quân s? nó là m?t thành ph?n r?t 
quan tr?ng c?a l?c lu?ng không quân và quân d?i nói chung: v?a là lo?i máy bay 
v?n t?i thu?n ti?n v?a là lo?i máy bay chi?n d?u r?t hi?u qu?, nh?t là trong 
các nhi?m v? d? b? du?ng không, t?n công co d?ng, th?c sâu và y?m tr?, t?n công 
m?t d?t.xin xem t?p tin dính kèm

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] vu khi chien tranh ki 2