[SMCC] vinh biet nhac si Tung Giang

b?n nào s? h?u trong tay b? DVD paris by night 78 th́ s? bi?t du?c nh?c si này
Sau bu?i ?h?p m?t hoàng hôn? cùng b?n bè và ngu?i thân cách dây dúng 2 tu?n l?, 
nh?c si Tùng Giang dă vinh vi?n giă t? tr?n th? vào lúc 9 gi? 45 phút t?i
gi? California ngày th? Nam mùng 4 tháng 6, 2009 v?i dông d? các con và các 
cháu ? bên c?nh.  

Xu?ng ngôn viên Giáng Ng?c, tru?ng n? c?a nh?c si Tùng Giang dă s?t sùi g?i 
di?n tho?i thông báo cho m?t s? b?n thân c?a ?b?? trong dó có tôi. Cô cho bi?t
nh?c si Tùng Giang dă không an u?ng du?c ǵ t? m?y ngày nay, co th? y?u d?n, 
ch́m vào hôn mê r?i nh? nhàng ra di v? bên kia th? gi?i. Nhu v?y là sau cái
ch?t d?t ng?t c?a ?ông vua nh?c tr?? Tru?ng K? cách dây 3 tháng, th́ hôm nay 
làng van ngh? l?i m?t thêm m?t tên tu?i tr? c?t và tiên phong trong lănh v?c
nh?c tr? Vi?t Nam. 

Nh?c si Tùng Giang tên th?t là Ph?m Van Lu?ng, sinh ngày 17 tháng 11 nam 1940, 
anh chào d?i t?i Cambodia, nhung th?i niên thi?u l?i s?ng ? thành ph? Nha
Trang. V?n s?n có máu ngh? si ? trong ngu?i (m? Tùng Giang là Cô Ba Đu?c, m?t 
dào hát c?i luong r?t n?i ti?ng thu? dó) nên v?a h?c xong trung h?c th́ Tùng
Giang dă b? quê lên t?nh theo ti?ng g?i c?a ngh? thu?t. V?i ḷng dam mê sân 
kh?u, Tùng Giang dă s?n sàng nh?n b?t c? vai tṛ hay nhi?m v? nào d? có co
h?i và hoàn c?nh du?c ho?t d?ng âm nh?c và k?ch ngh?. Anh dă t?ng ph?c v? trong 
doàn k?ch n?i ti?ng Dân Nam bên c?nh các tên tu?i l?n nhu Ba Vân, Tuư Hoa
và Tuư Phu?ng v..v... R?i anh th? giáo nh?c si Hu?nh H?n và tr? thành m?t trong 
s? nh?ng tay tr?ng c? khôi nh?t c?a các ban nh?c tr? n?i ti?ng ? VN. Tên
tu?i Tùng Giang càng n?i b?t thêm v́ tài sáng tác, tuy vi?t không nhi?u, nhung 
h?u h?t các nh?c ph?m c?a anh d?u du?c dón nh?n m?t cách n?ng nhi?t và v?n
ti?p t?c du?c các ca si thu?c th? h? tr? tŕnh b?y cho d?n ngày hôm nay.  
Tùng Giang, Tru?ng K?, Nam L?c nam 1970 

Joe Marcel, Tùng Giang, <br />
Tru?ng K?, Nam L?c nam 1995
Joe Marcel, Tùng Giang, 
Tru?ng K?, Nam L?c nam 1995
Tuy nhiên thành tích dáng k? nh?t c?a nh?c si Tùng Giang chính là s? khai phá 
ra k? ngh? ?pḥng thu âm? các tác ph?m âm nh?c cho c?ng d?ng ngu?i Vi?t t?i
h?i ngo?i sau nam 1975. Có th? nói Tùng Giang là ngu?i di tiên phong trong lănh 
v?c này, anh dă có công ph? bi?n và luu truy?n các tác ph?m giá tr? c?a
Vi?t Nam trong nh?ng th?p niên d?u k? t? khi k? thu?t và máy móc c̣n r?t thô 
so. Nhung cung chính nh? v?y mà n?n âm nh?c VN t?i h?i ngo?i không b? mai
m?t. H?u h?t các cu?n bang cassette r?t giá tr? c?a Khánh Ly, Si Phú, L? Thu, 
Khánh Hà, Vu Thành An, T? Công Ph?ng, Ph?m Duy v..v.. d?u do bàn tay ?phù
th?y? c?a Tùng Giang cham sóc và n?n nót t?ng câu hát, t?ng ti?ng dàn. Và cung 
t? nh?ng pḥng thu do Tùng Giang làm ch?, anh dă l?n lu?t gi?i thi?u d?n
ngu?i yêu nh?c các gi?ng hát l?n d?u tiên c?t ti?ng ca nhu Di?m Liên, Phi 
Nhung, Thanh Hà, K? Duyên v..v... Ngoài ra vào th?i gian dó Tùng Giang c̣n c?ng
tác v?i ngu?i b?n thân là Tru?ng K? xu?t b?n t? báo H?ng dành riêng cho gi?i 
tr? yêu nh?c t?i h?i ngo?i. 

Tin Tùng Giang qua d?i tuy không làm tôi ng?c nhiên nhu khi Tru?ng K? d?t ng?t 
ra di, v́ Giang dă d? doán tru?c chuy?n này, nhung tôi v?n c?m th?y th?t
bàng hoàng, v́ ch? trong ṿng 3 tháng tôi dă m?t di hai ngu?i b?n thân mà cu?c 
d?i c? 3 d?a dă g?n li?n v?i bi?t bao nhiêu k? ni?m. Ôi c̣n dâu ?b? ba?
Tru?ng K? - Nam L?c - Tùng Giang! 

Vinh bi?t b?n hi?n!
Nam L?c
California, nh?ng ngày hè tr?ng v?ng!  

Other related posts:

  • » [SMCC] vinh biet nhac si Tung Giang - Nguyen Hoang Bao Vu