vtv se tuong thuat truc tiep vong chung ket robocom 2006

VTV s? tu?ng thu?t tr?c ti?p Robocon 2006 Malaysia

ImageView

BKPro - d?i tuy?n d?i di?n cho Vi?t Nam tham d? Robocon 2006 t?i Malaysia - 
?nh: Tu?i Tr?

Dó là là quy?t d?nh du?c th?c hi?n cho d?n t?n phút chót, 2 ngày tru?c khi toàn 
b? êkip th?c hi?n Robocon 2006 c?a VTV lên du?ng sang Malaysia.

Ông Ph?m Vi?t Ti?n, Tru?ng ban Khoa giáo Dài THVN, Phó Tru?ng ban T? ch?c cu?c 
thi Robocon 2006 Vi?t Nam dã cho VTV web bi?t.

Ông Ph?m Vi?t Ti?n: Trong 5 nam tham gia cu?c thi Robocon, chúng tôi ph?i nh?n 
m?nh, dó là cu?c thi nghiêm túc ch? không ph?i là m?t sân choi, Vi?t Nam
dã 2 l?n dang quang ngôi vô d?ch và m?t l?n do?t gi?i ba. Trong t?t c? nh?ng 
l?n dó khán gi? Vi?t Nam ch? bi?t du?c thông tin v? cu?c thi qua di?n tho?i,
internet ho?c sau khi cu?c thi dã di?n ra. Trong su?t nam nam qua, cu?c thi 
Robocon dã ghi d?u ?n trong tâm th?c c?a khán gi? THVN, v?y t?i sao chúng ta
không cho khán gi? ch?ng ki?n cu?c thi t? d?u d?n cu?i?

Du?c s? ?ng h? c?a lãnh d?o Dài THVN, nam nay chúng tôi s? th?c hi?n truy?n 
hình tr?c ti?p vòng chung k?t cu?c thi Robocon 2006 t? th? dô Kuala Lumpur c?a
Malaysia. Dó là m?t quy?t d?nh cho d?n t?n phút chót, chúng tôi dã ph?i tìm m?i 
cách liên h? v?i nhà t? ch?c t?i Malaysia cung nhu thuê mu?n các thi?t
b? c?n thi?t, m?i vi?c du?c th?c hi?n trong nh?ng ngày ngh? l? v?a qua và cho 
d?n gi? phút này thì t?t c? dã s?n sàng.

* Dó qu? là m?t thông tin h?t s?c thú v?. VTV s? cho khán gi? truy?n hình xem 
nh?ng gì t?i vòng chung k?t cu?c thi Robocon2006 t?i Malaysia vào ngày 10-9
t?i dây, thua ông?

- Ông Ph?m Vi?t Ti?n: Chúng tôi s? truy?n hình tr?c ti?p trong su?t 8 ti?ng 
d?ng h? toàn b? vòng chung k?t cu?c thi Robocon 2006 t?i Malaysia vào ngày 10-9
t?i dây. Không ch? truy?n hình tr?c ti?p các tr?n có d?i tuy?n Vi?t Nam thi 
d?u, t? 8 gi? d?n 12g30 (gi? VN) chúng tôi s? truy?n hình tr?c ti?p 20 tr?n
c?a vòng d?u lo?i. Và bu?i chi?u, t? 14g d?n 17g30 (gi? VN), khán gi? THVN s? 
du?c xem toàn b? các tr?n d?u vòng t? k?t, bán k?t và tr?n chung k?t cung
nhu l? trao gi?i và b? m?c c?a cu?c thi. Và trong nh?ng gi? gi?i lao, chúng tôi 
s? phát sóng nh?ng phóng s? bên l? du?c th?c hi?n tr?c ti?p t?i Malaysia,
ch?c ch?n dó s? là nh?ng câu chuy?n h?t s?c lý thú.

* Vi?t Nam s? dang cai t? ch?c cu?c thi Robocon 2007, ông có th? b?t mí nh?ng 
thông tin m?i nh?t v? cu?c thi?

- Ông Ph?m Vi?t Ti?n: Dó là cu?c thi v?i s? h?i t? c?a hon 20 nu?c trên th? 
gi?i, m?t di?u h?t s?c lý thú, nh?t là d?i v?i các b?n SV, dây là co h?i d?
các b?n có th? ti?p c?n du?c v?i công ngh? và khoa h?c k? thu?t c?a SV th? 
gi?i. Còn m?t vinh d? d?i v?i chúng ta, dó là Robocon 2007 du?c t? ch?c t?i
Vi?t Nam, don v? ch? nhà dã hai l?n dang cai ch?c vô d?ch. Ch? d? c?a cu?c thi 
Robocon 2007 s? là "Khám phá H? Long" (Ha Long Discovery).

M?t câu chuy?n v? truy?n thuy?t hình thành v?nh H? Long, m?t ch?t d?n lãng m?n 
cho m?t d? tài k? thu?t. "Khám phá H? Long" d?a vào truy?n thuy?t phun châu
nh? ng?c d? t?o nên nh?ng ng?n núi d?c dáo trên V?nh H? Long. Ngoài ra, H? Long 
là m?t d?a di?m du l?ch n?i ti?ng, dã 3 l?n du?c Unesco công nh?n là di
s?n thiên nhiên th? gi?i. Khi chúng tôi dua ra ch? d? này, Ban t? ch?c qu?c t? 
dã h?t s?c ?ng h?.

* Xin c?m on ông!

Theo VTV
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » vtv se tuong thuat truc tiep vong chung ket robocom 2006