[SMCC] vu danh ghen man ro

D?ng Nai: M?t v? dánh ghen man r?

TP - Dã hon n?a tháng di?u du?ng nhung n?n nhân di l?i khó khan, tâm th?n ho?ng 
lo?n còn nh?ng k? ra tay tàn d?c v?n ngang nhiên thách th?c ngu?i nhà: "Ki?n
t?i dâu h?u t?i dó"!

ImageView

Ch? Phu?ng (ng?i võng) suy ki?t s?c kh?e sau khi b? hành hung
Qua nhi?u l?n h?i tham và vu?t qua ch?ng du?ng dài l?y l?i, chúng tôi m?i tìm 
du?c ch? Lê Th? Phu?ng ? t?n cu?i  t? 2, ?p Su?i D?c, xã Xuân Tâm, huy?n Xuân
L?c.

Ngu?i ph? n? chúng tôi tìm m?i 30 muoi tu?i nhung già và g?y r?c. Hai ngu?i ch? 
ru?t là Lê Th? H?ng Nga và Lê Th? H?ng Hoa ph?i dìu hai bên, ch? Phu?ng
m?i d?ng lên du?c. Ch? Nga cho bi?t: "Sau v? hành hung, em tôi tr? nên thân tàn 
ma d?i nhu th? này dây".

Ch? Phu?ng nh? l?i, vào cu?i chi?u ngày 21/9/2007, ch? ch? hai d?a cháu v? nhà 
? ?p Su?i D?c. Khi xe ch?y d?n do?n phía tru?c nhà máy c?n Xuân L?c, b?t
ng? có m?t ph? n? ch?n xe c?a ch? l?i h?i: "Th?ng con c?a mày có ph?i là con 
c?a ch?ng tao không?".

Ch? Phu?ng nh?n ra ngu?i ph? n? này tên là Tôn Th? H?ng Hoa ? cùng d?a phuong. 
Chua k?p tr? l?i, ngu?i ph? n? d?p ngã xe, cùng v?i ba ngu?i dàn bà khác
t? trong nhà lao ra kh?ng ch?, l?t s?ch qu?n áo, dánh d?p, dùng kéo th? may c?t 
qu?n áo và tóc.

Sau dó nhóm ngu?i này d? lon son lên d?u và bôi son ra kh?p co th? c?a ch?. 
Chua th?a mãn,  nh?ng ngu?i ph? n? do Hoa c?m d?u dùng ?t b?t xát vào ch? kín...

Hai ngu?i ch? c?a ch? Phu?ng còn cho bi?t: Chúng tôi d?n nhà bà Mu?i Cáp là m? 
c?a bà Hoa d? nói chuy?n nh?ng ngu?i con c?a bà vô c? làm nh?c em tôi thì
b? bà ta du?i ra và thách th?c: "V? mà di thua, tui s? di h?u...".

Theo tìm hi?u c?a  chúng tôi, ch? Lê Th? Phu?ng có m?t d?a con trai 9 tu?i. 
Trong khi dó, bà Tôn Th? H?ng Hoa (ngu?i dánh ghen ch? Phu?ng) m?i có ch?ng
du?c 8 nam.

Trao d?i v?i chúng tôi v? s? vi?c này, ông Tr?n Vi?t Hoa, Tru?ng Công an xã 
Xuân Tâm cho bi?t, lúc v? án x?y ra Công an xã không nh?n du?c tin báo.

Sau hai ngày xã m?i nh?n du?c don t? cáo t?i ph?m c?a n?n nhân, Công an xã dã 
nhanh chóng l?y l?i khai ban d?u và chuy?n toàn b? h? so cho Công an huy?n
Xuân L?c.

Ngày 6/10, m?i có m?t công an huy?n d?n l?y l?i khai ch? Phu?ng. Du lu?n d?a 
phuong r?t b?c xúc tru?c v? hành hung và làm nh?c này.

Duy Nh?t

Email:
danvtk33@xxxxxxxxx
Name: Doan Duc Dan
Mobile: 0977984977
office phone: 036848274
Yahoo ID: love_music_83
Skype name: doanducdan

Other related posts:

  • » [SMCC] vu danh ghen man ro