[SMCC] vtv 6 kenh truyen hinh moi danh cho gioi tre

VTV6 - kênh truy?n hình dành cho gi?i tr?

ImageView

"Nhà tròn" - chuong trình có d?i tu?ng tham gia tr? nh?t c?a VTV6

TT - Ngày 29-4-2007, m?t kênh truy?n hình hoàn toàn m?i - VTV6 - s? ra m?t công 
chúng...

Th?i gian d?u phát trên kênh 10 truy?n hình cáp VCTV, sau m?t th?i gian s? phát 
analog trên kênh truy?n hình qu?ng bá. L?n d?u tiên VN có m?t kênh truy?n
hình dành riêng cho thanh thi?u niên.

Tu?i Tr? dã trao d?i v?i ch? T? Bích Loan - nguyên phó giám d?c VTV3, v?a du?c 
b? nhi?m làm giám d?c Trung tâm Truy?n hình thanh thi?u niên VTV6.

* Thua ch?, VTV6 b?t d?u b?ng bao nhiêu ngu?i, có nhi?u hon VTV3 cách nay 11 
nam?

- T? Bích Loan: Kho?ng 20 ngu?i, nhung là 20+, chúng tôi có quy?n "t?n d?ng" 
m?t s? nhân l?c s?n có c?a các b? ph?n khác. H?i d?u, ngu?i ta luôn nói VTV3
là 9 ngu?i nhung nhi?u hon, cung là 9+. Nhân l?c c?a chúng tôi s? ch? y?u t? 
VTV3 sang, sau dó s? "chiêu m?" thêm nhân s? t? các b? ph?n khác, k? c? các
sinh viên m?i ho?c s?p ra tru?ng.

M?t s? chuong trình "dinh" c?a VTV6

- B?n tin Con Cua g?m ba ph?n. B?n tin Cua: gi?ng di?u hài hu?c châm bi?m du?i 
hình th?c chu?n m?c, nghiêm túc v? nh?ng v?n d? kinh t?, van hóa, xã h?i.
D?i tho?i Cua: ph?ng v?n m?t nhân v?t du?i hình th?c m?t con r?i v? nh?ng v?n 
d? dang du?c xã h?i quan tâm. D? báo Cua: d? báo v? tình hình kinh t?, van
hóa, xã h?i s? x?y ra trong th?i gian t?i du?i góc nhìn hài hu?c.

- K?t n?i tr?: Là chuong trình th?o lu?n da chi?u trên m?ng và truy?n hình, 
hoàn toàn m? r?ng cho thanh niên, sinh viên. L?y d? tài t? cu?c s?ng gi?ng du?ng
và nh?ng v?n d? c?a gi?i tr? khi ti?p c?n cu?c s?ng. Khán gi? s? r?t thú v? khi 
g?p "anh chàng Tây vi?t blog ti?ng Vi?t hay kinh di?n" trong vai trò MC
c?a chuong trình này.

- Nhà tròn: talk show có ngu?i tham gia tr? nh?t. V?i nh?ng d? tài dang du?c 
gi?i teen quan tâm: nghi?n game, m?t b?n trai dang du?c các b?n gái trong l?p
chú ý t?i, cô bé giúp vi?c dang b? ông ch? có hành vi xâm h?i tình d?c...

- D?u tru?ng truy?n hình - TV Ring: Dây là chuong trình truy?n hình tr?c ti?p, 
có MC là ngu?i d?ng gi?a hai nhân v?t dang ?ng h? hai ý ki?n trái ngu?c nhau.
Có ph?n m?m liên t?c do và dua lên màn hình s? ph?n tram ngu?i ?ng h? cho ý 
ki?n nào. D? tài bám sát tình hình th?i s?.
* VTV6 s? có nh?ng "d?c chiêu" gì d? thu hút khán gi? t? l?n ra m?t d?u tiên?

- Các chuong trình s? phát sóng trong th?i gian d?u bao g?m: Vân tay, Nhà tròn, 
Th? h? tôi, K?t n?i tr?, B?n tin Con Cua, Phòng m?ch D?u h?i xanh, 2M, Th?
gi?i âm nh?c... Ngu?i d?n chuong trình (MC) d?u là các guong m?t tr? th? h? 8X, 
9X.

Ngoài vi?c tham gia d?n chuong trình, trên VTV6 s? có s? tham gia c?a MC kênh 
làm nhi?m v? móc n?i. D?i ngu MC này dã du?c tuy?n trong th?i gian v?a qua,
t? 700 ngu?i ch?n ra 12 ngu?i. Các MC tr? dã du?c tham gia m?t khóa hu?n luy?n 
ng?n c?a VTV6 d? xây d?ng cho mình m?t phong cách m?i m?, không trùng l?p
v?i các chuong trình dã có trên các kênh khác.

* Dây có ph?i là th?i di?m thích h?p d? ra m?t m?t kênh truy?n hình m?i không? 
Theo ch?, nó có d?t du?c hi?u ?ng tích c?c trong xã h?i nhu VTV3 dã d?t du?c
khi m?i ra m?t không?

- VN chua có m?t kênh truy?n hình nào dành riêng cho nh?ng ngu?i tr?, trong khi 
h? l?i chi?m ph?n dông dân s?, là l?c lu?ng chính t?o ra d?ng l?c phát tri?n
c?a xã h?i. Bây gi? m?i có e là cung hoi mu?n, nhung mu?n còn hon không. Chúng 
ta v?n chua có cách nói v?i thanh niên m?t cách h?p lý, v?n là cách gi?ng
d?y d?o d?c c?a ngu?i l?n v?i tr? con. Mà thanh niên ngày nay thì không thích 
nhu th?, chúng tôi ph?i tìm cách khác d? nói v?i h?, và l?ng nghe h? nói.
Qu? th?t là v?n d? khó khan. Nhung chúng tôi có lòng tin và s? quy?t tâm, chúng 
tôi s? thành công, cho dù hi?u ?ng xã h?i không th? m?nh m? du?c nhu khi
VTV3 xu?t hi?n.

* VTV3 mà ch? là m?t trong nh?ng thành viên ch? ch?t dã d?t du?c nh?ng thành 
công nh?t d?nh, nhung cung chính VTV3 dã b? kêu ca là có nhi?u chuong trình
ch?y theo th? hi?u dám dông, có quá nhi?u game show, trong khi b? qua nh?ng v?n 
d? van hóa - xã h?i có chi?u sâu và d?nh cao. VTV6 có d?nh kh?c ph?c nh?ng
di?u dó hay không?

- Chúng tôi bi?t di?u dó, nhung không d? mà kh?c ph?c. Có nh?ng chuong trình 
chính tôi cung không thích, nhung t? l? x?p h?ng (rating) cao, qu?ng cáo nhi?u,
ph?n thu?ng l?n, gi? phát sóng d?p. Và càng nhi?u qu?ng cáo, càng phát vào gi? 
t?t thì l?i càng nhi?u ngu?i xem. Và ngu?c l?i, có nh?ng chuong trình nghiêm
túc, b? ích nhung khó hi?u, ít h?p d?n, ít ngu?i xem, dành x?p vào gi? b?t l?i.

V?i VTV6, chúng tôi s? c? g?ng h?t s?c d? dung hòa nh?ng ngh?ch lý dó: s? s?n 
xu?t nh?ng chuong trình th?t s? d?nh cao nhung cung "d? vào" v?i gi?i tr?.
Và s? c? g?ng x?p l?ch phát sóng vào gi? d?p. Ví d? nhu chuong trình nh?c c? 
di?n cho gi?i tr?: tôi dã th? "do" v?i v? ch?ng Bùi Công Duy - Trinh Huong
xem ? m?c nào thì s? dông b?n tr? ch?p nh?n du?c. Có nh?ng vi?c mình ph?i làm 
t? t?, nhu mua d?m th?m lâu.

* G?n bó v?i VTV3 r?t lâu và khá thành công v?i "Ngu?i duong th?i", ph?i ra di 
d? b?t d?u m?t cái m?i, có lúc nào ch? th?y ti?c?

- H?u nhu m?i nam m?t l?n tôi d?u xin v?i lãnh d?o cho tôi ng?ng chuong trình 
"Ngu?i duong th?i" vì... quá chán mình, nhung r?i c? h? g?p du?c m?t nhân
v?t m?i là l?i d?t dào c?m xúc d? th?c hi?n chuong trình v?i ngu?i dó. D? r?i 
g?p ngu?i m?i n?a l?i l?y h?t tinh th?n và s?c l?c vun vén c?m xúc cho chuong
trình ti?p theo. Chính nh?ng nhân v?t mà tôi g?p, nh?ng c?ng s? mà tôi làm 
chuong trình cùng h? dã ti?p l?a cho tôi. Cung nhu khi làm VTV6, chính s?c tr?
c?a các c?ng s? dã làm tôi t? tin. Tôi m?i là ngu?i "lãi" nh?t khi b?t d?u công 
vi?c này, vì du?c làm m?i mình liên t?c. Mong là khán gi? cung nh?n ra
và chia s? v?i nh?ng cái m?i mà chúng tôi mang d?n.

THU HÀ th?c hi?n
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] vtv 6 kenh truyen hinh moi danh cho gioi tre